Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 796

Novus

L81310036L
(Objekti i shoqerise eshte ushtrimi i aktivitetit tregtar ne sektorin e turizmit, hotel, bar, restorant dhe organizime festash te ndryshme.)

Tiranë ALL

ZALLI BULQIZË

L86310401H
(Ndertim hidrocentralesh per prodhim te energjise elektrike. Aktivitete ne fushen e ndertimit, vepra industriale, rruge, ura, tunele, ujesjellesa, pallate dhe objekte te tjera brenda kesaj fushe. Import-eksport )

Bulqizë ALL

JURIS D & S

L81310008G
(Këshillimit ligjor për çështje të ndryshme. Përgatitjes së kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe të kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të orga)

Tiranë ALL

5min.al

L81311013B
(Objekti i Shoqerise eshte blerja dhe shitja e automjeteve nga individe dhe kompani me shumice apo pakice, dhenia me qira e automjeteve individeve apo kompanive dhe ndermjetesimi ne shitblerje automjetesh. Konsu)

Tiranë ALL

CASTAGNA GROUP

L81311501I
(Prodhimin e karpenterise metalike. Trajtimin me rere, pastrimin, ngjyrosjen dhe hidroizolimin e karpenterise metalike. Aktiviteti i montimit të impianteve dhe pajisjeve.Ndërtimi dhe prodhimi e paisjeve mekani)

Durrës ALL

FIN Invest

L81315046U
(Objekti i aktivitetit është realizimi i cdo aktiviteti tregtar që nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë të tilla si, por pa u kufizuar vetëm në to: Kryerja e )

Tiranë ALL

TECHNOMATIC

L81315036N
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti)

Tiranë ALL

ICT Trading

L81315013V
(Tregtia me shumice e paisjeve elektroshtepiake.Aktivitetet e telekomunikimit kabllor.Teknologji tjeter informative dhe aktivitetet sherbyese kompjuterike.Tregtia me pakice e paisjeve elektroshtepiake ne dyqane )

Tiranë ALL

FENIX GROUP

L81316019F
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te te treteve me seli ne Shqiperi apo cdo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Shqiperi)

Tiranë ALL

General Marketing

L81317048A
(Sherbime telemarketingu, sherbime webmarketingu, promocione, trajnime profesionale dhe ndermjetesime ne te gjitha fushat e mesiperme por duke mos u limituar ne to. Call center per brenda (inbound) dhe jashte (a)

Tiranë ALL

THE GROW DIVISION

L81317028J
(Marketing dhe konsulence online, marketing offline, sherbim sekretarie)

Tiranë ALL

BELLA ALBANIA

L83717802L
(Turizem dhe Sherbime turistike. Tregtia e pasurive te paluajteshme dhe imobilare. Sherbime per tregtare per shoqerite private, ente publike e ndermarrje te tjera. ImportExport i mallrave, makinerive e sherbimev)

Sarandë ALL

A B G

L86318203F
(Përpunim e transformimin e materialeve plastike ne përgjithësi. Import-Eksport, prodhime te artikujve sanitar, ushqimor, si qeska, thasë dhe qeska të ndryshme me stamp she pa stamp, artikuj për ambalazhim)

Vlorë ALL

" GAZMIR KODRA "

L83718001G
(Sherbim agjensi doganore ne Import-Eksport ne te gjithe teritorin shqiptar.)

Korçë ALL

ARZA CATERING

L81319035C
(Bar-restorant, shërbime catering.)

Tiranë ALL

CAPITAL COLLECTION

L81319030I
(Sherbim per mbledhjen e detyrimeve te prapambetura per llogari te subjekteve te ndryshme si banka, kompani telefonike, institucione te ndryshme financiare ose jo, shendetesore, kompani sigurimi, institucione sh)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni