Skip to content

Union Marine
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-14 13:55:07
JSON

NIPT: M16328202S
Administrator: Marco Violi
Objekti i Veprimtarisë: A) Prodhimin, paketimin , per interes te paleve te treta, te produkteve tekstile te te gjitha llojeve, perfshire pajisjet per mbrojte individuale dhe kolektive, jelek anti plumb,komerdare shpetimi me vetefryrje,pajisje sigurie per sektorin civil dhe ate militar, konfeksione basme, veshje (Mbulesa) per imbarkime, vela, tenda, te dyllosura, basma e te ngjashme, flamuj, artikuj dhe aksesore veshjeje, aksesore navale, komerdare plastike dhe fibre sintetike, rripa dhe jeleke shpetimi, tenda dielli, artikuj te sigurise dhe parandalimit te rasteve fatkeqe; B) Pjesemarrja ne tendera dhe prokurime ne sektoret e parashikuar C) Blerja, qeraja dhe shitja e pasurive te paluajtshme;Shoqeria do te jete e afte te kryeje te gjitha aktet rekurente per zbatimin e objektit shoqeror dhe do te mundet gjithashtu te beje brenda kufizimeve te ligjit, te performoje te gjithe hapat e nevojshem ose te dobishem per realizimin e objektit shoqeror. Te zhvilloje te gjitha marredheniet tregtare, industriale dhe financiare me perjashtim shprehimor dhe te detyrueshem te mbledhjes se borxhit nga publiku ne çfaredolloj forme, mobiliare dhe pasurore te konsideruara nga bordi Administrativ si te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektivit te kompanise. Te ndermarre ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte shprehje interesi apo pjesemarrje ne shoqeri apo firma te tjera qe kane objektiv analog, te ngjashem apo te lidhur me te vetin dhe eventualisht edhe ne shoqeri te sektoreve te ndryshem per sa kohe veprime te tilla konsiderohen nga bordi administrativ si te nevojshme dhe te Dobishme ne arritjen e qellimeve te shoqerise dhe jane konforme me rregullat ligjore. Te marre apo delegoje perfaqesi dhe/ose koncesione dhe/ose licenca, ekskluzive ose jo,per shitje ne Itali apo jashte saj. Te nenshkruaje kontrata te çfaredo lloji me Bankat dhe institucionet e tjera te krediese ,te kontraktoje kredite kirografike, fondiare dhe hipotekare, te jape garanci si reale ashtu dhe personale, apo derivime te tjera te kredise, per llogari te veten ose te paleve te treat, blerja, dhenia me qerae kompanive apo degeve te biznesit, blerja dhe likuidimi per llogari te veten, pjesemarrje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte, te induktuar,sipas limiteve te ligjit, ne shoqeri apo firma te tjera, pjesemarrje ne tendera, ankande apo gara te llojit te ngjashem. Veprimet tregtare mund te jene si nje deshmi dhe si nje perfaqesim i aktiviteteve ne Shqiperi dhe jashte saj, si me shumice ashtu edhe me pakice. Ajo mund te kryeje te kryeje te gjitha transaksionet tregtare, industrial ato qe lidhen me pasuri te luajtshme dhe te patundshme dhe te kryeje çdo veprimtari tjeter qe gjykohet e dobishme per arritjen e qellimit te kompanise. Ajo gjithashtu mund te shprehi interes apo te ndermarre veprime ne kompani te tjera dhe/ose unione, ndermarrje te çdo natyre qe kane nje objekt te lidhur ose te ngjashem me te vetin.
Emërtime të tjera Tregtare: Union Marine
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/01/2021
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja Kryengritja ( ish N.N.T ), Objekt nr.14, Kati i dyte, Rruga Aulona, Fier

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14/9/2021
Statuti i shoqerise, date 26.01.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara