Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 242

ELENERGJI

L73308201B
(Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Bushtrica 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit Bushtrica 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontra)

Elbasan ALL

VICTORIA HYDROENERGY

L73307203M
(Ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin e "Zallit të Lunikut", të tipit BOT (ndërto-opero-transfero). Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi lumin e "Zallit të Lunik)

Elbasan ALL

KENDREVIC ENERGY

L39610501A
(Shoqëria " KENDREVIC ENERGY " Sh.p.k., në përputhje me parashikimet e Nenit 2 të Kontratës e Konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol., datë 06.09.2013, lidhur midis shoqërisë Bashkimit të Përkohshëm)

Tiranë 0 ALL

MATI HYDROPOWER

L22212004A
(Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, )

Tiranë -40951302 ALL

SEKA HYDROPOWER

L32116020A
(Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentralit Sekë tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e)

Dibër 0 ALL

KUKUR HIDRO ENERGY

L72024013M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Kukur 3. 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari te autoriteti kontraktues, kon)

Tiranë ALL

UNDERGROUND PARKING TIRANA

L21611004F
(Në përputhje me parashikimet e Nenit 5. 1 të Kontratës Konçesionit NR. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12. Mars. 2012 lidhur me shoqërinë Gener 2 dhe Bashkinë e Tiranës, me Objekt "Dhënie me Konçesion ven)

Tiranë -679931 ALL

Integrated Energy BV SPV

L72031013B
(Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në p)

Tiranë ALL

SHOQËRIA KONÇENSIONARE EL-ER ENERGY (Ish EL ER ENERGY)

K87717901Q
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në pune, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit Stojan dhe transferimin e tij me përfundimin e kontratës tek autoriteti kontraktues)

Dibër ALL

TEODORI 2003

K42301006L
(Ndërtimi i hidrocentraleve Ternovë dhe Zalli Bulqizë, sipas parametrave të përcaktuar në marrëveshjen e miratuar me VKM nr. 556, datë 01.08.2003, të ndryshuar, si dhe shfrytëzimit optimal tekniko-ekon)

Tiranë ALL

Egnatia Hydropower

L82529203M
(Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve në lumin Gostimë me një kapacitet të instaluar nga lartësia 130 deri në 1350 metra mbi nivelin e detit, si edhe shitja e elektricitet)

Tiranë ALL

TRAJA&MADHESH

L97509902D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "TRAJA&MADHESH sh.p.k dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afati)

Dibër ALL

TAMARA HYDRO ENERGY

L91311030P
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Ura e Tamarës” dhe transferimi e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autor)

Tiranë ALL

HYDRO POWER PLANT OF KORCA

K81830009N
()

Tiranë -40918541.11 ALL

HEC VLUSHE

K81915002A
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Vlushe, Skrapar dhe transferimin e tij tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (ME)

Tiranë -178034666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN POWER

K81918013H
(Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Martanesh. Administrimin dhe mirëmbajtjen e Hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti)

Tiranë 51736279 ALL

SUHA ENERGY

K82005014R
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit SUHA 2.)

Tiranë ALL

STRELCA ENERGY

K82104002P
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndë)

Tiranë ALL

ENERGJI UNIVERS

K82109507S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BISTRICA 3 ENERGY

K82118005R
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrica 3 dhe Bistrica 4 tek autoriteti kontraktues brenda së cilës përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shp)

Tiranë 1000235 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni