Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 224

NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT

L31608012F
(Projektojë, Ndërtojë, Vërë në shfrytëzim, administrojë, mirëmbajë infrastrukturën rrugore dhe çdo lloj tjetër infrastrukturë shërbimi si dhe t’i transferojë ato në përfundim të kontratës t)

Tiranë 671866 ALL

"DUKA T2"

K48130531M
(1. Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues. Shoqëria e krijuar do t)

Dibër 0 ALL

"REMI"

K57604601T
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim, instalim të prodhimit të energjisë dhe veprave hidro-energjitike. Transferimi i HEC/it “EGNATIA”, tek Autoriteti Kontraktues (sipas nenit 2 të kontratës).)

Elbasan -505976 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

POWER-ELEKTRIK-SLABINJE

K81813003S
(Projektim, zbatim, ndërtim, shfrytëzim, transferim, tek Autoriteti Kontraktues i Hec-in Sllabinjë. Prodhim energjie. Tregtim energjie. Furnizim me energji konsumatorët e kualifikuar.)

Tiranë 88778181 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletore)

Elbasan 153528728 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOTORRI-SL

K81911019U
(Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektimit dhe investimit në ndërtim, etj. Tregëti hidrokarburesh me pakicë. Shërbim karoatreci dhe parkim. Bar - Kafe.)

Tiranë 2270451 ALL

VALBONA ENERGY ALBANIA

L38513301V
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi lumin Valbona, rrethi Tropojë, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, sh)

Tiranë -360797 ALL

TPLANI HC

L09702601M
(Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Valbonë te Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndrarja, eksportimi dhe shitja )

Kukës 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

C & S Construction Energy

K81914029T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Rapuni 1" dhe "Rapuni 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, sh)

Tiranë 28275204 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GJO-SPA POWER

K87920201S
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim HEC, prodhim dhe shitje energjie, marrje Konçesion HEC-esh.)

Tiranë 153306404 ALL

PURE ENERGY STEBLEVA

K87922601G
(Import-eksport, prodhim, tregëtim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë HEC STEBLEVA të cilat gjenden në natyrë, studime, projektime, ndërtime të hidrocentraleve etj.)

Elbasan 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GUR SHPAT ENERGY

K91425017O
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Gur Shpat 1 dhe Gur Shpat 2" tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi transmetimi, shpërnda)

Tiranë 25308529 ALL

HENZ ENERGY

K91502021A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Darsi 1", "Darsi 2", "Darsi 3", "Darsi 4" tek autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

M.T.C. ENERGY

K91524003T
(Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit "RADOVE", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe )

Tiranë 11177260 ALL

HydroEnergy

K91527017E
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi e mirëmbajtja e HECEVE "Murdhari 1 "dhe " Murdhari 2 " dhe prodhimi, transmetimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar.)

Tiranë -143556986 ALL

FERAR ENERGY

K91915001Q
(Ndërtimi, Operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Benca dhe Tepelena" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërn)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGY PLUS

K91928002U
(Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodh)

Tiranë 68231155 ALL

DELIA ENERGJI

K92108014N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Thanë" dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspo)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DITEKO

K92108022E
(Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) Nr. 1924 Rep, Nr. 230 Kol, date 03. 06. 2009 e miratuar me VKM Nr. 701 , datë 11. 06. 2009 )

Tiranë 11596463 ALL

Shala Energy

K92118003C
(Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të përfishijë ekskluzivisht (i) ndërtimin, operimin dhe tranferimin e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Shala, tek Autoritetit Kontrakues, ku përfshihet finan)

Tiranë -2247269 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni