Skip to content
Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja, përmirësimi teknik dhe adaptimi i terminalit të trageteve dhe kroçerave Durrës.

ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: L31817505L
Administrator: Simon Alexander Harm
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet e mëposhtme: menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik dhe adaptimin për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin e Trageteve Durrës (TTD) duke përfshirë imbarkimin dhe disimbarkimin e anijeve të kombinuara për pasagjerëët dhe/ose RoRo (tragete, katamarane etj) dhe të kroçereve dhe aktivitete përkatëse të lidhura me to si ankorimi i anijeve, lëvizja e udhëtarëve në terminal, orientimi, depozitimi, magazinimi i mjeteve, pozicionimi, transporti, spontimi, marrja dhe shpërndarja dhe aktivitete të tjera detare e portale që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj. Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj. Import-eksport të pajisjeve me rreze X, si skaner etj, në funksion, të përmbushjes së detyrimeve të Kontratës së Konçensionit.
Emërtime të tjera Tregtare: AFTO
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 14.06.2013
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 22.08.2013
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 4.143.000 euro
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për Autoritetin Kontraktor:

a) Fee Konçesionare (E fiksuar nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit) në vlerën 2% të të ardhurave totale bruto të Konçesionarit

b) Royalty I (Një pjesë në përqindje si Royalty fiksuar nga Autoriteti Portual Durrës për të gjitha shërbimet që do të tarifohen sipas tarifave të aplikueshme të APD për shërbimet dhe operacionet e ndryshme për tragetet, Kroçeret, pasagjerët, mallrat, makinat, mjetet ose shërbimet ekstra të ofruara nga operatori për tu paguar në fillim të çdo muaji për muajin e mëparshëm nga operatori për Autoritetin Portual Durrës në vlerën në përqindje), 49% të gjithë tarifave të shërbimit.

c) Royalty II (Një ndarje shtesë në përqindje, e fiksuar shtesë si Royalty e ofruar nga konçesionari për APD për të gjitha shërbimet që do të tarifohen sipas tarifave të aplikueshme të APD për shërbimet e ndryshme për tragetet, kroçeret, pasagjerët, mallrat, makinat, mjetet ose shërbime ekstra të ofruara nga Konçesionari, për tu paguar në fillim të çdo muaji për muajin e mëparshëm nga konçesionari për APD në vlerën me përqindje) 1%, Terminal Leasing Fee (Një fee qeraje e Terminalit të trageteve e fiksuar nga APD për tu paguar në bazë vjetore nga konçesionari tek Autoriteti Portual Durrës) 544 lekë/m²/vit.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit do të indeksohen çdo 5 vjet bazuar në normën e inflacionit.
Shënime: Shoqëria ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 22.08.2013, midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe ortakut themelues GLOBAL NETWORKS ALBANIA shpk dhe FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH. Në vitin 2014 shoqëria GLOBAL NETWORKS ALBANIA shpk u largua duke i shitur kuotat tek ortaku FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH.

Autoriteti Kontraktor, nëpërmjet kontratës konçesionare dhe në përputhje me kushtet e saj, i jep konçesionarit të drejtën për investimin, menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik, dhe adaptimin për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin e Trageteve dhe Kroçerave Durrës (TTD) duke përfshirë imbarkimin dhe dismbarkimin e anijeve të kombinuara për pasagjerë dhe/ose RoRo (tragete, katamaranë, etj) dhe të kroçerave dhe aktivitete përkatëse të lidhura me to si ankorimi i anijeve, lëvizja e udhëtarëve në terminal, orientimi, depozitimi, magazinimi i mjeteve, pozicionimi, transporti, spontimi, marrja dhe shpërndarja dhe përfshirjen e sigurimin e burimeve të nevojshme që janë mjetet dhe pajisjet, sistemet, praktikat, proçedurat dhe programet, organizimin dhe burimet njerëzore në përputhje me praktikat më të mira industriale.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, L1 porti detar, Terminali i Trageteve

Telefoni:
0696003059

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 22.08.2013
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Vendim I ortakut te shoqerise (2015)
Vendim I ortakut te shoqerise (2017)
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2016
Bilanci 2015
Bilanci 2014
Bilanci 2013
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 47 273 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 29 821 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 719 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 900 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 360 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:586 757 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:561 410 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:520 744 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 509 916 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 112 818 267,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala