Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 7756

HARTEK

M02115001K
(Prodhimin e pjeseve te siperme te kepuceve, kepuceve dhe artikujve te veshjeve te çfaredo lloji, per llogari te vete dhe/ose per llogari te te treteve, prodhim fason me destinacion kryesor vendet e huaja dhe/o)

Tiranë ALL

VAL - GD

L81312005P
(Ne fushen e prodhimeve te drurit, tregtim me shumice e pakice te ketyre prodhimeve lendeve te para per prodhim druri, tregetim lendesh drusore, im¬port eksport,punimi i vilave te drurit, si dhe cdo veprimtari )

Tiranë ALL

PRINCIPESCA

M02116035A
(Perpunimi; transformimi; marinimi; paketimi; shitja me shumice dhe pakice; import dhe eksport, ne tregjet kombetare dhe te huaja, per vete dhe per llogari te paleve te treta, te produkteve te peshkut dhe cefalo)

Tiranë ALL

HIDROTEK

M02116034O
(Import-Eksport, Tregti me shumice-pakice te materialeve hidraulike, si tuba plastike, saracineska etj. Si dhe I makinerive te ndryshme, pllakash, hidrosanitare, materiale ndertimi, mobilje,transport,etj. Tregti)

Kamëz ALL

Alba Chiara

M07116203H
(Zhvillimi dhe kryerje e aktivitetiti te sherbimeve te ndryshme, hotelerise, restoranteve, aktivitet turistik, transportues, menaxhimit, konsulences dhe studimeve te te gjitha llojeve. Kryerja e investimeve ne t)

Vlorë ALL

2B PROPERTIES-AL

M02116033G
(Sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme si brenda ashtu edhe jashte vendit, shitja dhe blerja, transferimi, qiradhenia e qiramarrja, administrimi i zakonshem dhe i jashtezakonshem i pasurive te paluajtshme)

Tiranë ALL

MOOVERS

M02116032V
(Transport Nderkombetar dhe Kombetar mallrash per vete dhe te trete. Shitje - Blerje mjetesh dhe shperndarje. Importexport dhe shitje te produkteve te ndryshme. Shitje karburanti me shumice dhe pakice. Transport)

Tiranë ALL

ARK-AM CONSTRUCTION

M02116031N
(Punime per prishjen e ndertimeve, punime germimi ne toke, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. mirembajtjen e tyre, punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to)

Tiranë ALL

CO Working & Travel

M02116030F
(Organizimin e udhetimeve turistike brenda dhe jashte vendit. Shitje bileta avioni dhe trageti, te ofroje sherbime ne funksion te klienteve prenotues dhe operatoreve hoteliere dhe turistike, te ofroje sherbime p)

Tiranë ALL

CODY TECH

M02116505I
(Asistence mbi inxhinjerine kompjuterike, montime sisteme kamerash, pajisje teknoligjike, sisteme sigurie, etj. Cdo aktivitet tjeter ne lidhje me fushen kompjuterike.)

Durrës ALL

Katalea & Arlind

M02116026A
(Bar-kafe.)

Tiranë ALL

DOÇI 2020

M09516301N
(Germime, sistemime dhe punime te tjera me makineri.)

Fushë-Arrëz ALL

B.T.CONSTRUCTION

M02116025P
(Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e ndertimit. Ndertimi i ndertesave civile dhe industrial. Restaurim dhe mirembajtje e pasurive te paluajtshme te vendosura ne mirebesim. Ndertim, restaurim dhe mirem)

Tiranë ALL

CONNECTA INTERCONTINENTAL

M02116024H
(Menaxhim i sportit. Ekzekutimi i kontratave publike dhe private ne te gjithe boten i cili do te zhvillohet ne perputhje me ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi, te cilat rregullojne kete fushe.)

Tiranë ALL

REJUVENATION OF ALBANIA

M02116022O
(Sherbime te konsulences ligjore, konsulences ne realizimin e transaksioneve per pasurite e paluajtshme, veprimtari ne fushen e lobimit (lobbying), konsulences ne fushen e marketingut, projektimi dhe zbatimi i f)

Tiranë ALL

REMOTE SERVICES

M07116201O
(Aktivitet ne fushen e konsulences, ndermjetesimit dhe shitjes se produkteve e sherbimeve ne fushen e informatikes ne pergjithesi, te telefonise e marketingut.Sherbim konsulence e pergjithshme per ndermarrje. Me)

Vlorë ALL

SBK SILVER BALKAN

M02116015I
(Menaxhimi, ndertimi dhe funksionimi i impianteve industriale te organizuara teknikisht per shnderrimin dhe ndertimin e pjeseve mekanike, operacionet qe lidhen me zdrukthtari, autokarroceri, riparimet mekanike n)

Tiranë ALL

2 S R L

M02116011A
(Import-Eksport të artikujve të ndryshëm, tregti me pakicë dhe shumicë të artikujve dhe mallrave të ndryshëm, produkteve ushqimore, kafese dhe pijeve te ndryshme. Hoteleri, restorante, bare, sherbime cat)

Tiranë ALL

M & K ENERGY TRADING CO

M04516001I
(a) Prodhim i energjise elektrike nga hidrocentralet, parqet fotovoltaike, parqet eolike; b) Blerja dhe shitja me shumicë dhe pakicë e energjisë elektrike nga njësitë e prodhimit të subjekteve të licensua)

Korçë ALL

DART HAUTE LUX GALLERY

M02116010O
(Import-export, shitje me pakice te artikujve te luksit. Veprimtari per parfumeri produkteve kozmetike, estetike,veshmbathje, aksesore, shitblreje te mallrave te ndryshem, konfeksione.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni