Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 10583

PATAGONIA

M02915601B
(Import – eksport te te gjitha mallrave. Tregtim me shumice dhe me pakice te duhanit, duhanit te paketuar, aksesoreve te tyre (filtra, letra etj). Tregtim me shumice dhe me pakice e artikujve ushqimore dhe ind)

Gjirokastër ALL

JA INVESTMENT 2020

M02915201A
(Aktivitet, ne fushen e ndertimit si: ndertime te rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave, porteve, aeroporteve, ndertime godinash polfunksionale banimi dhe sherbimesh, ujesjelleskana)

Elbasan ALL

KORRIKU 31

M01715011K
(Tregtimi me shumice e pakice, import-eksport i mallrave te ndryshme. Import - eksport, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave d)

Tiranë ALL

Euro Edil

M01715501K
(Tregti te materialeve te ndertimit dhe hidroizolimit me shumice e pakice, import eksport. Punime hidroizolimi, aplikim i materialeve te veta ne objekte per llogari te te treteve.)

Durrës ALL

ECSA INVESTMENT

M01715005M
(1. Ekzekutimi i inxhinierise elektrike, civile dhe mekanike, programimit, analizes se fizibilitetit, mbikeqyrjes, drejtimit te puneve elektrike, civile dhe mekanike, koordinimin e sigurise gjate fazes se projek)

Tiranë ALL

4 KPPF

M01715004E
(Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme, Sherbime te planifikimit urban, Sherbime konsulence per studim - projektime, supervision punimesh, kolaudime dhe)

Tiranë ALL

Tulipani Fr 2020

M02915402U
(Veprimtarisë financiare te transferimit te parave ne emër dhe për llogari te subjektit financiar jo bankë. Siguracione, këmbim valutor, agjenci udhetimi. Veç kësaj, në përputhje me legjislacionin shqip)

Fier ALL

Vulka Travel Express

M01718015L
(Transport udhetaresh me Autobus Brenda dhe jashte vendit)

Tiranë ALL

SELIO

M01718005E
(Rrobaqepsi, Sherbime Fason,Lavanderi industriale, qendistari, Tregtim me shumice dhe pakice te veshjeve te ndryshme, si dhe çdo lloj tjeter aktiviteti qe eshte i lejuar nga Legjislacioni Shqiptar.)

Kamëz ALL

DILVIN

M01718002D
(Prodhim dhe shitje Energjie.Veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertime civile, indutriale, ekonomike, sociale, sportive, arsimore, ndertim rrugesh, urash, kanalizimesh, tunelesh, ujesjellesash, rikonstrukusione)

Kamëz ALL

Mr.Coffee

M01719024P
(Bar-kafe, take-away,vetesherbim, shperndarje sipas porosise, kafe e shpejte, snack food, perpunim dhe shitje akulloresh.)

Tiranë ALL

A&A TRAVEL

M01719018R
(Transport udhetaresh ne linja nderkombetare. Linja turistike. Transport mesuesish dhe nxenes shkolle. Transport punetoresh ne firma private( kantjere punimesh, ndermarrje prodhimesh etj.). Agjenci transporti, a)

Kamëz ALL

AGA OIL

M02919801K
(Tregtim i naftes dhe i benzines me shumice dhe pakice.Tregtim gazi te lengshem per diegie(GLN),i hidrokarbureve te cdo lloji dhe vajra lubrifikante.Tregti bombolash gazi te lengshem per djegie Standarti EU,dhe )

Kavajë ALL

TCM MARKETING

M01719015Q
(Sherbime Marketingu dhe Komunikacioni.)

Tiranë ALL

H & B Art Trade

M01719014I
(a. Tregtimin (importin dhe eksportin) e veprave te artit, duke perfshire piktura, skulptura, produkte te tjera me vlera historike, artistike, letrare, muzikore etj. b. Ndermjetesim per shitjen dhe marketimin e )

Tiranë ALL

Salutalb

M01719008K
(Tregtimi me shumice i barnave dhe pajisjeve mjekësore si dhe cdo aktivitet tjetër tregetar te ligjshem në Republiken e Shqiperise.)

Tiranë ALL

Compass-Art

M04119802V
(Ndërtime civile, industriale dhe urbane. Rikonstruksion objektesh civile dhe industriale. Projektime arkitekturore dhe inxhinierike. Import-Export ,tregti material ndërtimi.)

Sarandë ALL

Mr.Courier

M01719004B
(Kryerja e sherbimeve postare të llojeve të ndryshme, dergesave postare, si zarfe,dokumenta ose ngarkesa të ndryshme nëpërmjet tokës, detit dhe ajrit, në Shqiperi dhe jashtë saj. Ushtrimi i veprimtarise )

Tiranë ALL

PRIOR SHIPPING HOLDINGS

M01720019H
(Agjenci spedicionere detare kombetare e nderkombetare. Peshkim fundor. Te gjitha veprimtarite e parashikuara nga legjislacioni shqiptar dhe nderkombetar ne fuqi ne lidhje me veprimtarine ne fushen detare. Trans)

Tiranë ALL

KONTI MONTE KRISTO

M01720505V
(Tregtim me shumice e pakice dhe imprt - eksport i mallrave dhe sherbimeve te ndryshme, artikuj ushqimore, industrial, lende te para, tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, blloqe, pjese kembimi per makina)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni