Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia

DRAGOBIA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-05-25 10:17:49

NIPT: K92025004T
Administrator: Nurije Dinaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Dragobia" tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: DRAGOBIA ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 20.08.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.404.858.492 lekë
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari do të riinvestojë në makineri dhe pajisje 100% të vlerës së investimit për gjithë periudhën e konçesionit. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet t'i japë Autoritetit Kontraktues pa pagesë 4.5%, të prodhimit të energjisë elektrike.
Shënime: DRAGOBIA ENERGY është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 27.07.2009 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë "Gener 2" shpk. Objekti i konçesionit është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Dragobia" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali "Dragobia" do të ndërtohet në Lumin e Valbonës, rrethi Tropojë, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 22760 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 116.014.456 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndërtesë nr. 12, ABA Business Center, Kati I 7 teknik, Kodi Postar 1010

Telefoni:
042248313

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 3251 Rep, Nr 690 Kol, datë 27.07.2009
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr 753, datë 07.11.2007
Akti i themelimit të shoqërisë Dragobia, datë 20.08.2009
Ektrakt historik I regjistrit tregtar 17.05.2019
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabël 2014
Pasqyra Financiare 2011
Bilanci Kontabël 2015
Bilanci Kontabël 2010
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 322 221,09
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -116 195,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -23 559,10
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 249 099,97
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 100 705,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala