Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Peshku, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë.

KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: K88027901B
Administrator: Ersi Salaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues
Emërtime të tjera Tregtare: KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 25.06.2008
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Dibër, Bulqizë, Eskavator Caterpilar 320 BLN.
2. Dibër, Martanesh, Sondë shpimi 102T - 4900-1 ID KODE 55024028 tipi Pantera 1/2004
3. Dibër, Martanesh, Motorr kompresor cop nje pa nr 125Xa
4. Dibër, Martanesh, Rul tip Bomag model BW80AD
5. Dibër, Burrel, Kamion Benz Mercedes me Targa MT 31 36 A
6. Dibër, Bulqizë, Buldozier Komatsu D 41.
7. Dibër, Bulqizë, Kompresor Copco, viti prodhimit 1996.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 08.09.2014, u lidh një marrëveshje kolaterali financiar Nr.2658 Rep., 5 Nr.937 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk. Kjo marrëveshje shërben si garanci për kontratën e kredisë bankare nr. 165 rep, nr. 58 kol, datë 14.01.2011 e ndryshuar, sipas së cilës banka i jep kredimarrësit një shumë prej 2.000.000 euro.
Kolaterali financiar përbëhet nga:

CASH nga të ardhurat e arkëtueshme të pagueshme në llogarinë e dhënësit të kolateralit që rrjedhin nga kontrata “Për shitblerje të energjisë elektrike”, datë 25.01.2012, nr. prot 182/3 e nënshkruar midis Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a dhe “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk, duke përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

Çdo gjendje CASH, në çdo kohë në llogarinë e dhënësit të kolateralit pranë Raiffesien Bank sh.a.

Kuotat që shoqëria “Koka” shpk zotëron pranë shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk. Shoqëria “Koka” shpk është pronar i regjistruar i 100% të kapitalit të shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.04.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 188.055.946 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit do të jetë 45% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, e cila do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 4% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Shënime: Shoqëria KOKA & ERGI ENERGY PESHK është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës datë 17.04.2008, të nënshkruar midis shoqërisë "KOKA" dhe Autoritetit Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Ndërtimin, operimin, dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku.
Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi të instaluar 1900 kw dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 11.580.000 kw/h
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Martanesh, GJON, Rruga Gjon, Vendi i quajtur Shkëmbi Kuq, Lumi Mat, Hidrocentrali Peshk

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 810 Rep. Nr. 141 Kol. datë 17.04.2008
Marrveshje kolaterali financiar Nr. 2658 Rep. Nr 937 Kol. datë 08.09.2014
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (17.01.2019)
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave të kapitalit datë 30.06.2015
Akti i Themelimit
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 155 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 35 101 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 22 721 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 059 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 679 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 342 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:59 125 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:97 093 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:97 677 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 866 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 119 838 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 509 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 328 537 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 174 555 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 49 891 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 15 429 809,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


TRUEN
Tiranë
HIDRO POWER PEQIN
Tiranë
SBM ENERGJI
Dibër
DELIA ENERGJI
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala