Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 6200

Kocanlar

M01909029L
(Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash per te tretet.)

Tiranë ALL

Oferta Ditës

M01909506D
(Publikimi, marketing dhe shërbime shitblerje nëpërmjet platformës online www.ofertadites.com, duke u mundësuar palëve të treta të interesuara publikimin e fotove, të dhënave të produkteve si dhe kont)

Durrës ALL

A&G DISTRIBUZIONE

M01909026K
(Import-export mallra, ushqime te ndryshme , dhe pije alkolike te te gjitha llojeve dhe Verera, Shampanja, Spumante etj.)

Tiranë ALL

GENERAL AUTHORITY FOR INVESTMENT & FREEZONES

M01909505S
(Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, istitucioneve publike dhe private. Ne veçanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, strategji industriale dhe çeshtje qe i bashklidhen (duke )

Durrës ALL

LEKLIFARM GLOBAL

M01909013C
(Import dhe eksport i mallrave i produketeve farmaceutike. Furnizuesit e pergjithshem dhe menaxhimi biznesit)

Tiranë ALL

StarkCall

M01909008M
(Telemarketing dhe lead generation si dhe çdo aktivitet tjeter qe parashikon dhe lejon legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

CS Uniforma

M01909503C
(Sigurimi i shërbimeve IT , konsulencë të veçantë, projektim, programim dhe prodhim të programeve kompjuterike, instalim dhe ndihmë për përdoruesit e fundit, montimin, riparimin dhe shitjen e pajisjeve )

Durrës ALL

JM COSMETICS

M01909007E
(Tregti artikujsh te ndryshem me shumice dhe pakice ,importeksport te artikujve kryesisht kozmetike , si dhe tregtimin me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem. Kryerja e cdo aktiviteti e operacioni ekonom)

Tiranë ALL

S&G Innovation

M01909006T
(Shitje me shumice dhe pakice, import-eksport i pajisjeve te ndryshme, mobiljeve per arredim hotele, bar-restorante, shtepi, aktivitet imobilier, projektim dhe interier objektesh te ndryshme, pjesemarrje ne shoq)

Tiranë ALL

Shoe Tech

M01909004D
(Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve industrial, lëkur, tekstile dhe prodhime të tyre. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë, këpucësh, faqe këpucësh, për llogari të vet dhe)

Tiranë ALL

Titaniku 2020

M01909501J
(Import, eksport. Dhënie me qera të objekteve. Tregti me shumicë dhe pakicë të të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit. Tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrialë, ushqimorë, bujqës)

Durrës ALL

MODELINA KORCA

M04309001N
(Tregti e punime me porosi e fason i te gjitha llojeve te veshjeve, tregtim i lendeve te para te makinerive e paisjeve qe sherbejne per prodhim veshjesh, transport etj. - Prodhim veshje. Prodhim e tregetim te ve)

Korçë ALL

BSC Albania

M01910504P
(Krijimi dhe zhvillimi i software: Softuer aplikimi. Aplikacione për program kompjuterik, të shkarkueshme. Shitje kompjuterike për krijimin e bazave të të dhënave me funksion kërkimi. Bazat e të dhënave)

Durrës ALL

VARVARA.AL

M01910037H
(Import eksport dhe tregtim te artikujve te komsumit te gjere, shtypshkrimeve, kancelarive, materialeve te buta, detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Import-Eksport dhe tregtim te materialeve me perdorim )

Tiranë ALL

Cuni Auto

M06910003K
(Import-Eksport.Tregtim I pjeseve te automjeteve jashte perdorimit, sherbime rrugore, karrotreci dhe me makina me qera. Servis automjetesh.)

Shkodër ALL

MAXCHANGE2020

M01910036A
(Kembime valutore. Transferim te parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar jo Banke. Ushtrimi i veprimtarise se ndermjetesimit ne sigurime si agjent. Ushtrimi i veprimtarise si agjent biletarie, )

Tiranë ALL

SPITALI CONTINENTAL

L51308022F
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukurave diagnostikuese e kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, konsulence ne kete fushe. Organizimi i qendrave te trainimit dhe)

Tiranë -82563 ALL

SPITALI GJERMAN (Ish 2AP TRADE)

L72210055P
("Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe rezonanca magnetike, radiologjine )

Tiranë ALL

CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG / TIRANA (CDC)

K82202004B
(Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjeksine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe ezonanca magnetike , radiologjia e p)

Tiranë -87286102 ALL

GERMAN HOSPITAL INTERNATIONAL

L82216030P
(Ofrimi dhe kryerjen e sherbimeve mjekesore spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si dhe kateterizimin kardiak, rezonanca magnetike, radiologjia e pergjithshme ultra tinguj, )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni