Skip to content

ESSEGEI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: 5300351003
Administrators:
Scope: Shoqëria ka për objekt: Zbatimi i marrëveshjes së Koncesionit të nënshkruar ndërmjet Essegei S. r. l. , (Koncesionari) dhe Ministrisë së industrisë dhe Energjetikës dhe Ministrisë së ekonomisë me date 27 Gusht 2002, Prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike; Furnizimin me shërbime të asistencës teknike, mirëmbajtjes dhe riparimit të të gjitha makinerive dhe pajisjeve, duke përfshire asistencën teknike, mirëmbajtjen dhe riparimin e çdo lloj ndërtesë; Ristrukturimin, riaktivizimin dhe fuqizimin e hidrocentraleve të vogla ekzistuese, veçanërisht duke iu referuar hidrocentralit të përcaktuar në piken a); Kërkimi dhe zhvillimi i sistemeve për përmirësimin e prodhimit; Pjesëmarrja në programe ndërkombëtare dhe partneritete me entitete ekonomike dhe operatore të BE, për zbatimin e programeve specifike; Trajnime profesionale dhe administrative për personelin dhe bashkëpunëtoret për përmbushjen e nevojave të shoqërisë.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year:
District: Romë
Country: Itali
Initial Capital: 46 480 000,00
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Mikse (Private&Publike)
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Romë, Via Adda n.21

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information