Skip to content
Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale.

SICPA Security Solutions Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-21 13:02:43

NIPT: L02120032R
Administrator: Samir Shqarri
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin dhe mirëmbajtjen e një qendre prodhimi të përqëndruar në ambientet që do të jepen nga autoriteti kontraktor, siç përcaktohet në marrëveshjen e konçesionit. Dizenjimi, zhvillimi, krijimi, prodhimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve si dhe pajisjeve kompjuterike dhe pajisjet me këto shërbime të nevojshme për zbatimin në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Printimi, prodhimi edhe furnizimi (përfshirë personalizimin dhe kodifikimin) e pullave fiskale dhe pajisjeve kompjuterike për autoritetin kontraktor dhe entitete të tjera shtetërorë në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e veprimtarisë, në përputhje me kushtet dhe termat e marrëveshjes së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: SICPA Security Solutions Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.08.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicër
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 15.02.2010
Data e Pranimit: 21.06.2010
Data e Nënshkrimit: 24.02.2011
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll fiskal
Kosto Konçesionare: 0.02
Çmimi i Shërbimit: Çmimet e pullës për mijë (në euro, e përjashtuar nga TVSH dhe taksa të tjera):

Duhan - Pullë e Sigurisë - 20.00 euro
Alkol - Pullë e Sigurisë - 32.00 euro
Birra - Kodi i Sigurisë - 22.00 euro
Farmaceutika Pulle e Sigurisë - 14.43 euro
Shënime: I. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 922, datë 02.09.2009, është miratuar bonusi prej 5% të pikëve, për rezultatin teknik e financiar, në proçedurën konkurruese përzgjedhëse, që i jepet “Sicpa Security Solutions” s.a.

II. Autoriteti i ka dërguar Konçesionarit në 21 Qershor 2010 një njoftim caktimi/dhënie (Dokumenti Nr. 246913 datë 21 Qershor 2010 “Njoftimi i Dhënies”). Kjo Kontratë parashtron kushtet dhe afatet sipas të cilave Autoriteti është I përgatitur të japë me Koncesion Konçesionarit dhe secila Palë pranon këto kushte dhe afate.

III. Shoqëria SICPA Security Solutions Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar për zbatimin e kontratës koncesionare të nënshkruar në 24.02.2011, midis Ministrisë së Financave dhe shoqërisë SICPA Security Solutions S.A. Më datë 08.03.2017 është ndryshuar ortaku i shoqërisë pas bashkimit të shoqërisë SICPA Security Solutions S.A me shoqërinë Sicpa S.A, ku kjo e fundit mbetet ortaku i vetëm i shoqërisë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Gryka e Kacanikut, Autostrada Tiranë - Durrës, km.5, SH2, Tiranë 1051

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 24.02.2011
Anekset pullat fiskale
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2020
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I ortakut te vetem (2018)
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Te dhenat e ortakut SICPA SA, date 21.10.2020
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise SICPA Security Solutions Albania
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 206 745 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 151 992 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 135 427 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 87 619 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -28 851 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -67 092 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -91 337 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -72 951 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -188 661 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:930 168 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:859 869 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:976 521 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:823 518 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:879 042 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 892 497 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 996 017 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 860 356 830,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala