Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Arup B.V.

34143988
(Inxhineri dhe projektime të tjera teknike dhe konsulencë.)

Amsterdam ALL

Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V.

55525474
(Zotërimet financiare, Kompanitë Holding (jo financiare), Menaxhimi i pasurive të paluajtshme.)

Amersfoort ALL

Royal Haskoning - Arup, MC Renovatie Bruggen

51600676
(Inxhineri dhe projektime të tjera teknike dhe konsulencë.)

Nijmegen ALL

AP OIL

L73318601G
(Tregtimi i naftës dhe i benzinës me shumicë e pakicë. Tregti gazi të lëngshëm për djegie (GLN), i hidrokarbureve të çdo lloji dhe vajra lubrifikantë. Tregti bombolash gazi të lëngshëm për djegie Standarti EU dhe i aksesorëve të ndryshëm të tyre, riparimi dhe kolaudimi i bombolave të gazit të lëngshëm për djegie Standarti EU. Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Import-eksport dhe përpujnim aktiv i lëndëve të para dhe gjysëm produkteve. Tregti, import-eksport , prodhim, përpunim e shërbime në fushën e materialeve të ndërtimit, të industrisë, etj. Projekte inxhinierike për linjat e përpunimit industrial, kërkime dhe studime të ndryshme në fushën e fizibilitetit për zbatimin e projekteve të ndryshme dhe asaj të marketingut. Veprime e operacione të tjera financiare, juridike, tregtare e civile që i shërbejnë objektit të shënuar më lart dhe në funksion të zhvillimit e rritjes së shoqërisë. Ushtrimit të çdo veprimtarie të ligjshme, të lejueshme për formë e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit tregtar Nr.9901, dt.14.04.08).)

Gjirokastër ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

LIM - EM

K22218005O
(Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, aktivitet ne fushen e ndertimit.Aktivitet minerar dhe pune me lende plasese te perdorimit civil, ofrimin e sherbime te konsulences ligjore dhe fushes se avokatise. Ndertim, Projektime dhe studime urbanistike: Projektime ndertimesh civile, turistike, industrial bujqesore. Grumbullim, transportim, depozitim dhe trajtim te mbetjeve inerte te llojeve te ndryshme. Sherbime, servis automjetesh, kontroll xhenerik, kontroll teknik, kontrol motorrik. Transport mallrash per te tretet e me qira.)

Tiranë 187527179 ALL

EM TECHNOLOGY AND SERVICES

K81618020E
(Modelim prodhim tregtim karta te parapaguara telekomunikacioni normale dhe elektronike.Prodhim,tregtim,shperndarje te aparateve dhe aksesoreve te telefonise fikse dhe celulare.Dizenjimi,modelimii,prodhimi,importi,eksporti,trans porti,dhenia me qera,shitja me shumice dhe pakice i sistemeve te telekomunikacionit,pajisjeve,software-ve te datacom-it,pajisjeve elektonike dhe kartave elektronike (karta sim,gervishtese,kripto etj) si dhe pjeseve te tyre te nderrimit dhe pajisjet aksesore.)

Tiranë ALL

WATER TRANSFORMER

K91406017L
(Prodhim, tregetim dhe shperndarje te energjise elektrike dhe pershtatje e infrastruktures per shperndarjen e energjise elektrike ne pergjithesi. Projektim, realizim i impianteve te prodhimit te energjise elktrike nga fonde te rinovueshme. Investime dhe konsulence teknike ne fushen e energjise. Import dhe eksport me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te pajisjeve dhe lendeve te para ndihmese per realizimin e sa me siper. Ndertime civile, publike dhe private.)

Tiranë ALL

ALTRADE

K72424008K
(Import export, tregti shumice pakice mallra te ndryshem.)

Tiranë ALL

ALB GREEN ENERGY sh.p.k.

K72230004C
(Projektim realizim impiante prodhimi energji elektrike nga fonde te rinovueshme.)

Tiranë ALL

LADJUS (Perthithur nga "klar" - K81309049N)

L12227010D
(Sherbime te ndryshme ne fushen e ndertimit.Lyerje, suvatime, ndertime banesash, dhe pallate.Import-eksport te artikujve te ndryshem me shumice e pakice.)

Tiranë ALL