Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 7756

AmedeoPlanet

M02116008C
(Konsulence, sherbime ndermjetesimi, prodhime dhe shitje produktesh brumore, shitje me shumice e pakice, importeksport, botime, fusha ndertimore dhe sherbime te ndryshme marketingu.)

Tiranë ALL

Ne

M02116007R
(Bar - Restorant.)

Tiranë ALL

HELVETICA GAMING SOLUTIONS

M02116004Q
(Zhvillimin dhe konsulencen e Softuerit, duke perfshire Lojerat Online, si dhe, projektimin e programeve, zhvillimin dhe mirembajtjen e sistemeve Softuerike, testimin e programeve, sherbime hosting online, proje)

Tiranë ALL

FIN Invest

L81315046U
(Objekti i aktivitetit është realizimi i cdo aktiviteti tregtar që nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë të tilla si, por pa u kufizuar vetëm në to: Kryerja e )

Tiranë ALL

WOLF BAU

L87515504B
(Veprimtari ne fushen e ndertimit. Germime dheu me punime eventuale murature dhe beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar. Ndertime civile-industriale-turistike, bujqesore, deri ne 5 kate, rikonstruksio)

Lezhë ALL

Sapientify Albania

M02117032D
(Ne fushen e ndermjetesimit te mesimdhenies ne rrjetet virtuale,trajnime ne perdorimin e platformave virtuale ne mesimdhenie, kurse pergatitore jashte shkollore per mesimin e gjuheve te huaja.)

Tiranë ALL

ENTEL-A 2020

M02117505N
(Tregti te veshjeve te ndryshme dhe kozmetike.)

Durrës ALL

Burger Star

M02117029G
(Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte ne fushen BarRestorant-Piceri, Delivery, Catering. Aktivitetii Shoqerise dote jete Non-Stop.)

Tiranë ALL

ROSENBAUM RESEARCH

M02117028V
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte: a)Menaxhimi dhe monitorimi i provave klinike dhe provave te tjera; sherbime te monitorimit; trajnime; mbledhje dhe perpunim i te dhenave; perpunim statistikor te te dh)

Tiranë ALL

Zero One 2020

M02117016V
(Shitje paisje kompjuterike. Eksport-Import si dhe tregti shumice dhe pakice te paisjeve kompjuterike, aksesore te ndryshme, servis te paisjeve kompjuterike.Tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve elektronike/)

Tiranë ALL

Arkdomo

M08317502H
(Import, eksporti i materialeve te ndryshme per qellime ndertimi te te gjitha llojeve, perfshire edhe ato te parafabrikuara sipas inovacioneve teknologjike te certifikuara ne vendet e B.E-se sipas certifikates s)

Lezhë ALL

NEBULA

M02117015N
(Ndërtimi i programeve kompjuterike (software development), ndertimi i infrastrukturave kompjuterike, ndertimi i dhomes se serverave, menaxhim bazash te dhënash, ndertimin i webserviseve, mirembajtje programes)

Tiranë ALL

MAXBRAND TEXTILE

M02117013U
(Tregtim konfeksione te ndryshme.Tregtim te veglave dhe artikujve sportive, materialeve promocionale, vegla pune te ndryshme dhe elektrike, pjese kembimi, materiale ndertimi, hidraulike, materiale pastrimi, kanc)

Tiranë ALL

Tirana ICT Academy

M02117011E
(1. Te shfrytezoje te gjithe kapacitet e saj per krijimin, menazhimin dhe organizimin e kurseve te formimit profesional te IT –se 2. Te shfrytezoje te gjithe kapacitet e saj per krijimin, menazhimin dhe organi)

Tiranë ALL

ECOBUILDSCAPE

M02117008H
(Tregti me pakice dhe shumicë, brenda dhe jashte vendit, i produkteve dhe nenprodukteve te drurit te përpunuar. Perpunimi, ngjyrosja dhe ambalazhimi i drurit. Kryerja e punimeve dhe riparimeve elektrike dhe hi)

Tiranë ALL

GRADECI - STONE

M02117501E
(Transport i gurit. Prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit.)

Durrës ALL

EXPATS IN ALBANIA

M02117006O
(Marketing, shitje, shitje online, reklamim, konsulence juridike e financiare, perkthime, organizim aktivitetesh, konferenca, guida turistike, pergatitje dhe mirembajtje te faqeve web. Kryerjen e cdo lloj aktivi)

Tiranë ALL

ELEKTRO MAGJIA 2020

M03317401G
(Import- eksport te mallrave te ndryshem elektroshtepiake, aksesor, matriale druri, paisje higjeno sanitare, ne fushen e informatikes, etj.)

Fier ALL

ALUSHAJ COLLETTI CONSULTING

M02117005G
(Shoqeria, pergjithesisht, ka per objekt te aktivitetit tregtar te saj kryerjen e sherbimeve te konsulences dhe asistences ne" fushat e ligjit, tatim taksave dhe gjithashtu promovimin dhe zhvillimin e aktivitete)

Tiranë ALL

CBT & Schema Therapy Albania

M02117004V
(Kryerja e shërbimeve në fushën e psikologjisë, trajnimeve, shërbimeve psikoterapeutike dhe supervizimeve)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni