Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

KOMBI SHPK

K63026404B
(Ofrimi i sherbimeve audio dhe/ose audiovizive, operimi i rrjeteve, transmetimi dhe ritrasmetimi i programeve e informacioneve, te cdo lloji me ze, me figure me perjashtim te atyre sherbimeve qe lidhen me TV kabllor, ne te gjithe llojet/format e ofrimit te tyre si edhe te sherbimit te internetit, ne qytetin e Fierit.)

Fier 1015893 ALL

SKYLINE BUILDERS

M24715801N
(Kryerjen e veprimtarise ne fushen e ndertimit, studimit, projektimit, mbykqyrjes kolaudimit te objekteve te ndryshme civile dhe Industriale. Ndertimin, prishjen dhe rikonstruksionin e godinave civile, objektet industriale, centraleve te ndryshem , objektet turistike, objektet me qellim agroturizmin, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike etj. Punime, germime, ndertime e rikonstruksione ne objekte civile dhe industriale. Projektim supervizim dhe zbatimin e projekteve, dhenien e konsulences, asistences teknike dhe kryerjen e sherbimeve ne lidhje me veprimtarite e mesiperme. Projektim dhe Instalim i impianteve elektrike, teknollogjike, termike, hidrike, te ventilimit ftohje-ngrohjes (kondicionimit), fumizimit me gaz, i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensore,shkallelevizese, transportues).)

Sarande ALL

O&E

M22315502K
(Tregti gazi per automjete, tabakino, tregti veshje dhe artikuj te ndryshem industrial.)

Durres ALL

Jet Na

M22315018M
(Tregeti me pakice te artikujve te ndryshem industrial. Import eksport artikuj te ndryshem industrialë. Njesi sherbimi (montim rruzaresh). Transport per vete dhe sherbime transporti per te trete.)

Tirane ALL

YDZ

M22315019U
(Ushtrimi i aktivetetit do te jete ne fushen Kembime valutore. Sherbime ne fushen e sistemeve te teknologjise se informacionit dhe komunikacionit, trajnime dhe kurse kualifikimi, zhvillim software, sherbime transmetimi dhe perpunim te dhenash, operacione te ndryshme komisionere. Kryerja e aktiviteteve, për të cilat nevojiten leje, licenca dhe/ose autorizime përkatëse, do të bëhet pas marrjes së këtyre lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve. Web online, fushata te ndryshme reklamash, publikimesh dhe prodhime mediatike)

Tirane ALL

ARS -SALA

M24715202I
(Transport inerte te ndryshme, import – eksport.Transport materiale dhe mallra te ndryshme ndërtimi. Punime te ndryshme ne fushen e ndërtimit.)

Kruje ALL

AerNet

M22315020B
(Import-Eksport, me shumice e pakice, prodhim, perpunim, sherbim dhe tregetim te: Programeve te kompjuterit, sherbim internet, rrjete, reklama, te gjitha llojet e prodhimit e tregetimit te tyre, si dhe tregetim i paisjeve elektrike, elektronike, industriale.)

Tirane ALL

ECO BIOMASS

M23515002L
(Fabrika e prodhimit të peletit dhe briketit. Grumbullimi, menaxhimi dhe përpunimi i mbetjeve të drurit.Import – eksport. Në fushën e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të lëndës drusore, prodhimit të produkteve dhe gjysëmfabrikave në dru, dyer, dritare, parket, mobilje dhe produktet e tyre të energjisë nga “BIOMAS” me shumicë dhe pakicë.ImporteEksport te nenprodukteve te drurit ,pelet,tallash etj. Impiante për prodhimin e peletit & peletit, briketave, druve të zjarrit.Grumbullimi, menaxhimi dhe përpunimi i mbeturinave të drurit Import-eksport Pelet.Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i lëndës drusore, prodhimi iProdukte dhe gjysëm të gatshme nga druri, dyer dhe dritare të lëvizshme etj., si dhe tregtia e tyreme shumicë dhe pakicë blerje dhe shitjePërmirësimi, shfrytëzimi, përpunimi i pyjeve e tregtimin, mbrojtjen dhe përmirësimin e lëndës drusore livadhe dhe kullota, mbrojtje nga zjarri i pyjeve eparazitët, përmirësimi i florës dhe faunës së njërës prej zonave, prodhimi dhe tregtimin e fidanëve të arrës dhe pyllit, ekonomise, transportit, etj si edhe. Transport mallrash per vete, per te trete e me qira. Transport nderkombetar mallrash per te trete e me qira.)

Berat ALL

KLESTI 2017

M28515302Q
(Import-eksport, ,tregetim perpunim,montimin e aluminit,plastikes, aksesoreve te aluminit,xhamit dhe elementeve te lidhura me to.Rikonstruksin fasadave te objekteve te ndryshme.)

Kurbin ALL

AUGUSTA AUTOTRANSPORT

M22315505L
(1-Transport kombetare dhe nderkombetare rrugor i automjeteve,mallrave te ndryshem etj. 2-Dhenien me qera te mjeteve te transaportit te automjeteve. 3-Ofrimi i shërbimit të transportit si dhe ndërmjetësimi i shërbimit të transportit kombetare dhe nderkombetare rrugor i automjeteve. 4- Aktivitete ne shitje –blerje te automjeteve,realzimin ne fushen e importimt te autoveturave te perdorura dhe te reja,mjeteve te ndryshme te transportit,tregtimin e tyre, pjeseve te kembimit, vajra lubrifikant, bateri, goma etj. 5- Riparim automjetesh dhe servis. 6-Kryerjen e aktivitetit ne fushen e import-exportit. 7-Kryerja e çdo lloj aktiviteti të lejueshëm nga ligji për formën juridike të subjektit.)

Durres ALL