Skip to content
Dhënie me Konçesion/Partneritet Publik Privat të Shërbimit të Sistemimit dhe Menaxhimit të Parkimit në Qytetin e Vlorës

TIS PARK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: L56527202A
Administrator: Bashkim Shalla
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi dhe operimi i projektit të konçesionit për ofrimin e shërbimit të sistemimit dhe menaxhimit të parkimit në qytetin e Vlorës, përfshirë kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, përfshirë importin e pajisjeve, projektimin, kryerjen e punimeve të ndryshme, në funksion të realizimit të projektit konçensionar.
Emërtime të tjera Tregtare: TIS Park
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 20.03.2015
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 24.07.2016, përmbaruesi gjyqësor Saimir Hoxha ka lëshuar urdhërin Nr.70/5 Prot. për vendosjen e sekuestros mbi asetet e shoqërisë TIS PARK për shkak të mos shlyerjes së faturave tatimore ndaj shoqërisë Alba Therm Teknologji sh.p.k.

II. Më datë 19.12.2016, zyra përmbarimore “Avdulaj Bailiff Services” ka lëshuar urdhërin Nr.334 Prot., Nr.189 Regj., për vënien e sekuestros konservative duke bllokuar aktivet e regjistruara në pronësi të palës debitore, shoqërisë “Tis Park” sh.p.k.

III. Më datë 11.08.2016, studio përmbarimore “BEST 2010” ka lëshuar urdhërin Nr. 90/11 Prot, për anullimin e urdhër sekuestros së datës 24.07.2016, pasi detyrimi i shoqërisë është shlyer tërësisht.

IV. Më datë 03.02.2017, zyra përmbarimore "Avdulaj Bailiff Services" ka lëshuar urdhërin Nr. 50 Prot. për çbllokimin e aktiveve të regjistruara në pronësi të shoqërisë "Tis Park" Sh.p.k, të bllokuara me shkresën Nr. 334 Prot. datë 19.12.2016.

V. Më datë 21.03.2017, përmbaruesi Neritan Cuko ka lëshuar urdhërin Nr.401 Regj, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “TIS PARK” shpk në vlerën prej 100% të aksioneve duke përfshirë edhe aksionet në të cilat ajo mund të bëhet aksionere. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të papaguara të shoqërisë TIS PARK ndaj shoqërisë SARO sh.p.k.

VI. Më datë datë 15.05.2017, shoqëria përmbarimore “Shërbimi përmbarimor AB” ka lëshuar një urdhër Nr. 457/5 Prot, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “TIS PARK” me qëllim shlyerjen e detyrimit që ka kundrejt palës kreditore, shoqërisë “DROMEAS” sh.p.k.

VII. Më datë 18.05.2017, përmbaruesi privat "Ermir Godaj" ka lëshuar urdhërin Nr.3304 Prot, për vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “TIS PARK” sh.p.k, me qëllim moslejimin e tjetërsimit te tyre. Sekuestro është vendosur si masë për sigurimin e padisë sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për sigurimin e padisë nr. Regj. Them 8601, datë 15.05.2017, ndaj paditësit Z. Gjergj Bojaxhi.

VIII. Më datë 31.08.2017, shoqëria "ARB" ka lëshuar urdhërin Nr.5/495 Prot., për vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë "TIS PARK" sh.p.k dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj shoqërisë “Deloitte Albania” sh.p.k.

IX. Më datë 05.10.2018, shoqëria “Strati Bailiff’s Service” ka lëshuar urdhërin Nr.4200 , Nr.7380 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara që zotëron pala debitore, shoqëria “TIS PARK ” shpk, me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara të saj ndaj shoqërisë “R.S & M” sh.p.k.

X. Më datë datë 06.11.2018, shoqëria përmbarimore gjyqësore private ALBASE ka lëshuar urdhërin Nr. 848/7 Prot., për sekuestrimin dhe bllokimin e debitorit, shoqërisë TIS PARK shpk, për detyrimin në shumën 3.388.222 lekë ndaj shoqërisë “Landmark Comumication” shpk.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 12.01.2015
Data e Pranimit: 27.01.2015
Data e Nënshkrimit: 06.02.2015
Kohëzgjatja(vjet): 15
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 10 milionë lekë në vit për dy vitet e para dhe 10 milionë lekë në vit plus 2% të xhiros vjetore për vitet e tjera në vazhdim.
Çmimi i Shërbimit: 50/orë parkimi
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlorë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Rruga Pavarësia, Skelë, COBO Center, Pasuria Nr.27/100-N3, Zona Kadastrale 8602

Adresa Email:
shalla.b@tis.al

Telefoni:
0694092006, 0697066000

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni (datë 06.02.2015)
Miratimi i kritereve te koncesionit- Keshilli Bashkiak Vlore
Kontrata e nenshkruar ne Vlore
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (03.02.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (06.11.2018)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (10.01.2017)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Akti Themelimit te shoqerise TIS PARK
Bilanci 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i Koncesionit
Njoftimi i Fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 945 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -48 240 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 123 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 322 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 679 564,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Konçesionare të tjera


OTTO - AL
Tiranë
ALBANIAN GREEN ENERGY
Tiranë
HEC QUKU
Tiranë
VELESHICA ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala