Skip to content

Faf Personal Training
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-21 08:20:09
JSON

NIPT: L86315002Q
Administrator: Luçio Serreqi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete palester dhe kurse per palester; promovimi i shendetit dhe menyrave te jeteses, si trajnimi personal, trajnimi i grupeve te vogla, trajnimi i grupeve te mesme ose te medha, trajnimi funksional; rehabilitimi dhe aktivitete funksionale rehabilituese, trajnim atletike, aktivitet te parandalimit dhe kompensimit fizik, dhe aktivitetet e lidhura dhe te lidhura, aktivitetet promovuese dhe te marketingut; veprimtarine mjekesore te shendetit dhe çdo deklulim te lidhur; shitjen e produkteve dhe pajisjeve sportive (te tilla si, per shembull, kepuce, pajisje teknike, monitorues te nivelit te zemres, instrumente te vogla); dhenia e hapesirave, kodrina, specialiste mjekesore (ne regjimin praktike private) te tilla si, per shembull, fiziater, fizioterapiste, osteopaths, kardiologet, Endocrinologists, nutritionists, per te kryer vizita specialist, pa asnje invazive praktike; ofrimin e sherbimeve ndihmese dhe / ose te lidhura me aktivitetet e lartpermendura. Kompania do te permbushe te gjitha operacionet komerciale, industriale, letrat me vlere, pasurive te patundshme dhe financiare qe do te jete e dobishme dhe / ose te nevojshme per te arritur qellimin e biznesit. Ai gjithashtu do te paguajne garanci reale, dhe garanci dhe garancite e cdo lloji dhe natyre, per çdo sasi dhe periudhe kohore, ne favor te paleve te treta, persona, organizatat dhe kompanite, do te kontribuoje ne ankande publike dhe private dhe mund te marre aksione dhe interesa ne kompanite e tjera, shoqatat dhe organizatat e tjera, dhe kete ne menyre jo te zoterueshme. Per te arritur qellimin e korporates, kompania mund, me ane te shembullit dhe jo plotesisht: a) blejne ose shesin mobilje dhe pasuri te paluajtshme, japin me qira ose japin me qira pronen e luajtshme ose te paluajtshme, blejne pajisje specifike ose ndonje gje tjeter te nevojshme per funksionimin normal te saj; b) te punesoje punonjes, ne perputhje me dispozitat ligjore aktuale dhe te perdore sherbimet e ofruara nga palet e treta; c) kontraktimin e borxheve tregtare dhe financiare, kreditimin e ndricimit brenda sherbimeve te ofruara; d) rekurs, nese eshte e nevojshme, per kredine bankare dhe nderbankare ne te gjitha format dhe menyrat e saj; e) kthimin e grumbullimit te çeqeve ose urdherpagesave, kthimin ne zbritje ose marrjen e ndonje fature ose draft te marre nga palet e treta; f) te kryeje çdo veprim tjeter tregtar te nevojshem per funksionimin social. g) organizimi ose pjesemarrja e ngjarjeve sportive dhe organizimi i kurseve te formimit profesional.
Emërtime të tjera Tregtare: Faf Personal Training
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.01.2018
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 133 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Rruga" Kole Idromeno", godine 2 kateshe, kati I-re, nr 146

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.09.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani