Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

MAN&DEV

M11721019N
(Hotel, bar-kafe, restorant. Shitje me pakice dhe shumice e produkteve ushqimore.Import - eksport i mallrave alimentare menaxhimin e komplekseve sportive dhe hoteleve turistike ne pergjithesi , duke perfshire administrimin e ushqimeve dhe pijeve, mirembajtjen e ashensorave, mirembajtje ne pergjithesi dhe nderhyrjen ne pylletari,lavanderine, transportin e mallrave dhe njerezve per llogari te vet dhe per llogari te te treteve, paketimin, ndarjen, montimin dhe amballazhimin e produkteve dhe artikujve te ndryshem dhe te çdo sherbimi paraprak dhe plotesues te te njejtave. Konsulence ne fushen finanziare dhe legale.Krijimi dhe menaxhimi ne cfaredo lloj cilesie i sherbimeve publike apo private ne fushen e kohes se lire, turizmit, spektakel, fshatra turistike, struktura bregdetare, porteve per ankorim, hotele,restorant, piceri, salla per pritje, bar, diskoteka, komplekse sportive, shoqeri ne fushen e agrobiznesit. ShitjeBlerje e pasurive te paluajtshme.Marrje, dhenie me qera te ambjenteve. Ndertimi i veprave civile e industriale, sisteme hidraulike, impiantistike, rrugore apo te ngjashme, ne gara publike apo private, ndertim dhe restaurim i fabrikave te cfaredolloj, per vete apo per te trete, shit-blerje dhe marrje - dhenie me qera te terreneve dhe ndertesave te cfaredolloj, blerje nepermjet leasing dhe dhenie me qera te pasurive te paluajtshme te cdo lloji, administrimi dhe drejtimi i pasurive te paluajtshme perfshire ketu cfaredolloj aktiviteti te lidhur 2 me sherbimin e ndertimit, perfshire, ketu edhe projektimin ne rast se kerkohet nga bleresi, ne veçanti edhe per pjesemarrje ne tendera ose per te dyja se bashku . Krijimi dhe menaxhimi i programeve kompjuterike, menaxhimi i arkivave fizike pjesemarrje trajtimi i imazheve, arkivimi elektronik i dokumentave te printuara apo te tjera. Shit-blerja dhe instalimi dhe asistenca e produkteve hardware dhe software. Shit-blerja dhe instalimi i pajisjeve, mobilje per zyra, perfshire ketu edhe material konsumi, si dhe impiante te lidhura me funksionalitetin e tyre. Organizmi dhe realizimi dhe menaxhimi i konferencave, seminareve dhe kurse formimi profesional, edhe ne bashkepunim me ente publike dhe private. Krijimi i qendrave te pershtatshem plotesimin e qellimeve ligjore. Promovimi, zbatimi dhe pjesemarrja ne nismat promovuese ndihmave lokale,kombetare ose te huaj (perfshire edhe hapjen e zyrave ose agjencive). Projektimi dhe infrastruktura e rrjetevete perdorura ne funksionimin e rrjeteve publike dhe private te tilla si rrjetet e telekomunikacionit te cdo lloji, rrjetet e ujit, tubacionet e gazit, rrjetet e energjise elektrike, futur dhe bazat e te dhenave perditesimin ne emer te operatoreve qe kryejne sherbim dhe per palet e treta.)

Tirane ALL

GC CONSULTING

M16630002C
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te treteve me seli ne Shqiperi apo ne cdo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Shqiperise, duke respektuar ligjin ne fuqi. Te kryeje aktivitete nepermjet telefonit te cdo lloji per llogari te vet apo te treteve, telemarketing, sekretari telefonike, shitje nepermjet telefonit, sondazhe, mesazhe promocionale dhe cdo lloj tjeter aktiviteti te lidhur me te, ku persa permendur me siper nuk mund te jete saktesisht apo e kufizuar. Aktiviteti menaxhimit te Call center dhe ne Outsourcing (Nga jashte). Aktivitetin e asistences tregtare dhe teknike pre dhe post shitje per llogari te treteve , nepermjet perdorimit te sistemeve telefonike dhe telematike Aktivitetin e shitjes direkte , me pakice apo dhe me shumice , per vete apo per llogari te treteve, produkte dietike , integrues ushqimore , prodhime per mireqenien e personit dhe kuren trupore, dhe ne forme elektronike Marrjen e mandateve te agjensise me/ dhe ose pa perfaqesi apo dhe depozite kerkimi numerave telefonike , perpunimi dhe ekzekutimi intervistave telefonike me apo pa pranine fizike te inrevistuesit , zhvillimi i kurseve me seli prane te treteve per rritjen profesionale per perdorimin korrekt te telefonit, marrja ne pergjithesi e tenderave te sherbimeve te duhura per organizimin dhe funksionimin e firmave, zyrave dhe studiove profesionale , pra aktiviteteve te sekretariatit ,hedhjen e teksteve , perpunimi i te dhenave, arkivimi i te dhenave te dokumenteve , redaktimi dhe llogaritja e tabelave te ngjashme , perjashtuar ato te aktivitetit qe me ligj i jane rezervuar profesionisteve te regjistruar ne kolegje apo studio dhe kryerja e perkthimeve gjuhesore. Aktiviteti i formimit profesional ne kuader te sherbimeve telemarketing dhe teleselling. Kerkimi, kryerja dhe eksperimentimi dhe realizimi software per menaxhimin automatizuar te sherbimeve te asistences post shitje te realizuar nepermjet sherbimeve telefonike dhe telematike. Organizimi dhe kryerja e aktivitetevete seleksionimit, formacionit , studimit, organizimit dhe menaxhimit te personelit. Kerkimi dhe formimi per llogari tetetreteve te personelit kualifikuar. Aktivitetin e “Internet ServiceProvider” menaxhimin komercial te hapesirave dhe akseseve ne rrjet, regjistrimi hapesirave web e domini, realizimi dhe menaxhimi i portaleve multimediale. Aktiviteti i shitjes direkte dhe per llogari te te treteve, nepermjet kanalit telematik. Projektimi, realizimi, instalimi, mirembajtja dhe menaxhimi, çdo lloj teknike, mjet dhe sistem, te impianteve dhe rrjeteve te telekomunikacionit , ne pronesi te shoqerise apo treteve , si ato fikse apo rrjetet e levizshme(mobile) apo satelitore , per permbushjen e ushtrimin , pa limit territorial , te sherbimeve te komunikimit dhe ato lidhur me to. Kryerja e aktivitetit dhe sherbimeve lidhur me sektoret siperpermendur duke perfshire marketing e produkteve, sherbimeve dhe sistemeve te telekomunikacionit , telematike, multimediale dhe elektronike , te lidhjes apo nderlidhjes(interkonjuksionit te rrjeteve te ndryshme dhe perhapjes nepermjete ketyre rrjeteve , te informcionit te tipit kulturor, teknik, edukativ, publicitar, argetimit apo te çdo lloji tjeter, ne çdo format dhe 3 per llogari te treteve. Realizimi sherbimeve te konsulences integruar me çdo lloj lidhur me te dhe sa siper treguar. Kerkimi, projektimi, zhvillimi, realizimi, depozitimi patentave, tregtimi me pakice dhe shumice , per llogari te vet dhe te treteve, prane selise, me korrespondence dhe me Internet, apo prane banesave tjera, software, hardware Impiantet e sistemeve telefonike, si dhe paisje dhe aparatura qe perdoren ne kategorite si tótem dhe kioska multimediale duke perfshire software per menaxhimin e tyre te automatizuar, Shoqeria ka per objekt zhvillimin e aktiviteteve vijuese: Marrja dhe menaxhimi dhe venia ne disposición ne vijim e pjesemarrjes se shoqerise apo enteve , italiane dhe huaja qe zhvillojne aktivitet qe jane ne objektin e shoqerise apo te lidhur me to, analoge dhe ndihmese te atyre qe precedojne, me saktesimin se ky aktivitet nuk do zvhillohet ndaj publikut por vetem ndaj shoqerive te kontrolluara apo te nderlidhura. Asistence ne zhvillimin e programimit ekonomik administrativ , organizativ , tregtar dhe financiar te shoqerise apo enteve ne te cilat do marre pjese te kontrolluara apo dhe te lidhura me te , shoqeria ne fund mund te kryeje cdo lloj veprimi tregtar. Shoqeria mund te kete pjesemarrje ne formen e mbajtjes se aksioneve /kuotave apo interesave te tjera ne shoqeri tregtare apo ndermarrje me objekt veprimtari te cfaredo lloji, ashtu sikur se do te ofroje dhe jane garanci te gjitha formave ligjore per sigurimin e permbushjes se detyrimeve te te treteve , gjithashtu mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme te vendimmarrjes dhe administrimit te shoqerive apo ndermarrjeve ne te cilat merr pjese ne cilesine e ortakut apo aksionarit si dhe do te kryeje cdo veprimtari tjeter te natyresfinanciare e tregtare per permbushjene objektit te veprimtarise se shoqerise, ne perputhje me ligjin Shqiptar Objekti i shoqerise mund te ndryshohet, shtohet apo kufizohet ne baze te Vendimit te Asamblese .)

Shkoder ALL

F2A Tirana Branch

M11630015A
(Konsulencë dhe ndihmë në fushën ekonomike dhe të së drejtës se punes në siperrnarrje dhe shoqeri, fiskale, tatimore e Iigjore, kontabël, administrative dhe manaxhuese, perfshire këtu, por pa u kufizuar vetëm në to: - mbajtjen, edhe në menyre “outsourcing”, e kontabilitetit t pergjithshem dhe TVSH të se gjitha detyrimeve administrative dhe të kontrollit perkatese, duke iu referuar veçanerisht strukturimit të planit të ilogarive, mbajtjes së kontabilitetit analitik dhe menaxhues, perpilimit te raporteve kontabël, perpilimit të bilancit (edhe atij të konsoliduar), mbajtjen, ndër te tjera, të regjistrit të inventarit dhe të regjistrave të trupezirneve, mbështetje gjate kontrolleve periodike të bordit mbikqyres dhe të shoqerive të auditimit dhe asistencë në adoptimin e parimeve kontabël ndërkombetare; mbajtjen e regjistrave të shoqerise dhe të regjistrave të tjerë të detyrueshem apo jo dhe veprimet perkatese, perfshire këtu asistencën në mbledhjet e organit administrativ dhe të asamblese me mbajtjen e proces verbaleve perkatese, menaxhimin e veprimtarive per aprovimin e bilancit dhe të vendimeve vijuese, administrimin e emërimeve dhe të rinovimit të organeve të shoqerise, kryeijen e veprimeve prane zyrave publike, mbeshtetjen e sekretarise së shoqerise në veprime të jashtëzakonshme si bashkime, perthithje, etj.; marrjen e mandateve per perfaqesim; konsulencë ne fushen e planifikimit dhe kontrollit te administrimit, duke iu referuar në menyre te veçantë vlerësimit dhe projektimit të sistemeve te planifikimit dhe kontrollit të shoqerise, mbështetës në veprimtaritë e “Budget” dhe “repolting”, ne projektimin dhe menaxhimin me “outsourcing” të sistemeve të raportimit te veprimtarive te shoqerise, në projektimin dhe implementimin e politikave të kontrollit dhe analizës së “performancave” të shoqerise; konsulencën mbi modelet organizuese dhe sistemet e kontrollit, duke iu referuar analizes dhe riprojektimit të proceseve të shoqerise, përpunirnin dhe/ose rishikimin e procedurave dhe “policy” organizuese, mbështetje në aktivitetet e “internal audit” dhe të formalizimit dhe adoptimit të modeleve organizuese në bazë të Dekretit Legjislativ nr. 23 1/01, Ligjit nr. 262/05 dhe Dekretit Legjislativ nr. 231/07; vlerësimin e sipermarrjeve dhe subjekteve të tjera pasurore ne pergjithesi dhe kryerjen e “due diligence” me perjashtim të rasteve kur bëhet fjale per veprimtari të rezervuara; veprimtaritë e administrimit, menaxhimi dhe zhvillimit të burimeve njerëzore, duke iu referuar veçanerisht përpunimit te llogarive ,të rrogave dhe te permbushjes se detyrimeve perkatese, pergatitjes se buxhetit të kostos se punes, perpilimit të raporteve drejtuese, arkivimit optik të dokumenteve per perpiluar, veprimtarive mbeshtetëse dhe këshillimore lidhur me sistemimin e organikes, proceseve të vlerësirnit dhe matjes së performancave personale, percaktimit te nevojave dhe planifikimit të veprimtarive formuese dhe menaxhimit të sistemit të vlerësimit dhe të dhënies së cmimeve; - D) realizimin, tregtimin, menaxhimin, dhënien në perdorim dhe mirëmbajtjen e sistemeve informatike dhe te programeve per perdorues elektronike; organizimin e personelit, të pajisjeve te zyrave dhe te mjeteve te tjera materiale apo ndihmese me qellim vënien në dispozicion të profesionisteve apo shoqerive, zyrave të mobiluara dhe funksionale (sekretari, pajisje edhe të kompjuterizuara, organizim i mbledhjeve);- F) organizimin e kurseve te formimit dhe seminareve edhe online, në perputhje me/ legjislacionin në fuqi, prodhimin dhe tregtimin e publikimeve (perjashtuar gazetat), te moduleve dhe materialeve te ndryshme, lidhur me shërbimet e dhëna dhe, në pergjithesi, lidhur me menaxhimin e shoqerive; - G) analizën, prodhimin, fumizimin, tregtimin, instalirnin, riperdorimin dhe menaxhimin e programeve dhe sistemeve “software”, si bazë ashtu edhe aplikative të pergjithesuar dhe/ose per tregje te posacme, dhe projektimin e ndërtimin e sistemeve informatikë dhe telematikë, per administrimin e personelit dhe menaxhimin e fondeve të pensionit dhe të fondeve per sigurimet dhe veprat e shërbirnet përkatese; - H) ideimin, realizimin, fumizimin dhe shitjen e cdo produkti/sherbimi/konsulence dhe asistencën përkatëse edhe nëpërmjet “call-center” per subjekte dhe private Lidhur me administrimin dhe menaxhimin e personelit, menaxhimin e fondeve të pensionit dhe fondeve të sigurimeve dhe veprave e shërbimeve perkatese; - I) realizimin, blerjen, shitjen dhe qiradhenien e “software”-ve, të aparateve elektronike dhe pajisjeve e aksesorëve dhe të licencave software, si edhe prodhimin, tregtimin, qiradhenien e produkteve hardware te veta apo te blera nga të tretë me shërbimin e asistences perkatese teknike; - J) asistencë teknike dhe mirëmbajtje te “software”; - K) perdorim i sistemeve telematike (p.sh. “internet”) per marrjen dhe transrnetimin e te dhenave; L) perdorim dhe menaxhim I përpunuesve të së dhënave, regjistruesve dhe pajisjeve të tjera per perpunimin e te dhenave te veta dhe/ose per llogari te se treteve; - M) analizë, programim dhe ofrim shërbimesh përpunimi të pergjithesuara ne sektorët e punes, social dhe ekonomik, nepermjet kryerjes se çdo veprimtarie te nevojshme; - N) organizimi dhe kryeia e veprimtarive menaxhuese, vlerësim formimi dhe trajnim I personelit, si edhe organizim i shoqerise, dhe çdo veprimtari lidhur me to; etj sipas vendimit.)

Tirane ALL

CHEEA

M11630008R
(Kryerja e investimeve ne pasuri te paluajtshme si dhe blerja, shitja, shkembimi apo kalimi ne cfaredolloj menyre tjeter te lejuar nga ligji i pasurive te paluajtshme, apo te drejtave te lidhura me to, qofshin keto ekzistuese apo te ardhshme, te krijuara rishtazi apo te fituara nga tetjere; Dhenia me qira, huaperdorje, uzufrukt apo kalimi ne cfaredolloj menyre tjeter te lejuar nga ligji I te drejtes posedimore te pasurive te paluajtshme, apo te drejtave reale te lidhura me to qofshin keto kalime me apo pa afat, me apo pa shperblim; Pjesemarrja ne investime industriale dhe si dhe ne veprimtari te ndryshme financiare, tregtare,industriale dhe aktivitete qeveritare.Themelimi i shogerive ne formen e joint venture ose ortakeri me pale te treta; Shitja dhe blerja e kuotave/aksioneve te shoqerive te tjera;vi. Cdo veprimtari tjeter e ligjshme. Kryerja e aktiviteteve, per te cilat nevojiten lejet dhe/ose miratimet perkatese, do te behet pas marrjes se ketyre lejeve dhe/ose miratimeve.)

Tirane ALL

PGC Partners

M11630007J
(Sherbime konsulence te teknologjise se informacionit, per kompani brenda dhe jashte vendit si dhe kryerjen e cdo aktiviteti te ngjashem ne funksion te objektit kryesor.)

Tirane ALL

I 2 A

M11630006B
(Punime ndertimi, rikontruksoni dhe mirembajtje e tyre. Punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje, fasada etj, rruge autostrada, mbikalime pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga e tunele hidoteknike ujesjellsa e gazesellsa, vepra kullimi e vaditje , punime mbrojtje lumore, sisternirne hidraulike e bonifikime ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime nenstacioni, kabinat e trasformatoret e linja e TN e te mesem dhe shperdarjen e energjise, punime te inxhineierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidro-sanitare,kuzhina lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore,shkalle levizese,transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifinitura me materiale druri plastike , metalikie dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut . Sinjalistike rrugore jo ndricuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat, betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale shtresa dhe mbistruktura speciale punime mbi shina e tranversa impiant teknologjik, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonike te telekomunikacionit, impiante te ndryshrne elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimi i tij .Ndertimi i godinave turistike , bujqesore , landfileve , stadiumeve si dhe cdo lloj ndertimi tjeter rikonstruksion apo mirembajtja apo restaurimi i tyre .Prodhim i elementeve betonarme, prodhim i materialeve te ndertimit ne pergjithsi . Restaurim te ndertesave civile dhe industriale, restaurimi i monumenteve te kultures , arkitektures e trashegimnise, zbatim ne restaurimin e qendrave historike e kulturore etj. Ndertim me karakter social e kulturor dh te kulteve te ndryshme fetare. Mirembajtja e zhvillimi i dekorit urban. Sherbime te pastrimit dhe te rregullimit te siperfaqeve. Projketim objekte te ndryshme e studio projektimi. Import eksport , tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem ndertimit, elektrik, hidraulike, ushqimore, industrial, bujqesore , elektroshtepiake, kancelari e paisje kompjuterike ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne RSH)

Tirane ALL

Soft Developments

M11629031A
(Ofrimi i sherbimeve te teknologjise dhe Informacionit (Tl), dizenjim software, zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software, testim software, dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit, dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise, hostim dhe mirembajtje hostimi, zhvillim sistemesh migrimi, permiresim/perditesim sistemesh informatike, operim, menaxhim, suporti i perdorimit dhe auditimi teknik/informatika per sistemet software,promovim/marketing online, konsulence mbi sistemet e informacionit. Shoqeria, ne te ardhmen, gjithashtu mund te zhvilloje cdo aktivitet tjeter te ligjshem dhe qe e gjykon te nevojshme)

Tirane ALL

ALFATH INTERNATIONAL GROUP

M11629503C
(Punime ne fushen e ndertimit)

Durres ALL

ADA FASHION

M11629025C
(Prodhim dhe tregtim te veshjeve dhe cdo produkti ne sektorin e tekstileve. Krijimi dhe menaxhimi i cdo lloj sherbimesh publike ne fushen e menaxhimit te kohes se lire, gjate sezonit te turizmit dhe spektaklit, duke perfshire edhe vend pushimet, plazhe, kalatave ankorim, hotele, restorante, piceri dhome bankete, bare, klube, sportive, biznese agroturizmi, shitje-blerjen e pasurive te patundshme, ndertim i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rrugesh, etj., te marre pjese ne gara publike dhe private, ndertim. dhe restaurim i objekteve te te gjitha llojeve, per vete dhe te trete, shit-blerje, qeramarrje te tokes dhe ndertesave te cdo lloji, ndertim stendash panairesh, organizim panairesh, administrim dhe menaxhimin e te gjitha llojeve te pasurive te patundshme dhe aktivitete te tjera lidhur me ndertimin e veprave industriale ketu perfshire edhe fuqine punetore nese kerkohet. Krijimin dhe menaxhimin e programeve kompjuterike, te menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike, perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives fizike apo ne burime te tjera, blerje shitjen, instalimin dhe mbeshtetjen e produkteve hardware dhe software, blerjen, shitjen dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke perfshire furnizimet per vete dhe te trete, organizimi, zbatimi dhe menaxhimi i eventeve, konventa, konferenca, kurse dhe shkolla te formimit profesional, studime dhe kerkime, sherbime formimi per sisteme informatike, zhvillimi, prodhimi dhe shperndarja e materialeve arsimore, broshura, materiale audiovizuale, gazetave. Krijimi i qendrave te kualifikuar per qellime statutore, promovimi, krijimi dhe pjesemarrja ne nismat promovuese te rendesishme lokale, kombetare ose te huaj (perfshire edhe permes hapjes se zyrave ose agjencive). Tregtim dhe prodhimi i materialeve per paketim. Per te arritur objektin e kompanise, shoqeria mund te kryej te gjitha operacionet per pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe cdo veprimtari tjeter te nevojshime ose te dobishme, apo te kreditimit dhe dhenies me qira, te nje pjese te shoqerise qellimi i te cilit eshte e ngjashme ose i njejte, perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi, per te arritur qellimet e siperpermendura.Pervec aktiviteteve kryesore, shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter favorizues, ndihmes, aksesor, lehtesues, perfitues, aksidental dhe okazional, i cili mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem me qellim qe te realizohet objekti i veprimtarise se Shoqerise)

Tirane ALL

ALBERGO DIFFUSO KRUJA

M14029201C
(Shërbime në fushën e hotelerisë dhe turizmit.Organizimguidash, udhëtimesh dhe paketash turistike, në zonën e Krujës por edhe zona të tjera, brenda dhe jashtë vendit.Organizim aktivitetesh dhe eventesh të natyrësturistike, kulturore, argëtuese, shlodhëse, sportive dhe rikrijuese me qëllim promovimin e vlerave dhe atraksioneve turistike të zonës dhe rritjen e numrit të vizitorëve.Ofrimi i akomodimit për turistët vendas dhe të huaj.Marrja me qira, shfrytëzimi dhe administrimi i objekteve dhe njësive të shërbimeve akomoduese dhe bar-restorante, me qëllim ofrimin e pijeve, ushqimeve dhe shërbimeve të akomodimit për vizitorët dhe turistët si edhe dhënia me qira/nënqira.Organizimi i transportit turistik me guidë shoqëruese dhe marrja me qira e automjeteve.Ofrimi i shërbimeve të përkthimit.Dinzenjimi dhe organizimi i marketimit të produkteve turistike të zonës.Organizimi i trajnimeve për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe tema të tjera që i shërbejnë përmirësimit të ofertësturistike.Ofrimi i konsulencës menaxheriale në fushën e turizmit dhe shërbimeve turistike. Përgatitja e shpërndarja e materialeve promocionale.Prodhimi dhe/ose tregëtimi i suvenireve dhe tregëtim prodhimesh të ndryshme druri, mobilje,orendi etj.Pjesëmarrja në inisitiva e projekte lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.Ndërmjetësimi në fushën imobilare.Hapje agjensie turistike, udhëtimesh dhe shitje biletash udhëtimi.Transport personash brenda dhe jashtë vendit.)

Kruje ALL