Skip to contentRezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 90

MARLEN

J62903449B
(Në fushën e tregtimit me shumicë dhe pakicë, importimit dhe eksportimit dhe prodhimit të të gjitha llojeve të mallrave ushqimore dhe industrial. Në fushën e ndërtimeve dhe shfrytëzimit të tyre, kana)

Fier ALL

Sneakers & More

L51808026G
(Tregtimi me pakicë dhe shumicë brenda dhe jashtë vendit të veshjeve, këpucëve dhe aksesoreve të modës. Krijimi i rrjetit të shitjeve të veshjeve, këpucëve dhe aksesoreve të modës dhe ofrimi i mbë)

Tiranë -2457464 ALL

EVN ALBANIA SHPK

K72202001A
(Përfaqësimi dhe mbështetja e EVN GROUP për veprimtarinë e saj në Shqipëri në fushën e energjisë.)

Tiranë ALL

V&K.

J86510231U
(Prodhim tregtim me shumice dhe pakice te konfeksioneve te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit,Import eksport)

Vlorë ALL

"DRINI 2000"

K07713205B
(Veprimtari në fushën e tregtimit me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm elektrike, elektronike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, industriale dhe ushqimore, blegtorale dhe bujqësore, bar )

Kukës ALL

MIQESIA

J62903204N
(Import eksport të mallrave te ndryshëm industrialë ,ushqimorë. Investime në ndërtimtari, industri prodhuese për materiale bujqësore, përpunim e paketim, shitje me shumicë dhe pakicë etj.Përpunim ani)

Elbasan ALL

IDEE AMBIENTALI sh.p.k

L71820020U
(Vleresimi i ndikimit ne mjedis, ekspertize dhe auditim mjedisor; plan menaxhimi dhe plan rehabilitimi mjedisor; raportim zbatimi te kushteve te mjedisit; studime fizibiliteti ne fushen e menaxhimit te mbetjeve;)

Tiranë ALL

ILIRIA - PENN

K51307001A
(Ne fushen e tregtimit, import-eksporti me shumice dhe pakice te artikujve industriale, perpunimin e drurit dhe te nenproduketeve te tij, prodhimin dhe tregtimin e penelave, te produkteve te dyerve, si te perfun)

Tiranë ALL

BIG WISHES

L42306011E
(Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregetim artikuj te ndryshem industriale. Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregetim artikuj te ndryshe)

Tiranë ALL

ELIT

K77007201R
(Eksport import dhe tregtim me shumice e pakice te meterialeve te ndertimit,hidrosanitare,elektroshtepiake,pjeseve te ndertimit,mobilje,pajisje zyrash,mallrave ushqimore,industriale.Hapja e autoshkollave per mje)

Vlorë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni