Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 6867

AlbKalustyan

L42222506G
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është si vijon: Eksport, import, me shumicë e pakicë, kultivim, grumbullim përpunim, prodhimin e esencave, paketimin dhe eksportin të bimëve medicinale dhe nënpro)

Durrës -86758292 ALL

AE GRUP

L42230012O
(Import dhe eksport lëndë plasëse për përdorim civil, në funksion të objektit të veprimtarisë së shoqërisë apo në aktivitetin e shpërndarjes dhe të përdorimit të shërbimeve të ndryshme, në fa)

Tiranë 895743 ALL

ÇERÇIZ TOPULLI

L42509601I
(Transport i udhëtarëve me autobus brenda rrethit)

Gjirokastër ALL

MOENA AL 66

L43004402M
(Ndërtime civile, turistike, industriale, bujqësore. Rikonstruksione, ndërtime banesash shumëkatëshe, ndërtime rrugësh, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ura dhe vepra arti, rikonstruks)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SULOVA NDERTIM PRODHIM

L43027201P
(Ndërmarrje ndërtimi për vetë dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike, dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike, etj. që )

Elbasan 6841600 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PAJO - OIL

L43226001E
(Tregti me pakicë të karburanteve. Tregti me pakicë të gazit të lëngshëm. Auto-Gaz. Impiant për mbushje bombola GLN)

Berat 2750366 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

bd MINO

L43409603A
(Import-eksport të të gjitha mallrave. Tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Tregti me shumicë dhe me pakicë të mallrave të ndryshëm, industrial, lëndëve të ndërtimit, pajisje )

Gjirokastër 1811811.95 ALL

ERMIAL-TRUCKS

L44010402V
(Import-eksport, tregtim automjetesh të ndryshme dhe ndryshim funksion konstruksioni i tyre si dhe tregti pjesë të ndryshme këmbimi automjetesh)

Fier ALL

ZAHARIA-B

L44116802J
(Studimi dhe projektimi i objekteve civile, industriale, studim fizibiliteti, studime urbanistike e tjera të kësaj natyre. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i objekteve civile dhe industriale, ujësjellës kanaliz)

Sarandë 729069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SMO VATAKSI

L47022001J
(Në projektim: Kat. 1/e - plan vendosje objektesh të veçanta. Kat. 3/a - projektim i strukturave të zakonshme prej muraturë tulle, guri, betoni, b/armeje dhe metalike. Kat. 6 - a, c. Kat. 7/a - projektim ve)

Shkodër 4689599 ALL

"ALIAJ-79" SHPK

L47521901E
(Ndërtim e zbatim të punimeve në fushën e ndërtimeve civile, industriale, turistike, punime dheu, muraturë, punime restaurimi, transport, import-eksport mallra industriale, materiale ndërtimi dhe artikuj )

Dibër 806964 ALL

MBIKQYRJE KOLAUDIM LAMI shpk

L48611901F
(Supervizim dhe kolaudim. Ndërtim dhe rikonstruksion i ndërtesave, veprave të artit, rrugëve, urave. Ndërtim ujësjellës dhe kanalizime etj. Mirëmbajtje dhe rikonstruksion godinash civile dhe industriale.)

Dibër ALL

"PROGU" SHPK

L48722301E
(Ndërtime, rikonstruksione, mirëmbajtje dhe riparime të të gjitha llojeve, grumbullim, ruajtje, tregtim dhe eksport kërpudhe si dhe produkteve të tjera pyjore. Tregti artikuj të ndryshëm me shumicë dhe )

Pukë 229103 ALL

ZEF BIBA

L49427001E
(Tregtim i mallrave ushqimore me shumicë dhe me pakicë. Tregtim të lëndëve alkoolike prodhime vendas dhe të huaja me shumicë dhe pakicë. Tregtimi me shumicë dhe pakicë të mallrave hidrosanitare, elekt)

Lezhë 940377 ALL

B93 II

L52209050O
(Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme: ndërtim, projektim, rikonstruksion ndërtime civile, ekonomike, industriale dhe turistike. Ndërtime rrugësh, vepra hidroteknike etj. Prodhim e tregtim të m)

Tiranë -283725 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FAT GROUP

L43428401V
(Tregti me shumicë e pakicë, import – eksport, montim, mirëmbajtje, servis për produkte dhe pajisje: Industriale, elektronike, elektrike, hidraulike, hidrosanitare, bujqësore, ndërtimi, mobilimi, laborat)

Fier 1584088 ALL

Likja 2014 Kurbin

L48513301A
(Të gjitha llojet e ndërtimeve civile dhe industriale, tregtare, strukturave turistike, veprave rrugore, ndërtimeve infrastrukturë në përgjithësi deri në 5 kate e mbi 5 kate; pra mund të realizojë zba)

Lezhë 422079 ALL

ELEPHANTSTUDIO

L51708013S
(Studim dhe projektim në ndërtim i veprave civile, industriale, hidraulike, restaurime, punime dheu, betoni, armature, ujësjellës, kanalizime, ura dhe vepra arti, galeri tunele, rruge-hekurudha. Mbikëqyrj)

Tiranë -586162 ALL

Viola Green

L51928004K
(Shoqëria do të ushtroje aktivitet privat në fushën e shërbimeve grumbullimin, seleksionim, përpunim, i mbetjeve urbane, pastrimit të mbeturinave urbane, përpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve ma)

Tiranë ALL

"DRICONS"

L52013020H
(Mbikëqyrje dhe Kolaudim Punimesh zbatimi)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni