Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 7283

TOURISM INVEST

M02117001U
(Investim ne fushen e turizmit, shit-blerje pasuri te paluajtshme; hoteleri turizem, menaxhim hotel-rezort dhe sherbime te tjera sipermarjeje turistike, pjesemarrje ne kompani te tjera etj. Ofrimin , kryerjen dh)

Tiranë ALL

GOLOSA

L81315044E
(Piceri dhe prodhime brumi si dhe sherbime te barit e te guzhines. Hapja dhe mbajtja e bareve (klubeve) dhe restoranteve. Pjesemarrja dhe ushtrimi I aktivitetit me ane dhe duke qene pjese e shoqerive te tjera dh)

Tiranë ALL

PURA OIL & PETROL

L81315512U
(Tregti me pakicë të karburanteve, vajrave te ndryshem lubrifikante, gazit, lendeve djegese, etj.Import – Eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave industriale, ushqimore, mallrave te konsumit te gj)

Durrës ALL

BIG LUSHNJA

L83715405B
(Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industrial. Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregtim artikuj te ndryshem bu)

Lushnjë ALL

TECHNOMATIC

L81315036N
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti)

Tiranë ALL

KLEMAT

L81315034U
(Ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit. Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, ndertim rruge, ujesjellesa, kanale kulluese e vaditese, ndertim ura etj. Ne fushen e ndert)

Tiranë ALL

ALLAND

L81315030L
(Agjenci udhetimi. Operator turistik.)

Tiranë ALL

Lami & M.N.H

M02118039S
(Kryerja e sherbimeve te konsulences dhe perfaqesimit ne fushen ligjore dhe financiare.b)Krijimi, strukturimi dhe drejtimi i shoqerive me kapital vendas ose te huaj.c)Perfaqesim fiskal per shoqeri dhe individe t)

Tiranë ALL

INNOV ATION

M02118033Q
(Sherbime marketingu, ideimi, realizimi, promovimi dhe tregtimi i sherbimeve nepermjet telefonit, ideimin, realizimi, promovimin dhe operimin e sherbimeve informtaike teleaudio (Audiotex). Ofrimi i sherbimeve te)

Tiranë ALL

NILL'S

M02118032I
(Tregti me shumice dhe pakice,import-eksport i mallrave dhe materialeve te ndryshme si: Mobilje, teksfile te te gjitha llojeve, ene guzhine,mallra te te gjithsa llojeve per arredimin e brendshem dhe te jashtem t)

Vorë ALL

ANIFIS 2018

L81315506A
(Import - eksport te produkteve te ndryshme ushqimore, çokollata, karamele, kek etj.)

Shijak ALL

Faf Personal Training

L86315002Q
(Aktivitete palester dhe kurse per palester; promovimi i shendetit dhe menyrave te jeteses, si trajnimi personal, trajnimi i grupeve te vogla, trajnimi i grupeve te mesme ose te medha, trajnimi funksional; rehab)

Shkodër ALL

ALBANIAN TRAFFIC SOLUTIONS

L81315016A
(Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te produkteve te sinjalistikes rrugore, veshje pune dhe pajisje per parandalimin e aksidenteve. Projektim, prodhim dhe zbatim te sinjalistikes rrugore. ndricuese d)

Tiranë ALL

ARMAVA - BR

L82515001G
(Prodhimin e konfeksioneve tekstile. Ajo mund te ushtroje cdo aktivitet industrial tjeter te dobishme te favorizimit dhe sigurimit te nje mbarevajtje te rregullt te prodhimit dhe mund te kryeje ne pergjithesi te)

Berat ALL

Mirupafshim Plehra

L81315504G
(Grumbullim I mbetjeve shtepiake, dere me dere, nga cdo familje dhe / ose njesi sherbimi publike dhe / ose private, si dhe transportimi I ketyre mbetjeve deri tek kazanet e plehrave. Shoqeria, me qellim realizim)

Durrës ALL

ICT Trading

L81315013V
(Tregtia me shumice e paisjeve elektroshtepiake.Aktivitetet e telekomunikimit kabllor.Teknologji tjeter informative dhe aktivitetet sherbyese kompjuterike.Tregtia me pakice e paisjeve elektroshtepiake ne dyqane )

Tiranë ALL

ALBA SIM

L81315003O
(Sherbime konsulence ne fusha te ndryshme si ate ekonomike,te turizmit,sherbimit dhe mbrojtjes sociale , sportive dhe kulturore. Sherbime ndermjetésimi per shoqeri te tjera , te huaja dhe shqiptare ne ekonomi, )

Tiranë ALL

HAKTUR

L81316065I
(Agjensi e Udhetimeve Turistike; Organizimin e udhetimeve ose te pushimeve individuale e kolektive ose ndermjetesimin per shitjen e produkteve te ketij aktiviteti; sherbimet qe mund te ofrohen ne rastin e udheti)

Tiranë ALL

BERTHIS. FIN

L81316520Q
(Import-eksprt te gjitha mallrave. Blerje pasuri te paluajtshme me qellim investime ne fushen turistike dhe menaxhim veprimtarish turistike. Kryerje te veprimtarive te tjera te lejuara nga ligji. Kryerja e vepri)

Durrës ALL

XELEMA

L81316519M
(Shoqeria do te beje import-eksport te materialeve elektronike, artikuj te ndryshem, materiale ndertimi, produkte ushqimore nga vendet te ndryshme te botes, pjese per automjete, prodhime letre te cdo tipi, si dh)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni