Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:ANDI
Rezultate gjithsej: 122

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBEL SA

J61810511V
(Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë, ushqimorë, me shumicë e pakicë brenda dhe jashtë vendit, import, eksport, tregtimi i lëndëve të para drusore, tregtimi i produkteve bujqësore e blegtoral)

Durrës 4224329 ALL

DINAMO SHA

J61819012V
(Prodhim,tregti makineri pajisje dhe eksport import të prodhimeve. Import eksport prodhim, tregti, makineri, pjesë këmbimi për fabrika prodhimi, uzina mekanike e metalurgjike, hidrocentrale, inerte materiale)

Tiranë -16665414 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

BOGDANI 

J67902218L
(Tregtim i karburanteve me pakicë, ndërtim, projektim, transport mallrash. Transport udhëtarësh, tregtim mallrash me shumicë dhe pakicë, import-eksport.)

Kukës ALL

ROSI 

J69102223E
(Në fushën e tregtisë së përgjithshme të prodhimit, të ndërtimit, tregtimit të mallrave të ndryshme. Në fushën e ushqimit social, transport mallrash dhe udhëtarësh, në fushën e botimeve dhe të g)

Gjirokastër -15056909 ALL

ANDI-A

J77319036T
(Prodhimi i materialeve inerte, prodhim i materialeve të ndërtimit, punime dheu, sistemim, tarracime, terrenesh, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore mbi 5 kate, dhe ndërtim banesash mbi 8 kat)

Tiranë 504921 ALL

FASTECH

J81609010U
(Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës e trajnimeve në fushën e informatikës. Shitja e blerja e pajisjeve të teknologjisë së informacionit të tilla si kompjuterë, latoje, serverë, projektorë, kamera )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KALDAJA

K01403503B
(Prodhim konstruksionesh të ndryshme çeliku, tregëtim të prodhimeve dhe materialeve të saj, depozitim mallrash në ambjentet e shoqërisë. Import-eksport të mallrave të ndryshëm.)

Durrës 14783653 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TH O R E N E K S

K24305001Q
(Prodhim dhe tregtim betoni dhe parafabrikatesh për ndërtim objektesh. Prodhim dhe tregtim materialesh inerte. Tregti e përgjithshme, import-eksport, me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, hidr)

Korçë 14103061 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ATELIER 4" 

K31812012H
(Projektime dhe studime urbanistike: projektime e ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore: studime ambientale dhe Vlerësim të ndikimit në mjedis: projektime interierësh: Projektim Peizazhi e sist)

Tiranë 89170663 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Loudcom Media

K32327001I
(Krijimin e nje stacioni radio difuzioni per transferimin e programeve muzikore, sportive, reklamave etj. Produksion Audio-Vizual. Produksione eventesh te ndryshme. Menaxhim artistesh.)

Tiranë 1261756 ALL

SANDI NITA

K33903017J
(Kancelari dhe tregti me pakicë të materialeve të pastrimit dhe detergjenteve.)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NIEM 

K36609610Q
(Ndërtime, import-eksport, autoservis, prodhim të materialeve të ndërtimit, prodhime druri metalike, plastike etj., për dyer dritare, kallëpe, ndërtime civile, ushtarake dhe ekonomike, ndërtim rruge kat.)

Korçë 2723883 ALL

FOOD CATERING

K41411014H
(Hapje dhe menaxhim baresh, restorantesh, hotelesh, fastfood, etj; hapje kursesh profesionale në fushën e gastronomisë dhe menaxhimit hotelier; shërbime Catering; hapje agjensie udhëtimesh; eksportimi dhe i)

Sarandë -7689846 ALL

HYDROALBANIA

K67905205T
(Ndërtimin e hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimin e tyre dhe prodhimin e tregtimin e energjisë elektrike. Import eksport, duke përfshirë magazinimin d)

Kukës -829897 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MAKRI 2007

K72907227E
(Import eksport tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike, elektronike, hidraulike, ndërtimore, pajisje elektrike, elektronike, hidraulike aksesorë të këtyre pajisjeve. Tregti me shumicë dhe )

Elbasan 2971273 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBPLAST (Ish ISALBA 2006)

K73026210L
(Eksport-Import i të gjitha llojeve të mallrave, industriale, ushqimore, konfeksione, pjesë këmbimi për automjete, tregtim me pakicë i karburanteve dhe vajrave lubrifikantë, materiale ndërtimi, tregtim i)

Elbasan 6199163 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANDI HAMO

K76926201W
(Tregti artikujsh të ndryshëm me pakicë. Tregti me pakicë e pjesëve të këmbimit, servis automjetesh)

Vlorë 4282660 ALL

NICKEL MINE

K78628201E
(Nxjerrje perpunim import export mineralesh)

Kukës -202316 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERMA M.P.

K84606001N
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që )

Korçë 21030451 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni