Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 7756

J&F ARCHITECTURAL DESIGNER

K91423504D
(“Projektim, kolaudim dhe supervizion. Hartim raportesh te vleresimit te ndikimit ne mjedis,kryerje auditimi mjedisor,hartim ekspertize per probleme te ndryshme mjedisore, ekspert per te vleresuar raportet e n)

Durrës 463742 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

X - PLAN STUDIO

L01411038E
(Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit,rikonstruksione, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina civile, industriale, bujqesore, turistike,shoqerore,veprave ujore,kanalizime te ndrys)

Tiranë 19786347 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SARP & LAB

L41526502B
(Prodhimi dhe tregtimi i produkteve kimike per ndertim. Punime laboratori ne testimin e materialeve te ndertimit, gjeoteknike, etj, kalibrimin e makinerive dhe pajisjeve matese,certifikimin e sistemit te cilesis)

Durres 14563805 ALL

GOLD CONSULTANCY

M02017006L
(Emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per t)

Tiranë ALL

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promoc)

Tiranë ALL

ALBI 03

K32118002L
(Studim projeketim, tregti import export dhe ndertim ne fushen e linjave elektrike ajrore dhe kabllore, centrale, HECe, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, telekomunikacion, remont mirembajtje transformat)

Tiranë 0 ALL

BESARET

L21902027H
(Import eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, instalime elektirke, elektronike, ne fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e telefonise. Projektim,ndertim te)

Tiranë 0 ALL

BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA

K92104003B
(Pastrimi i ambjentit nepermjet asgjesimit te vajrave lubrifikante te perdorur,duke prodhuar produkte bitume dhe hidroizolues me nje game markash.Kjo e mbeshtetur ne patenten nr.2488 e regjistruar ne Zyren e Pat)

Tiranë -5373184 ALL

E&E INVESTMENT

L51616023Q
(Shoqeria do te operoj ne fushen e perqendrimit te investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre. Pje)

Tiranë -499716 ALL

EAGLE-ALB

L21920006G
(Shfrytezimi, nxjerrja dhe perpunimi i mbetjeve hidrokarbure nga mjediset e ndotura ne afersi te zonave te puseve te shfrytezimit. Pastrimi i ambjenteve nga mbetjet e hidrokarbureve. Studimi i zonave minerare ne)

Tiranë -282342 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EN-EL

L22405011A
(Ndertim dhe rikonstruksione te objekteve te ndryshme,rruge,godina banimi te karakterit civil,tregetar e me tej si dhe tregetim materiale ndertimi dhe aktivitete te lidhura me ndertimin si dhe dhenien me qera dh)

Tiranë 162567575 ALL

PRO ELECTRIC

M02216004T
(Import - Eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industrial, kryesisht ato elektrike, hidraulike, hidrosanitare, pajisje elektroshtepiake e materiale te tjera ndertimi. Veprimtari ne fushen)

Tiranë ALL

TRIPLAR

M02216003L
(Projektim dhe realizim te programeve formuese dhe te zhvillimit te burimeve njerezore. Promovimin e aktiviteteve me karakter publicitar dhe te marredhenieve me publikun, organizimin e manifestimeve dhe te kofer)

Tiranë ALL

STUDIO KOLOVANI

M02216002D
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushën e Avokatise: Sherbime konsulence ligjore dhe asistence per personat juridike dhe fizike ne fushen civile, penale, administrative, bankare, tregtare, pro)

Tiranë ALL

2 - AL Trans

M02216001S
(Transport kombetar e nderkombetar mallrash per vete e te trete . Importin, eksportin dhe tregtimin me shumice apo pakice te te gjitha llojeve te mjeteve motorike duke perfshire importin e automjeteve dhe motoci)

Tiranë ALL

Garden Project

M07219003N
(Import-Eksport,bime dekorative,lulishte.)

Vau i Dejës ALL

QUANTUM CONSULTING AL

M02219022J
(Shoqeria ka si objekt aktiviteti ne Shqiperi dhe jashte:i) kryejen e sherbimeve administrative dhe ekonomike, perfshire permes perdorimit te procedurave te IT, per te mbeshtetur bizneset dhe shoqerite tregtare,)

Tiranë ALL

TIBO AL

M02219020Q
(Operator i rrjetit dhe sherbimeve per transmetim te dhenash/internet. Operator i rrjetit dhe sherbimeve per telefoni publike te qendrueshme (telefoni fikse). Sherbime te transmetimit te te dhenave. Sherbime te )

Tiranë ALL

H G M COMPANY

M02219501R
(Import-eksport mallrash dhe materialesh për industrinë mekanike, kimike, të materialeve të ndërtimit, të industrisë së transportit, makinash të reja dhe të përdorura, autoveturash. Shitje me pakicë )

Durrës ALL

AMLA OIL

M02219015D
(Import, Export, transport i naftes, gazit, benzines, vajrave, filtrave, nenprodukteve te naftes pjese makinash, bar kafe, lavazho, servis, dyqan, gomisteri, market,parking. Gjithashtu shoqeria mund te kryej çd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni