Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 5804

FORENSIC - LAB

L21906001L
(Investim ligjor dhe konsultime në fushën e krimit informatikë të sigurisë së sistemeve informatikë. Analize e përmbajtjes së informacionit të mbledhur me qellim investigimin informatikë. Detektim dhe)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEGMENT SHPK

L21916035A
(Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të makinerive dhe pajisjeve që përdoren për punimet e ndërtimit, për ndërmarrjet industriale, veprave të ndryshme teknike apo të infrastrukturës si dhe )

Tiranë 5918649.93214694 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ATOM

L22203042N
(Import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të pajisjeve kompjuterike, kancelarie, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Shërbime)

Tiranë 6790000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A.K.M

L22301501A
(Studime, projektime, shpim-kërkim, për ujë, nafte, gaz e minerale të dobishme. Supervizion në fushën e shpimeve të ujit, naftës e gazit dhe mineraleve të dobishme. Kryerja e punimeve të gjeologjisë-i)

Durrës 1811412 ALL

VI-ES

L22312013C
(Tregti me shumicë e pakicë, import eksport i lëndëve të para, goma dhe pjesë këmbimi, materialeve ndihmëse, makineri e pajisje ndërtimi, mallra dhe pajisje elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve, gr)

Tiranë 176204 ALL

RUS ENGINEERING

L22312022B
(Objekti i veprimtarisë të shoqërisë, është: Aktivitet në fushën e ndërtimit të të gjitha llojeve, në të gjitha fushat, si: mbikëqyrje, kolaudim, projektim, zbatim i punimeve në fushën e ndërtim)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

2-MJ

L22319013O
(Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e tregtimit me shumicë dhe pakicë të produkteve kimike të ndryshme (kimikate), lëndë e pare; importimi dhe eksportim i produkteve kimike (kimikate), lëndë e pare; tr)

Tiranë 9697785 ALL

F.GJ.S GRUP

L22327003B
(Shitblerje, mirëmbajtje materiale elektrike të tensionit të ulet, të mesëm dhe të lartë. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejt për drejt ose tër)

Tiranë 315800 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

StarTek

L22327007K
(Ndërtime të objekteve civile dhe industriale, import-eksport të mallrave, konsulencë, supervizim, kolaudim, tregtim të mallrave të ndryshëm, ( elektro - shtëpiake, teknologjike, ushqimore, kancelari, ma)

Tiranë 9885231 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RIVIERA

J66903244D
(Ndërtim civile në fushën publike dhe private, në infrastrukturë (rruge, sisteme drenazhi, vepra arti, sisteme ujësjellës - kanalizime, porte aeroporte etj.). Implementimi i projekteve energjetike (nënst)

Tiranë 5979507 ALL

KALESHI - @

K19006209F
(Import-Eksport si dhe tregti me shumicë dhe me pakicë të artikujve të ndryshëm, shfrytëzim përpunim tregtim lëndë drusore, kultivim fidanë të ndryshëm, fidanë të çdo lloji, luleve etj. Shërbime )

Përmet ALL

Leader Color

L22524801B
(Prodhim, tregtim, magazinim, import, eksport i bojërave të të gjitha llojeve, përfshirë edhe ato që lidhen me hidroizolimet, import, eksport të materialeve të ndryshme që lidhen dhe janë në funksion )

Tiranë -792615 ALL

IL-LU-2012

L22607002R
(Shfrytëzim të pyllit, lëndës drusore, eksport import dhe grumbullimin e tregtimin e bimëve medicinale e lëndës ushqyese për blegtorinë. Kryerje të Shërbimit pastrim – gjelbërim, mirëmbajtje varre)

Berat ALL

SuperStar-WB 

L22609401U
(Veprimtari private në fushën ndërtimit, punime gërmimi në toke, punime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rruge, sheshe, autostrada, m)

Fier 306887 ALL

ARDJA-AL

L23417202G
(Grumbullimin, përpunimin e skrapeve, shkrirjen dhe prodhime çeliku në të nxehte dhe në të ftohte të hekurit, transport, eksport, import të hekurishteve mbeturine (skrapeve), të zeza dhe em ngjyre, treg)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PRINC BALLIU

L24602002T
(Objekti i aktivitetit Përpunim mermer guri, prerje të mermerit artistik. Import - eksport të mallrave hidrosanitare, materiale ndërtimi, elektro shtëpiake, mallrave industriale dhe ushqimore. Tregti me shu)

Korçë 3146334 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VASHTEMIA

J64103054Q
(Ne fushen e projektimit dhe ndertimit te objekteve te ndryshme, meremetimin dhe restaurimin e tyre si dhe prodhimi dhe shitja e materialeve te ndryshme te prodhimit. Prodhim i materialeve te ndertimit . a-prodh)

Korçë 28613120 ALL

EUROTEK - ALB

L24616001M
(Objekti i aktivitetit ndërtim rrugësh, objekte ndërtimi, punime hidraulike, punime energjetike dhe industriale, punime elektro mekanike, përpunim i mbetjeve, vepra shpimi, vepra portuale, tregti e përgjith)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"METEO".SH.p.k

L26310801C
(Në fushën e ndërtimit, punime e gërmime në toke, ndërtime civile e industriale, veshje fasadash, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industriale. Ndërtim rruge autostrada, mbikalime hekurudh)

Elbasan 3922525 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BENA-THANZA

L26409001V
(Tregtim artikuj ushqimor. Ndërtim, import-eksport, material ndërtimi etj. Bar restorant. Hoteleri)

Shkodër 6862226 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni