Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 73

ERIS Consulting

L81323015I
(Shoqeria ka per objekt paresor te saj ofrimin e konsulences, kryesisht ligjore, nepermjet keshillimit ligjor per çeshtje te ndryshme, pergatitjes se kerkese padive ose te kerkesave gjate procedimit civil, dhe )

Tiranë ALL

Vilma Kadesha

L81527031Q
(Agjensi turistike)

Tiranë ALL

CECARELLI

L82525206Q
(Grumbullimin, perpunimin, ruajtjen, tregtimin me shumice e pakice, import-eksport te mallrave ushqimore, si tartuf, kerpudha, vere, vaj, fruta, perime, agrume. Mallrat industrial, kinkalerike etj.)

Elbasan ALL

Matrics Technologies

L81325044I
(Prodhimi/zhvillimi i software-ve, ne perputhje me Nenin 28, Pika 2 e te Ligjit "Per Tatimin mbi te Ardhurat", i ndryshuar, si dhe veprimtari te nderlidhura me kete fushe, sic e lejon legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

TCB INDUSTRIAL SOLUTIONS

L81326009C
(Hartimi, studimi, zhvillimi, zbatimi, ndertimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i projekteve industriale dhe sistemeve industriale dhe detare, instrumenteve te automatizimit dhe pajisjeve perkatese.Sherbime )

Tiranë ALL

CONSILIUM GROUP

L81326002P
(Sherbime promovimi, marketingu ndermjetesim dhe konsulence tregtare. Realizimin e ofertave dhe sherbimeve ne sektorin e marketingut, telemarketingut, teleshitjes per tu realizuar nepermjet telefonit, kompjuteri)

Tiranë ALL

ELRICS Brothers

L81331021A
(Studimi, zhvillimi dhe realizimi i faqeve te internetit, faqe te aksesueshme web design si dhe regjistrime, mirembajtje dhe shitje domain internet - housing (administrim, depozitim dhe lidhje) si dhe cdo gje tj)

Tiranë ALL

ELITE TEAM

L81402075R
(Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma te tjera komunikimi; Administrimi i call center dhe i cdo aktiviteti tjeter te lidhur me apo qe ka per qellim kete veprimtari;)

Tiranë ALL

VAD SOLUTIONS

L81402011M
(Kerkime te marketingut online. Aktivitet ne fushen e marketing Ut ne Web. Kryerja e hulumtimeve te marketingut. Marrja e informacionit nga tregu. Analizimi i te dhenave dhe zhvillimi i strategjive te ndryshme t)

Tiranë ALL

CALL-IT TIRANË

L81405025U
(Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet te lejuar nga ligji ne Republiken e Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: a) Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma )

Tiranë ALL

PLANET BAR

L81408044S
(Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e saj ne fushen e ofrimit te sherbimeve te bar kafes.)

Tiranë ALL

Magic System

L81408041R
(Riparim i karrocerive te automjeteve nga demtimet e bresherit.)

Tiranë ALL

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promoc)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni