Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 224

UNDERGROUND PARKING TIRANA

L21611004F
(Në përputhje me parashikimet e Nenit 5. 1 të Kontratës Konçesionit NR. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12. Mars. 2012 lidhur me shoqërinë Gener 2 dhe Bashkinë e Tiranës, me Objekt "Dhënie me Konçesion ven)

Tiranë -679931 ALL

SHOQËRIA KONÇENSIONARE EL-ER ENERGY (Ish EL ER ENERGY)

K87717901Q
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në pune, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit Stojan dhe transferimin e tij me përfundimin e kontratës tek autoriteti kontraktues)

Dibër ALL

TEODORI 2003

K42301006L
(Ndërtimi i hidrocentraleve Ternovë dhe Zalli Bulqizë, sipas parametrave të përcaktuar në marrëveshjen e miratuar me VKM nr. 556, datë 01.08.2003, të ndryshuar, si dhe shfrytëzimit optimal tekniko-ekon)

Tiranë ALL

Egnatia Hydropower

L82529203M
(Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve në lumin Gostimë me një kapacitet të instaluar nga lartësia 130 deri në 1350 metra mbi nivelin e detit, si edhe shitja e elektricitet)

Tiranë ALL

TRAJA&MADHESH

L97509902D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "TRAJA&MADHESH sh.p.k dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afati)

Dibër ALL

TAMARA HYDRO ENERGY

L91311030P
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Ura e Tamarës” dhe transferimi e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autor)

Tiranë ALL

HYDRO POWER PLANT OF KORCA

K81830009N
()

Tiranë -40918541.11 ALL

HEC VLUSHE

K81915002A
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Vlushe, Skrapar dhe transferimin e tij tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (ME)

Tiranë -178034666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN POWER

K81918013H
(Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Martanesh. Administrimin dhe mirëmbajtjen e Hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti)

Tiranë 51736279 ALL

SUHA ENERGY

K82005014R
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit SUHA 2.)

Tiranë ALL

STRELCA ENERGY

K82104002P
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndë)

Tiranë ALL

ENERGJI UNIVERS

K82109507S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BISTRICA 3 ENERGY

K82118005R
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrica 3 dhe Bistrica 4 tek autoriteti kontraktues brenda së cilës përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shp)

Tiranë 1000235 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC- i BISHNICA 1,2

K82403011S
(Objektivi kryesor i shoqërisë është zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues në Tetor 2008 miratuar me VKM 1396, datë 17.10.2008. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar bu)

Tiranë 35222417 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGJI ASHTA

K82417005V
(Qëllimi i shoqërisë do të jetë projektimi, financimi, ndërtimi, zotërimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe transferimi i një projekti të ri për hidrocentral në Ashte, Republika e Shqipërisë, në )

Shkodër 238764458 ALL

LENGARICA & ENERGY

K83026602A
(Projektimi, Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit Langarica tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi i energjisë së rinovueshme, furnizimi, tra)

Tiranë -95596836 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERMA M.P.

K84606001N
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që )

Korçë 21030451 ALL

MUSO HC QYTEZË

K86504601R
(Ndërtim, instalim, shfrytëzim i centraleve elektrike, import-eksport, prodhim, transmetim, shpërndarje, furnizim me energji elektrike dhe transferimin e hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues.)

Korçë -500153 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KISI-BIO-ENERGJI

K86907701E
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë së përfituar, mirëmbajtja e hidrocentralit "Kacni" që do të ndërtohet në rrjed)

Tiranë 1481160 ALL

SELISHTE

K86921702N
(Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit)

Dibër -2613438 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni