Skip to content
Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT)

ALBANIA BAY MARINA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: L61307081M
Administrator: Redina Fetollari
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit nr. 3930/8 Prot. , datë 30. 09. 2015 dhe Amendim nr. 3930/9 Prot, dt. 07. 12. 2015, si dhe të çdo aktiviteti tjetër ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës, dhe konkretisht ndërtimi, shfrytëzimi, të një porti jahtesh në qytetin e Durrësit në përputhje me kushtet e kontratës së konçesionit si dhe ofrimin e të gjitha llojeve të shërbimeve të akomodimit dhe shërbime të tjera në funksion të portit turistik, dhe transferimin e portit në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kontratës së konçesionit. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: Të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë; b) Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar financiar dhënie, marrje-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare që mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër; c) 2 Të kryejë çdo aktivitet në lidhje me shërbimet të akomodimit dhe shërbime të tjera në funksion të portit turistik, publikimin apo marketingun e tij. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e aktivitetit të saj, vetëm në përfundim të afatit të konçesionit ose të kontratës së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: Albania Bay Marina
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 24.12.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 15.07.2014
Data e Pranimit: 15.09.2014
Data e Nënshkrimit: 30.09.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 1356144750 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 262.818.750 lekë pa tvsh që do të investohet drejtpërdrejt në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Kjo vlerë do të investohet duke nisur nga viti i 29-të i periudhës konçesionare. Konçesionari duhet ta paraqesë vlerën e riinvestimit në një plan të detajuar në fund të vitit të 28 të periudhës konçesionare, i cili parashikon një transferim të portit më optimal të mundshëm.

Në rast se kontrata përfundon për faj të konçesionarit para vitit të 29, konçesionari detyrohet t’i paguajë autoritetit kontraktues shumën e plotë të vlerës së riinvestimit brenda 30 ditësh nga data e zgjidhjes së kontratës.
Kosto Konçesionare: Konçesionari detyrohet t’i paguajë autoritetit kontraktues një tarifë konçesioni të barabartë me 2% të xhiros vjetore (para tatim fitimit) që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara (duke përjashtuar TVSH-në), bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare për çdo vit financiar.

Pas vitit të trembëdhjetë të periudhës konçesionare, tarifa konçesionare do të rritet në mënyrë progresive deri në vlerën maksimale 2.5% të xhiros vjetore (para tatim fitimit).

Detyrimi i konçesionarit për pagesën e tarifës së konçesionit fillon menjëherë me vënien në shfrytëzim të portit nga ana e konçesionarit dhe paguhet me këste mujore brenda datës 15 të muajit pasardhës.
Kosto e Shërbimit: Tarifat janë të parashikuara në aneksin III të kontratës së konçesionit.
Shënime: Shoqëria ALBANIA BAY MARINA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 30.09.2015, midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe shoqërive QUENTIN 20%, I.S.D.C-Dega ne Shqiperi 30%, YLDON 50%.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Blv.Bajram Curri, ETC, Kati i 13-të

Telefoni:
0694099778

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesionare
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.12.2018)
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te shoqerise QUENTIN
Akt Themelimi i shoqerise ALBANIA BAY MARINA
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala