Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 224

HYDROBORSH

K92129029E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Fterre" dhe "Fterre 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Vlorë -18895784 ALL

ENERGY PARTNERS AL

K92129030I
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të përfituar, mirëmbajtja e pese hidrocentraleve dhe përkatësisht hidrocentralev)

Tiranë -12375330 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC GOMSIQE

K92213011R
(Zbatimi i Kontratës së Konçesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2)

Tiranë 3586061 ALL

GAMA ENERGY

K92224004U
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lena 1", "Lena 2", "Lena 2-A" tek Autoriteti kontraktues ku përfshihet Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndar)

Tiranë -3112329 ALL

SA-GLE KOMPANI

K92227019N
(Ndërtimi, operimi, financimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja e energjisë elektrike dhe transferim i hidrocentraleve në zbatim të kontratës së Konçesi)

Tiranë -14118782 ALL

KUKUR ENERGY

K92313017A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kukur 1, Kukur 2, Kukur 3, Kukur 4, Kukur 5, tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmet)

Tiranë 48 ALL

ORENJA POWER

K92423013U
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke përfshire financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike,)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PESHKU-PICAR 1

K92925601M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja, administrimi dhe vënia në punë e hidrocentraleve)

Gjirokastër 1082297 ALL

KORKIS-2009

K93008001E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Belesova 1" dhe "Belesova 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërnda)

Berat -478000 ALL

EKO ENERGJI-E

K93408206A
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në bazë të lejeve të formës BOT të dhëna nga Ministria Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar )

Elbasan ALL

HEC-i LABINOT FUSHE

K93603203C
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Labinot Fushe" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi )

Elbasan 0 ALL

DISHNICA ENERGJI

K94015001S
(Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje)

Korçë 181366 ALL

REJ ENERGY

K94821601Q
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve, Cemeric, 1, 2 dhe 3 si dhe prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar.)

Durrës 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGJI-XHAÇI

K96917601D
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimin e Hidrocentralit të Autoritetit Kontraktues. Ndërtim Hidrocentrali. Prodhim e shitje të energjisë. Marrje me konçension i hidrocentralit.)

Korçë 4012709 ALL

THAÇI ENERGJI

K97208901D
(Financim, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Domaj".)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HYDRO ENERGY SOTIRA

K97212802C
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Sotirë 1" dhe "Sotirë 2" si dhe prodhimi transmetimi shpërndarja eksportimi shitja dhe tregtimi i energjisë )

Elbasan 22847002 ALL

EURON Energy Group

K97519201C
(Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-ENERGY

L51503039D
(Ndërtimin, operimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve, si dhe marrjen përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata koncesionare. Prodhimin dhe)

Tiranë 136926785 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGAL

L57703201R
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi i hidrocentraleve. Marrja përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e koncesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo ll)

Kukës 24247447 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EURON ENERGY

L57703202C
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi I hidrocentraleve. Marrje përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e konçesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo l)

Kukës 72032271 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni