Skip to content

AEDIS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-15 14:55:15
JSON

NIPT: L81312024V
Administrator: Andi Qyra
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete ne fushen e ndertimit, Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhim material ndertimi. Prodhim material inerte-gure. Prodhime qeramike tulla-tjegulla-fajance. Prodhim material inerte-gure. Prodhime qeramike tullatjegulla-fajance. Prodhim elemente betoni e betonarme te zakonshem-pararendur-gure dekorative. Prodhim materiale lidhes gelqere-allci cimento. Prodhim materiale me baze bitumi sintetike. Ndertime civile dhe ekonomike. Ndertime civile - industriale - turistike - bujqesore deri ne 5 kate. Ndertime civile -industriale -turistike -bujqesore deri ne 5 kate Rikonstruksione. Ndertim banese me skelet mbi 8 kate. Ndertime rrugore. Ndertim rruge kategoria IV dhe V. Ndertim rruge kategoria III dhe II -I. Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimt ne rruge,ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertim autostrade-pista-aeroporte-helioporte. Ndertime hekurudhore. Punime hekurudhore. Punime speciale te shinave dhe traversave punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit Ndertim ura dhe vepra arti. Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 m. Ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m- Estakada - ura metalike - te varura. Ndertim tunele rrugore- hekurudhore. Ndertime detare.Ndertime portuale - bakina -basene – pontile. Punime thellimi – drenimi. Ndertime hidraulike e Hidroteknike.. Ndertimi ujesjelleskanalizime-kanale e impiante vaditje. Punime mbrojtje te sistemit hidraulik-cimentime etj. Ndertim impiante te trajnimit te ujit. Ndertim vajesjelles-gazesjelles-naftesjelles. Ndertim diga-damba dri ne 10m. Ndertim galerl-tunele. Ndertim diga te larta. Vepra te vecanta e punime specifike. Sillose,kulla,kulla uji eti-metalike. Perforecime themeli e punime nen tokesore. Izolime mbi dhe nen tokesore nga ujrat. Themele te vecanta. Puse-cpime gjeologjike inxhinjerike-cpime per uje. Punime restaurimi • Restaurimi i ndertesave monument culture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike. Punime karpentiere, druri, metali. Impiante Teknologjike dhe te vecantam instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese(anshensore,shkalle levizese, transportues ne pergjithesi)-mirembajrja e tyre. Instalimi i impjanteve termike-ventilimit-kondicionimit te ajritmirembajtja e tyre. Instalimi i impjanteve higjenike,kuzhina,lavanterf,hidrosanitare-mirembajtja e tyre. Instalimi i impianteve pneumatike, te sigurimit te kontrollitmirembajtja e tyre. Istalimi i materialeve prej druri - metalike - plastike - xhami etj Punime bojatisje - hidroizolimi - termoizolimi - akustike - kundra zjarrit. Instalimet e impianteve nen presion - mirembajtja e tyre. Punime montimi ne impiantet eprodhimit dhe shpernddrjjes se Energjise, Centrale hidraulike - prova me ngarkese, centrale termike - prove me ngarkese, Impiante per prodhimin e energjise nga burime alternative, Instalime per n/stacionet - kabinat e transformatoreve - linjat e TN e te mesem, Instalimi i linjave dhe kabinave alektrike te T.U linjave per telefonin , radiotelefonin ,televizive, citofoni - mirembajtja e tyre. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe- pyll parqe, pastrimi i siperfaqeve urbane. Kryerja e punimeve ne sherbesa funerale. Mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane-ndricimi e sinjalizimi Urban. Punime topogjeodezike, Rivelime topografike. Punimetopogjeodezike ne objekte inxhinierike. Punime speciale gjeodezike, rrjeta mbeshtetese, qendrueshmeri terrenesh. Punime fotogramatike – hartografike. Per projektimin. Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Objekte civile industrial, turistike prej murature e skeleti betonarme si dhe me skelet metalik mbi pese kate -Studime pjesore urbanistike, koludim e supervizion Punim e prodhime duroalumini dhe tregetimi I tyre. Prodhim materiale te ndryshme ndertimi si pllaka per shtrim e veshje te objekteve te ndertimit, banesave, tulla e tjegulla te llojeve te ndryshme. Ky aktivitet do te ushtrohet pas marjes se iishences. Importim dhe eksportim si dhe tregetim me shumice dhe pakice e artikujve te ndryshem industrial e ushqimor, pjese kembimi te paisjeve kompjueterike,e[ektro shtepiake, si lavatrice, frigorifer, televizore,aspiratore, kondicionere etj. Tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice dhe me pakice, artikuj te ndryshem ushqimor, elektrike, kompjuterike,hidrosanitare, hidrauiike, prodhime qeramike, konfeksione te ndryshme, prodhime kozmetike dhe estetike, bime medicionale dhe eterovajore. Hapje dhe shfrytezim hoteiesh, bare, restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe curative. Aktivitet ne fushen e transports te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra ne menyre tokesore si dhe sevise per te gjitha llojet e automjeteve. Kerkim, shfrytezim, nxjerrjen dhe perpunimin e mineraiit te kromit dhe nenprodukteve te tij, transportimin e produkteve me siper ne te gjithe vendin dhe jashte tij, po keshtu dhe te cdo produkti tjeter mineral apo jo ,tregetimin me shumice dhe pakice dhe import dhe eksport te mineraleve me siper apo nenprodukteve te tyre. Studime,projektime,ndertime civile hidroteknike dhe hidroenergjitike,prodhim dhe tregetim te energjise elektrike, ndertim e shfrytezim te rrjetit hidroenergjitik,!inje prodhimi uji te pishem dhe fengje te tjera e mirembajtje te tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: AEDIS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative 7, Rruga e Kavajes, Condor Center, Kati II, Nr.25

Telefoni:
0696116059

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 15.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 544 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:47 953 200,00
Punuar Nga : L.Kanani