Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 7756

Zyra e Avokatise: Dema-Isufi-Zotaj

L86316208M
(Te ofroje sherbime, ndihme dhe konsulence juridike nepermjet keshillimit ligjor per ceshtje te ndryshme.Pergatitjes se kerkese padive ose te kerkesave gjate procesimit civil, administrativ dhe penal, si dhe ker)

Vlorë ALL

ELECTRIGOO

L81316056J
(Shit-blerje e artikujve, aparateve, motorrave apo makinerive elektrike. Tregtim i mjeteve elektrike rrugore, te gjftha llojet e motorcikletave, cikletave, triciklave elektrike, makine apo motorre me kater rrota)

Tiranë ALL

ALBATROSS CONSTRUCTION

M02118029L
(Ne fushen e ndertimeve te ndryshme. Ne fushen e tregetimit me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozme)

Tiranë ALL

ECO FRIENDLY RECYCLING

M03318201A
(Reciklim i cfardo materiale, mbetje civile dhe industriale. Prodhim inertesh. Transport vetiak dhe per te trete. Prodhimi, tregtimi me shumice i artikujve metalliferre. Metale me ngjyra dhe gjysem produktevete )

Elbasan ALL

ARTECH STUDIO

M02118022B
(Projektim. mbikqyrje. kolaudim dhe konsulence per te gjitlia veprat arkitekturore. urbanisiike apo inxhinierike. Veprimtari ne lushen e arkiieklures. sherbirne arkitekturore. projekle per restaurim dhe rikonstr)

Tiranë ALL

ALPHA FINANCIAL SERVICES LIMITED

M02118011J
(Ndertime civile te te gjitha kategorive.Sistem shitjeje elektronik dhe transaksione financiare elektronike. Shoqeria kryen çdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe qe e mbeshtet )

Tiranë ALL

SKY 21

M02118010B
(Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime, mbikqyrje, kolaudim, etj. Kryerja e operacioneve me pasuri te paluajtshme:blerje, shitje, marrje dhe dhenie me qira e ne huaperdorje ose ne cfardo lloj forme )

Vorë ALL

STAR POOL ALBANIA

M02118006T
(Construksione pishina, instalime elektrike dhe hidraulike.)

Kamëz ALL

BROCA-STONES

M02118002K
(Veprimtari ne punimin e mermerit,granitit,quarzi„„„importeeksporte dhe tregti me shumice dhe pakice materiale ndertimi, mermere,granite,quarzi, ndertim rruge,trotuare, blerje-shitje, dhenie me qira te pas)

Vorë ALL

Callum George William Randall

L81316041I
(Kryerja e punimeve ndertimore per ndertime civile, industraale, turistike, bujqesore, punime restaurimi, ndertim rruge, kanalizime, si dhe cfaredolloj ndertimi tjeter ne perputhje me licensen perkatese etj; Ble)

Tiranë ALL

GOLDEN WAY

L81316040A
(Kembim valute. Transferta parash ne emer dhe per llogari te nje institucioni tjeter financiar jo Banke. Agjenci udhetimi (shitjen e biletave te avionit, tragetit, trenit, autobusit, paketave te udhetimit, dheni)

Tiranë ALL

Struktura AZ

L81316037D
(Projektimi, prodhimi dhe montimi i te gjiithe llojeve te strukturave metalike: Struktura metalike me bullona dhe te salduara. Kapanone industriale, mbulesa metalike, plastike etj. Porta metalike, automatike ose)

Tiranë ALL

DY BLE OIL

L88716002O
(Pike shitje karburant me pakice, nafte, benzin, gaz, lubrifikante etj. Prodhim e perpunim inertesh.Tregetim i mallrave ushqimore me shumice dhe me pakice. Tregetim te lendeve alkolike prodhime vendas dhe te hua)

Mirditë ALL

Reloalbin

L86316203S
(Këmbim valuator.)

Vlorë ALL

FENIX GROUP

L81316019F
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te te treteve me seli ne Shqiperi apo cdo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Shqiperi)

Tiranë ALL

INVG

L81316018U
(Importi, exporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve industriale, dhe ushqimore, fizikisht dhe on-line. Importi, exporti, shitja me shumice dhe pakice e pajisjeve elektrike, elketronike, lende te pare pe)

Tiranë ALL

OSC Group

L81316016E
(Ne fushen e ndertimit. Ndertime dhe rikonstruksione te objekteve nje dhe shumekateshe civile,kulturore,turistike,ushtarake,industriale,monument kulture dhe sportive.Ndertim, rikonstruksion rruge, ujesjelles e k)

Tiranë ALL

COSMICO 777

L81316011K
()

Tiranë ALL

ALBIS IMMOBILIARE

L81316010C
(Agjenci imobilare per Pasuri te patundshme (perfshire blerjet, shitjet dhe administarimin e pronave si troje, toka, ndertesa), blerje, shitje pasuri te paluajteshme (prona) dhenie e marrje me qira, brenda dhe j)

Tiranë ALL

ECOSUN ALBANIA

L81316002L
(Projektim, ndertim, instalim dhe tregtimi i sistemeve te energjise se rinovueshme, parqeve e fermave diellore, parqet e eres nepermjet turbinave dhe i sistemeve hidro elektrike te shfrytezuara per vete ose per )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni