Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 12399

Gentian Trenova

M02205003C
(Mbrojtje Juridike, Konsulence Ligjore)

Tirane ALL

Adriatik Cama

L91512015G
(Avokat ne fushen e te drejtes penale, civile, administrative, tregtare, familjare etj.)

Tirane ALL

Dritan Rreshka

M01504030B
(Sherbim ligjor, ofrimi sherbimeve ligjiore per individet, personat fizike dhe juridike shqiptare e te huai. Perfaqesim i ketyre personave ne institucione te ndryshme publike e private si dhe perfaqesim ne te gj)

Tirane ALL

Artan Broci

L92112009V
(Avokat)

Tirane ALL

Arben Nela

L91707012J
(Zyre avokatie.)

Tirane ALL

AL - POINT

L02010022D
(Studio projektimi,Germim dhe transportim dheu,Transport kombetar e nderkombetar mallrash e udhetaresh, ne rruge detare, tokesore apo ajrore,Import, eksport e tregtim te mallrave te ndryshem industrial apo ushqi)

Tirane 0 ALL

AGB 3 (Ish Clean & Construction)

L22321003R
(Ne fushen e Ndertimeve, Restaurimeve dhe rikonstruksioneve te objekteve civile, ushtarake, industriale, tregtare, turistike, shendetesore, kulturore, sportive, vepra kullimi e vaditje, infrastrukture, sherbime )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB - EDIL

K81513046P
(Ndërtime civile, industriale, investime në ndertim, import export, tregëti.)

Tiranë 8807610 ALL

GBK

L71620007K
(Ndermjetimi & marketing kombetar dhe nderkombetar i shoqerise ne lidhje me qarkullimin e mallrave te ndryshme pa kufizim ndermjet paleve te treta, per pasuri te luajshme dhe te paluajshme si dhe cdo gje tjeter )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LARTI - SHPK

J94316024A
(Import eksport dhe tregtim te artikujve te ndryshem. Transport te mallrave te te gjitha llojeve. Punime druri, zdrukthtarie, mobilje, orendi,ndertim te objekteve te ndryshme bujqesore,industriale e godina banim)

Korce 71447854 ALL

HILI COMPANY LIMITED

C62988
(Në vitin 2012, Kompania Hili u ristrukturua, duke e zhvendosur atë në biznese të caktuara me qëllim që të theksojë fokusin strategjik në rritjen e terminaleve te porteve dhe operacioneve te logjistikë)

Saint Julian's ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CMA CGM ALBANIA

L42326503F
(Prokurimin e sherbimeve te agjencise ne fushen tregtare dhe ate te transportit detar ndaj shoqerive dhe linjave te transportit detar, kryerjen e veprimtarive multimodale (si psh., transport ne toke) dhe/ose vep)

Durres 102393683 ALL

Sea Land Investment Fund

M02409022L
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme të çdo lloji. Ofrimi i fitimeve për Ortakët nga investimi në një portofol të diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

KLAJDI CONSTRUCTION

L07913501R
(Ndertime dhe restaurime te objekteve Civile-IndustrialeTuristike.Ndertim rrugesh te te gjitha kategorive te veprave arti,ujsjellesa e kanalizime etj,Projektim te veprave te ndryshme.Punime germimi dhe transport)

Lezhe -68723 ALL

HYDRO-ALB STUDIO

L72105006G
(Studime, projektime dhe konsulence ne fushen Gjeologjise, Hidrogjeologjise, Hidrologjise, Gjeologjise Inxhinierike, Gjeofizikes, Hidroteknikes, Topografise, Mjedisit per pergatitjen e Raporteve te Vleresimit Nd)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ArchiMED S.P.S.

L12227027U
(Projektim, ndertim, supervision ne fushen e arkitektures,konstruksionit,instalime mekanike,instalime elektrike,mbojtje njga zjarri,hidraulike,termoteknike,gazra dhe ene presioni,te objekteve social kulturore dh)

Tiranë 6682563 ALL

Pfizer Export BV

66254302
(Aktivitetet e Pfizer Export BV zhvillohen (ndër të tjera) në sektorin: Shitja me shumicë e produkteve farmaceutike. Kjo degë ka kategorinë kryesore në nënndarjen SBI të përdorur nga Dhoma e Tregtisë:)

Capelle aan den IJssel ALL

IMI PHARMA Albania

L81617504C
(Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitete tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, me qellim: (I) prodhimi i ilaceve dhe suplementa ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe kafshet; (ii) )

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FRIGO ALBA

K51725005T
(Import - eksport.tregeti me pakice e shumice e produkteve te mishit, artikujve te ndryshem industrial, agjensi turistike e agjensi transport kombetar e nderkombetar te mallrave e udhetareve, sherbime ne fushen )

Tirane 55392620 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni