Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

INBI

L31322021T
(Prodhimi i bitumit nga nafta bruto, si dhe nenproduktet qe dalin gjate prodhimt te bitumit. Tepricat e nenprodukteve te naftes, pas plotesimit te kerkesave teknologjike, do te trajtohen per procese teknologjike dhe komerciale. Importimi i makinerive, linjave, impjanteve dhe paisjeve te n'dryshme, te nevojshme per prodhim dhe perpunim te bitumit dhe nenprodukteve te tij. Importimi dhe eksportimi i artikujve industrial, tregtimi me shumice e pakice i tyre, duke perfshire por pa u kufizuar ne materiale te industrise se ndertimit, paisje e, makineri - paisje dhe pjese kembimi te tyre, tregtim me pakice te karburanteve, vajrave lubrifikante etj. Sherbime ne fushen e ndertimit, montimit, projektimit dhe zbatimit. 2 Ndertimi i objekteve publike e private dhe rikonstruksioni e riparimi i tyre dhe ne pergjithesi te gjitha aktivitetet e sherbimet, qe lidhen me fushen e ndertimit. Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve. Shoqeria mund te ushtroje veprimtari te tjera plotesuese qe jane te dobishme ose te nevojshme per realizimin e objektit te saj, ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqeria do te bashkepunoje me persona te tjere fizike ose juridike qe ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi ose jashte saj.)

Durres -153440 ALL

R. C. RIRA

K32118506E
(Sherbime te ruajtjes se ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve dhe individeve)

Durres ALL

BOLV TRANS

L12718401V
(Transport nafte dhe nenproduktet e saj, import eksport mallrash te ndryshem, transport mallrash te ndryshem, investime kapitale ne fushen e ndertimit; Prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit; Tregti me shumice dhe pakice te mallrave industriale, makinerive, pajisjeve dhe pjese kembimi te ndryshme; Import eksport i mallrave, makineri, pajisje, materiale ndertimi; Import eksport e tregtim i materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve; Gjithashtu per te realizuar objektin e qellimet e saj, shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti me qellim tregtar, financiar, qeradhenes apo dorezanes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te veprimtarise se saj.)

Patos ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

PORTO ROMANO OIL(PRO sh.a) (Ish PORTO ROMANO OIL)

K61330501I
(Import-eksport,tranzitim,perpunim,transport,tregeti me shumice i naftes gazit dhe n/produkteve. Hapje e agjensive doganore per llogari te vet dhe per te trete. Veprimtari sherbimi qe lidhen me studimin, projektimin, kerkimin, eksplorimin, nxjerrjen, zhvillimin, prodhimin, transportimin dhe marketimin e hidrokarbureve dhe neprodukteve te tyre, si dhe te makinerive e paisjeve teknike e teknologjike qe i sherbejne kesaj veprimtarie. Punime germime toke, punime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, ndertime rruge, autostrada, mbikalime, punime nentokesore, ura dhe vepra arti, punime per prishjen e ndertimeve, ndertime impiante teknologjike, termik dhe te kondicionimit, ndertime impiante te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij, shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.Kerkim, Zhvillim dhe sherbime ne Zonat naftembajtese dhe te Gazit natyror. Veprimtari ne fushen e industrise se naftes, gazit e ujit teknologjik si dhe ate minerare qe lidhen me: studime, projektime, kerkime,zbulime e konturime, nxjerje dhe zhvillime, sherbime e supervizime. Negocime supervizime, sherbime ekspertize ne fushen e kontratave hidrokarbure dhe minerare.)

Durres 90848251 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

AlbDrilling

L43512401N
(Germime, shpime per ekstraktim guresh, rerash dhe dherave, nxjerja e naftes bruto, gazit natyror, reres dhe shistit bituminoz. Veprimtari ne fushen e industrise se naftes, gazit e ujit si dhe ne ate minerare qe lidhen me: studime, projektime, kerkime, zbulime e konturime, nxjerrje dhe zhvillime, sherbime e supervizime. Eksporte, importe dhe prodhimin e makinerive e paisjeve, transportin, grumbullimin, pergatitjen dhe tregtimin. prodhimin e nenprodukteve dhe tregtimin e tyre me shumice. Studime, projektime, zbatime e supervizime ne fushen e mjedisit. Negocime, supervizime, sherbime e ekspertize ne fushen e kontratave hidrokarbure dhe minerare. Çdo veprimtari tjeter tregtare te lejuar nga ligji. Transport mbetjesh qe kane produkte nafte. Transport uje teknologjik me nafte nga separatoret uje/nafte. Transport balte dhe mbetje te tjera nga shpimet per nafte hidrokarbure si prsh (argjile dhe shllam).)

Patos 513251030 ALL

Partner.al

L72126079A
(Zhvillim dhe sherbime te burimeve njerezore,organizmim I trajnimeve dhe konsulence per menaxhimin e shitjeve,konsulence marketingu.Studime tregu.Sherbime dhe komisione ndermjtesimi,organizim eventesh,trajnime specifike sipas kerkesave te bizneseve.Vleresim performance per punonjesit.)

Tirane ALL

A&M&A GROUP ( ish "LINDJA E RE 2014")

L41625505A
(Ndertimi dhe mirembajtja e ndertimeve civile, turistike, shendetesore, social-kulturore, tregtare, bujqesore, ujesjelles me kontraktues private apo shteteror, vendas dhe te huaj, brenda apo jashte vendit. Veprimtari ne fushen e turizmit, me qellim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike te pushimit, plazheve, qendrave te arketimit brenda dhe jashte vendit, te bleje, te marre me qera, te ndertoje apo te nxise ndertimin e tyre, duke vepruar ne kete fushe e vetme apo me partnere te tjere. Import-eksport te materialeve te ndertimit e te lendeve te para per ndertim, makineri, pajisje dhe pjese kembimi, te mallrave te ndryshme industriale, etj Ttransport i mallrave te ndyshem per vete dhe per te trete. Bar - Kafe)

Durres 765547 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

ALBANIA ADVENTURE

L41712004P
(Organizimi i Aktiviteteve animuese turistike.Organizimi i guidave turistike brenda dhe jashte vendit. Organizimi i veprimtarive te alpinizmit perfshire hiking, treking dhe kacavjerrje shkembore.Organizimi i veprimtarive te kanotazhit dhe kayak-ing. Organizimi i veprimtarive sportive ne natyre. Organizimi i veprimtarive turistike rekreative.Organizimi i veprimtarive turistike te zhytjes nenujore me bombula apnea.Organizimi i veprimtarive te ski alpinizmit.Organizimi i veprimtarive te guides me automjete 4X4 jashte rruge. Organizimi i veprimtarive te animacionit festiv. Guide me biçikleta sportive ne rruge dhe terrene te tjera. Conyoning.)

Tirane 331435 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

N.C.R. ALBANIA

L41716008V
(Import-eksport, materiale poligrafike dhe makineri shtypi, shitje-blerje mallrash, materialesh te ndryshme, si dhe cdo aktivitet tjeter qe lidhet me objektin e mesiperm, kryerjen e sherbimeve perkatese ne lidhje me to; Kryerjen e sherbimeve te shitjes se produktit, materialeve poligrafike, makinerive te shtypit, me gdo lloj menyre me shumice dhe pakice. Shoqeria mund te kryeje per permbushjen e qellimeve te saj cdo lloj operacioni tregtar, mund te veje pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, ta hipotekoje kete pasuri ne regjistrin e pasurive te paluajtshme ne emer te saj. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te realizuar fitime ne fushen e aktivitetit te saj; Import-Eksport, prodhim, transport e tregtim per te tretet me materialin e vet ose te porositesit. Te marre pjese ne ankande apo prokurime publike te zhvilluara nga organet perkatese shteterore sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Te marre ne pronesi veprimtari tregtare me ane te transferimit, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Mirembajtje te pajisjeve te tregtuara prej saj)

Tirane ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

TUNAMAR

L42610208C
(Import - Eksport, Projektim, Prodhim, Instalim, Transportim, Perpunim dhe tregetim, furnizim i te gjithave llojeve te Peshoreve Elektronike industriale (automobilistike dhe hekurudhore) me kapacitet deri 120 ton, e konstruksioneve metalike apo nenprodukteve te tyre. Prodhim, Furnizim, tregetim Instrumenta Mates Peshimi jo Automatike (automobilistike dhe hekurudhore) me kapacitet nga 1 deri 120 ton sipas Direktives 2014/31/EU NAWI dhe Legjislacionit Shqiptar ne Fuqi. Vleresim dhe Kthim ne Konformitet te Instrumentave Mates te Peshimit NAWI, dhe pajisja me Deklarate Konformiteti e Markim Metrologjik Suplementar Sipas Direktives 2014/31/EU dhe Legjislacionit Shqiptar ne Fuqi. Tregetim dhe Transport vetiak per perdorime te brendshme te kompanise dhe shoqerim te peshoreve, pajisjeve dhe aksesoreve per peshore elektronike si: Dhenes peshe, tregues peshe, program peshe, leter peshe, pajisje elektronike dhe elektrike. Instalime peshore mekanike dhe elektronike. Sherbime Riparimi dhe verifikimi te perkohshem me etalon standard sipas Autorizimit nga Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise DPM per te gjitha modelet e peshoreve. Sherbim Projektim, ndertim, monitorim punimesh per pergatitje bazamenti peshoreje elektronike automobilistike, etj. Tregetim te artikujve industriale, pjese kembimi makineri te cdo lloji, paisje teknollogjike, etj. Import-export i te gjithe artikujve industrial, kompjuterik, kancelari, leter e nenprodukte te saj. etj. Ne fushen e Elektronikes: Shitje, montim riparim te sistemeve elektronike te vezhgimit dhe survejimit te prones private apo te objekteve shteterore. Servisim, shitje dhe montim i te gjitha llojeve te aparaturave elektronike, shtepiake, industriale, etj. Shitje montim riparim mirembajtje te kompjuterave e sistemeve te tjera kompjuterike, si dhe paisje ndihmese te tyre. Ne fushen e informatikes: Projektim dhe montim i sistemeve informatike te informacionit. Prodhim, shitje dhe servisim i programeve te ndryshme te peshimit e te kompjuterave dhe sistemeve kompjuterike te tipeve te ndryshme. Import, tregetim, instalim, riparim e mirembajtje te sistemeve te kontrollit dhe pajisjeve ne fushen e radioaktivitetit. Import, tregetim, instalim, riparim e mirembajtje te sistemeve te kontrollit dhe te pajisjeve X-Ray te tipit scaner, bagazh kontroll, etj... Import, tregtim, instalim, riparim e mirembajtje te pajisjeve dedektor zbulues metali dhe te pajisjeve zbuluese te lendeve narkotike, dedektor zbulues te eksploziveve, dedektor zbulues te armeve, etj..., qe sherbejne per mbikqyrjen e ruajtjen fizike te prones dhe individit dhe gjithcka tjeter qe lejohet me ligj ne kete fushe.)

Elbasan 2856494 ALL