Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 721, datë 16.09.2020 i pasurise “Magazina nr. 145”, në Ndërmarrjen e Prodhimit të Çeliqeve, Elbasan, me sipërfaqe të përgjithshme 5393.3 (pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e tre pikë tre) m 2 , nga të cilat: sipërfaqe nën objekt, 2760.25 (dy mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë pikë njëzet e pesë) m2 dhe sipërfaqe funksionale, 2633.05 (dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tre pikë zero pesë) m2.

MUKA 1741
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-18 15:46:29
JSON

NIPT: L93623203L
Administrator: Gilman Muka
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti: - Prodhim industrial dhe artizanal kepucesh, rrobaqepesi, konfeksionim veshjesh, projektimi dhe ndertimi i objekteve civile, industriale, turistike, tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere industrial, ushqimore, material ndertimi, pajisje elektroshtepiake dhe hidrosanitare, makineri dhe pajisje te ndryshme, dhe tregtimi i tyre me shumice dhe pakice, zhvillimin e import eksporteve te mallrave te ndryshem si industriale, materiale te ndryshme ndertimi,produkte druri dhe mobilje, makineri dhe pajisje. Per te arritur objektin te saj, Shoqeria, me vendim te Asamblese mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte cdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare apo te huaja.Shoqeria, dhe me qellim arritjen e objektit te saj, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo ndermarrje te tjera, si dhe te kryeje qdo veprim tregtar qe do ta konsideroje te nevojshem.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.12.2019
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 51 829 000,00
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 10.03.2020, me ane te Urdhrit nr. 1548 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ermir Godaj, protokolluar nga QKB me nr. 3599Prot., date 11.03.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit “MUKA 1741” SHPK pajisur me Nipt L93623203L në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi”.

Me date 23.10.2020, me ane te Urdhërit Nr.7578 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.G BAILIFF SERVICE", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria Muka 1741 sh.p.k. me NIPT L93623203L me administrator z. Gilman Muka dhe Shoqeria Muka Konfeksion sh.p.k. me NIPT L92423026G me administrator znj. Belma Muka per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Fatura Tatimore te leshuar nga Shoqeria Blu Color sh.p.k.

Me date 23.10.2020, me ane te urdhrit Nr.7578 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICES”, protokolluar nga QKB, me Nr 9961 Prot., datë 03.11.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore “Muka 1741” SHPK me Nipt L93623203L me administrator Z. Gilman Muka.

Kontrate 1 euro
Më datë 29.07.2015, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 668, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës dhe shoqërisë “Muka” sh.p.k me NIPT K22008002D., si qiramarrës, për pasurinë “Magazina nr. 145”, në Ndërmarrjen e Prodhimit të Çeliqeve, Elbasan, me sipërfaqe të përgjithshme 5393.3 (pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e tre pikë tre) m 2 , nga të cilat: sipërfaqe nën objekt, 2760.25 (dy mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë pikë njëzet e pesë) m2 dhe sipërfaqe funksionale, 2633.05 (dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tre pikë zero pesë) m2.

Më datë 16.09.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 721, u miratua një ndryshim në kontratën e qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, miratuar me vendimin nr. 668, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë ‘MUKA’ sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë ‘Magazina nr. 145’, në Ndërmarrjen e Prodhimit të Çeliqeve, Elbasan”. Sipas Projekt-kontrates pala qiramarrëse “MUKA” sh.p.k., me seli në Tiranë, me adresë: rruga “Siri Kodra”, Tiranë, regjistruar me numër identifikimi K22008002D, përfaqësuar nga administratori Belma Muka, zëvendësohet me shoqëria “MUKA 1741” sh.p.k., me numër identifikimi L93623203L, përfaqësuar nga administratori Gilman Muka.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Rruga Metalurgji, godina nr 145, zone kadastrale 3965, nr pasurie 424

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
VKM Nr. 668, datë 29.7.2015 per lidhjen e kontrates se qirase me tarife 1 euro me shoqerine MUKA shpk
VKM Nr. 721, datë 16.9.2020, per nje ndryshim ne kontraten e qirase me tarife 1 euro dhe Projekt-kontrata
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala