Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 5818

ARLIBON

L62528401B
(Transmetime dhe ritransmetime radiotelevizive. Transmetime audiovizive lineare dhe jolineare dhe shërbimet mbështëtëse të tyre. Prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve dhe informacioneve të çdo)

Fier ALL

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

Intelligent Building Solution (I.B.S.)

L61411012R
(Në fushën e projektimit dhe të ndërtimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve të veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Deri në dy kate dhe kompletimin m)

Tiranë ALL

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING

L61419036L
(Shoqëria ka për objekt pjesëmarrjen në kapitalin e çfarëdolloj shoqërie, vendase apo të huaj, përmes themelimit, blerjes së kuotave apo aksioneve apo në çdo lloj mënyrë tjetër, menaxhimin dhe zhv)

Tiranë ALL

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)

L61706009E
(Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale )

Tiranë ALL

O R I T E C H (Ish Capital Trade)

L62113035M
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me R)

Tiranë ALL

P R I M E (Ish CAPITAL PARTNER)

L62304037M
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me R)

Tiranë ALL

LION CONSTRUCTION

L62309009J
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit. Shitjen, blerjen, dhënien marrjen me qira të pasurive të paluajtshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit)

Tiranë ALL

KOLEGJI EUROPIAN I TIRANES

L62413040L
(Shoqëria ka për objekt të kryejë dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet dhe bizneset që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të kryejë në bazë të legjisLaçionit Shqiptar për ng)

Tiranë ALL

"ESENRE"Sh.p.k.

L38717301B
(Prodhim dhe tregtim buke dhe produkte të tjera nga përpunimi i miellit, prodhim dhe tregtim produkte nga përpunimi i drithërave, transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit: Agjenci transp)

Pukë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TE ELECTRONICS

L41307020G
(Shitblerje me shumicë e pakicë e fotokopjeve, printerëve, kompjuterëve, makina shkrimi të çfarëdo lloji, kondicionerë, elektro - shtëpiake, etj. të këtij lloji si dhe pjesëve të tyre të këmbimit,)

Tiranë 1165879 ALL

Red Technology Solution (RTS)

L41512005R
(Ushtrimin e tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave dhe produkteve të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Prodhim, projektim, implementim, mirëmbajtje dhe konsulencë për produk)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

2A TRADE & ENGINEERING

L41602016I
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e tregtimit, import - eksportit, me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elektro - shtëpiake, pajisjeve e sistemeve/impianteve të kond)

Tiranë 8598680 ALL

MAREN BUSS

L41720501P
(Aktivitet në fushën e transportit, transportit të udhëtarëve (transportit urban brenda dhe jashtë Shqipërisë), në fushën e tregtisë, eksport- import, shitje-blerje të ndryshme të mjeteve (mjete aut)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JEHONA SOFTWARE

L42202028V
(1. Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK (hardware, networking, programe kompjuterike "software)

Tiranë 3786101 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOLID GROUP

L42206505K
(Import-eksport, tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimore e detergjente, prodhim detergjentesh e paketim etj.)

Durrës 1596174 ALL

MMT

L42221010A
(Tregtim import eksport të artikujve të ndryshëm industrial. mokete, tapete, linoleum, parkete melamin dhe materiale te tjera që përdoren për veshje banesash, elektro-shtëpiake, elektronike ushqimore, me)

Tiranë ALL

AlbKalustyan

L42222506G
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është si vijon: Eksport, import, me shumicë e pakicë, kultivim, grumbullim përpunim, prodhimin e esencave, paketimin dhe eksportin të bimëve medicinale dhe nënpro)

Durrës -86758292 ALL

AE GRUP

L42230012O
(Import dhe eksport lëndë plasëse për përdorim civil, në funksion të objektit të veprimtarisë së shoqërisë apo në aktivitetin e shpërndarjes dhe të përdorimit të shërbimeve të ndryshme, në fa)

Tiranë 895743 ALL

ÇERÇIZ TOPULLI

L42509601I
(Transport i udhëtarëve me autobus brenda rrethit)

Gjirokastër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni