Skip to content
Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidroçentraleve,"Hurdhas 1", "Hurdhas 2" dhe "Hurdhas 3" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: K92201013T
Administrator: Filip Lala
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i hidroçentraleve të vendosura në përroin e Hurdhës, në rrethin Kurbin, Shqipëri (projektet "Hurdha 1", "Hurdha 2"dhe "Hurdha 3") si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tyre. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike të gjeneruar nga projekti "Hurdha 1', " Hurdha 2" dhe "Hurdha 3". Blerja, shitja dhe rishitja e energjisë, si dhe Garancitë e Origjinës ose të drejta të tjera të ngjashme.
Emërtime të tjera Tregtare: Hydropowerplant Construction
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 24.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.06.2015, me anë të shkresës Nr. 1232 Prot, datë 3.6.2015, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Dega e Doganës Morinë, është kërkuar: Bllokimi i veprimeve tregtare të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION sh.p.k.

II. Më datë 30.05.2016, zyra përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.2978 Regj., datë 29.03.2016, protokolluar nga QKB me Nr.1775 Prot., datë 25.05.2016, për vendosjen e sekuestros konservative në kuotat e debitorit “Hydropowerplant Construction” shpk, për shkak të detyrimeve doganore të papaguara ndaj Degës Doganore Morinë.

III. Më datë 25.01.2017, zyra përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.647 Prot., datë 23.01.2017, për heqjen e sekuestros konservative nga kuotat e “Hydropowerplant Construction” shpk, vendosur me anë të urdhrit Nr.2978 Regj., datë 29.03.2016.

IV. Më datë 31.01.2017, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 3307 Prot, datë 23.01.2017, ku është vendosur që shoqëria HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION ka bërë pagesën e detyrimeve. Për këtë arsye nuk ka shkaqe ligjore për ruajtjen e mëtejshme të barres siguruese mbi titujt e pronësisë deri në përfundim të proçesit.

V. Më datë 09.02.2017, Dega Doganore Morinë ka lëshuar shkresën Nr. 222 Prot, datë 31.01.2017, ku është vendosur lirimi / zhbllokimi i veprimeve tregtare të subjektit HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION pasi ka shlyer detyrimet doganore, përfshirë edhe kamatë vonesat.

VI. Më datë 16.02.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5717/1, datë 17.01.2017, lidhur midis palëve barrëdhënëse: ""KOMP ENERGJI"" shpk, Michal Morciniec, Filip Lala, HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk dhe barrësmarrësit: BANKA CREDINS sh.a.

Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5717 në shumën 250.000.000 lekë. Kolaterali mbi të cilin vendoset barra siguruese përbëhet nga:

a) 100% e kuotave të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk.
b) 100% e kuotave të shoqërisë KOMP ENERGJI shpk.
c) Kontrata e Koncesionit nr. 2807 rep dhe nr. 371 kol, datë 01.09.2009.

VII. Më datë 12.12.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5901/1, datë 05.12.2017, lidhur midis palëve barredhënës: KOMP ENERGJI shpk, Michal Morciniec, Filip Lala dhe palës barrëmarrëse: BANKA CREDINS sh.a.

Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatmesme nr. 5901, nr. 10976 rep, nr. 3801 kol, datë 05.12.2017. Barra vendoset mbi kolateralin e mëposhtëm:

a) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që Z. Michal Morciniec dhe Z. Filip Lala zotërojnë në shoqërinë Komp energji shpk, si dhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri.
b) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që shoqëria Komp Energji shpk zotëron në shoqërinë tregtare HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk, si edhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 200000000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Konçesionari do të ketë, në raport të drejtë me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare. Kjo tarifë nuk do të jetë objekt ndryshimi deri në përfundim të kohëzgjatjes së kontratës së konçesionit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Skënder Luarasi, ndërtesa 3, Nr 82, Kodi Postar 1019

Telefoni:
042280331

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Marreveshje siguruese (2017)
Njoftim per lirimin nga barra siguruese (2017)
Ekstrakt historik i regjistrit kombetar (19.12.2018)
Urdher per venien e sekuestros konservative
Akti I themelimit
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit (2012)
Kontrate Koncesioni (01.09.2009)
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (12.12.2012)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 857 437,73
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -760 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 238 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -24 113 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -746 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -507 218,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:110 074 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 018 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:24 631 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 23 369 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 076 438,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


TPLANI HC
Kukës
ERDAT LURA
Tiranë
Shala Energy
Tiranë
HEC Boronecit
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala