Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Armir Elezaj

L47513201O
(Sherbime funeralesh. Bar-Kafe.Sherbim i mirembajtjes se varrezave.)

Kukes ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

GERTI - 1987

L27606201D
(Import-eksport,tregti me shumice e pakice i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet automjeteve si atyre te tonazhit te rende,autobuzeve,mikrobuzeve,makinave te perdorimit vetjak,etj.Import-eksport,tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshme industriale, i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit, prodhime alumini,polimer,filtra,i te gjitha mallrave ushqimore,bujqesore,blegtorale,materiale ndertimi,plehra kimike,bime medicinale,eterovajore,medikamente mjeksore,pajisje per klinika mjekesore,pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, higjenosanitare, hidraulike, konfeksione, artikuj galanterie, artikuj te ndryshem mobilierie,dyer,dritare,pajisje zyre,kancelari,pajisje ventilimi dhe kondicionimi,prodhime kozmetike e estetike,plehra e prodhime te tjera kimike.Tregti me pakice per karburante e lubrifikante te te gjitha llojeve,ga-auto e atij per ngrohje,pijeve alkoolike,duhan e cigare dhe produkteve te ndryshme elektronike etj.Veprime te ndryshme ne fushen e prodhimeve,investim nderimeve e sherbimeve.Linja prodhimi e tregtimi te parafabrikateve per ndertime te te gjitha llojeve,servise,autoshkolla e 2 kurse,sherbime te ndryshme mekanike, bujqesore e transporte detare e tokesore te mallrave,materialeve,udhetareve si agjensi te ndryshme ndertimi. Prodhim, perpunim dhe tregtim te produkteve ushqimore me shumice per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore. Tregëti me pakicë dhe shumicë fruta perime.)

Gjirokaster -391347 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

Pellumb Gjeçaj

K86322002E
(Tregtim i artikujve te ndryshem.)

Vau i Dejes 543557 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

AA MULTI COMPOSITE

L71406503B
(Prodhime pjesësh të ndryshme plastike për automjete, barka, pjesë industriale, montim dhe prodhim i varkave turistike si dhe mjeteve të tjera të lundrimit, veshje dhe mobilim i barkave, shtëpive, prodhim kënde lojrash ujore dhe tokësore, i aksesorëve të çative, kioskave të lëvizshme apo jo, i koshave të plehrave dhe aksesorëve të tyre, etj. Regjim i përpunimit aktiv në fushën e produkteve plastike. Importeksport i mallrave industriale dhe ushqimore, prodhimin dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë i tyre. Transport mallrash dhe udhëtarësh si dhe shërbime për vete dhe për të tretët brenda dhe jashtë vendit. Pjesëmarrje në shoqëri të tjera me objekt veprimtarie të ngjashme. Krijimin e agjensive doganore, detare, turistike, etj)

Durres ALL

Vasil Belishta

L74605006C
(Shpime puse uji , tregti me shumice dhe pakice te artikujve industriale dhe ndertime ujesjellesh kanalizime, blerje dhe shitje pompash uji.)

Korce ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

"MANTOVANI-BETON M.B."

K56713001G
(Prodhim dhe tregti me shumice dhe pakice eksport import,te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, blegtoral, konfeksione, makineri e pajisje, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale,mobileri,agjensi turistike.Tregti me pakice karburante e lubrifikante,transport per vete dhe te trete.Ndertime dhe punime te ndryshme ne fushen e ndertimit,elektrike,telekomunikacion,projektim zbatim,punime dheu,sistemime,ndertim rruge,ujesjellsa,kanalizime,rikonstruksione,veshje fasadash.)

Shkoder 10527141 ALL

Mediterranea Engineering

L61817016A
(Shoqeria ka per objekt te performoje/ofroje sherbime multidisiplinore te lidhura me arktitekturen dhe inxhinierine, urbanistiken dhe peisazhin ,konsulence shkencore e teknike .eksperimentale , analiza teknike dhe drejtimi per kategorite me n. 11 nr.ref n. 865 e 866 c.p.c , dhe kategorine 12 ref. n.867 c.p.c aneksi II d.lgs. 12 prill 2006 nr.163 ss. Ndryshime dhe plotesime madje dhe ne emertim paraqiten aktivitetet kryesore sherbimet e ofruara studime fizibiliteti, kerkimore, konsulence, projektimi, drejtim punimesh, vleresime te impaktit mjedisor sherbimet qe perfshihen ne kategorine 12, edhe pse jo ne terma gjitheperfshires mund ti referohen :analizave,studimeve, hetimeve parapake dhe aktiviteteve te tjera si projektim, formulim planesh e programesh :asistence teknike per studime paraprake dhe formulim programi e plani ne lidhje me : urbanistiken dhe territorin ,arkitkturen,restaurimin .inxhinierine civile ,inxhinierine implementuese,inxhinierine hidraulike, inxhinierine e transportit .inxhinierine mjedisore , inxhinierine industriale,bujqesine dhe zhvillimin rural ,asistence tekniko-administrative duke ofruar programe 3vjecare formimi ,vlersimi , suport per procedura per drejtuesit/menaxheret perkates. gjithashtu ofrohen analiza,studime,hetime paraprake, dhe aktivitete te tjera te lidhura me projektimin :analiza dhe studime me natyre teknike ,ekonomike dhe financiare .studime fizibiliteti .studime vleresimi risku per impakti ambjental ,vleresime gjeoteknike ,gjeologjike ,hidrogjeologjike ,hidraulike e sizmike projektime e aktivitete te lidhura me ; asistence tekniko administrative ne faze projektimi te titullarit te vetem, etj.)

Tiranë ALL

CAPTAIN DIN

L71619020J
(Import dhe eksport i mallrave, produkteve dhe pajisjeve mjekesore, spitalore, artikuj dentare dhe kozmetike. Import/ eksport i pijeve alkolike dhe jo alkolike. Import/eksport te veshjeve me shumice dhe pakice (1 perdorimeshe). Import /eksport te teknologjise reklamuese. Import/eksport te pajisjeve dhe solucioneve te desinektimit si dhe ofrimi i sherbimit te disinfektimit te ambjenteve. Pjesmarrje ne procedura te tenderimeve publike. Tregtim me pakice dhe shumice, import-eksport te artikujve kozmetike dhe bojrave, aparateve dhe aksesoreve te tatuazhit dhe estetikes. Import Export pajisjesh dhe produktesh per Bar -Restorant, Hotele. Shitje online. Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, paketoje, tregtoje apo edhe eksportoje mallra. Import/eksport i produkteve ushqimore. Import, interport dhe eksport te teknologjise reklamuese.Prodhoje, Importoje, magazinim, perpunim, montim, paketim, riparim, i mjeteve te transportit per perdorime personale apo publike me energji elektrike(energji alternative), si dhe shitjen e tyre me shumice dhe pakice.Te tregtoje te gjitha pjeset e kembimit per mjetet e transportit me energji elektrike, perfshire baterite e tyre.Import, magazinim, ruajtje, tregtim dhe eksport i mjeteve dhe 2 pajisjeve lundruese si dhe dhenia me qira tek te trete per qellime turistike ose transporti.Te ofroje sherbime kurrieri per objektin e aktivitetit si dhe per te trete, brenda dhe jashte vendit.Pjesmarrje ne procedura te tenderimeve publike. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre cdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe/ose qe gjykohet i nevojshem apo i leverdishem per te.Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje,riparoje, importoje, bleje, shese, eksportoje, jape me qira dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh, artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te cdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj.Te zoteroje, administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e cdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me cdo lloj pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me cdo pasuri te luajtshme apo te paluajtshme ne pergjithesi.Te kryeje vet ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare, revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi.Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje, ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje cdo dyqan, magazine, zyra.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj.Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise.Te tregtoje pajisje optike, laboratorike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Tregti me shumice e pakice pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre.Tregtim i artikuj te ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve , medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore Qiradhenie mjetesh dhe automjetesh te llojeve te ndryshme.Real estate, qeradhenie dhe qeramarrje e ambjenteve ne pronesi te shoqerise dhe te te treteve per te tretet.Te bleje dhe te shese me pakice dhe shumice produkte letre, kancelarie, tonera, pajisje kompjuterike etj. Furnizim dhe instalim i pajisjeve per 3 shkolla dhe laboratore te arsimit normal dhe etik profesinal.Te kryeje sherbime printimi te ndryshme.Te importoje, bleje, shese dhe ne pergjithesi te tregtoje ose merret me cdo lloj pajisje te fushes se Energjive te Rinovueshme (Energji Diellore, Ere, etj) te cilat mund te instalohen dhe perdoren nga shoqeria ne nje nga objektet e saj, si dhe te tregtoje apo shese Energjine Elektrike te prodhuar prej tyre. Projektim, zbatim i veprave, ndertim dhe rikonstruksion siperfaqesh te ndryshme private dhe shteterore.Te manaxhoje, Evadim, Transportim, Grumbullim dhe asgjesim i plerave dhe mbetjeve publike (ato normale, ato spitalore dhe te gjitha llojeve te tjera te mbetjeve) me teknologji inovative.Importim dhe tregetim i materialve, pajisjeve dhe ofrim i sherbimeve per emergjencat civile, si digat e gatshme edhe te gjitha materialet e tjera qe perdoren ne te tilla raste fatkeqesish natyrore (thase me vetmbushje). Ne fushen e ndertimit te objekteve civile (si banesa individuale, kolektive, objekte industriale, bujqesore, ura etj).Kryerjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsigacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te importit eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor.Kryerjen e ndermjetesimit ne tregtimin e lendeve dhe materialeve te para.Tregtim me pakice dhe shumice, import-eksport te artikujve kozmetike dhe bojrave, aparateve dhe aksesoreve te tatuazhit dhe estetikes. Shitje online me ane te aplikacioneve te shoqerise ose te te treteve.)

Tiranë ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

QANIA - 2

L73901201H
(Import – eksport tregti me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem ushqimore dhe industrial, pije freskuese, alkolike dhe detergjente te ndryshem, cigare te te gjitha llojeve.Transport mallrash te ndryshme per vete dhe per te tretet.)

Durres ALL

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)

K36309813U
(Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njerez (prodhim brumi, embelsira).Ne fushen e ndertimimeve civile, industrale,turistike, buqesore etj. Kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, ndertim rrugesh, autostrada, mbikalime, hekurudha, vepra arti rrugore, punime hidroteknike, ujesjellsa e kanalizime, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, punime restaurimi, punime per prishjen e ndertimeve, impjante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri mirembajtja e tyre. punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barrier dhe mbrojtje rrugore. Punime karpenterie, punime sherbime te sistemit komunal, punime mirembajtje, prodhim elementesh parafabrikate e beton arme, mirembajtje dhe zhvillim dekori, punime gjeodezike ne objekte inxhinerike, punime speciale gjeodezike, rilevime topografike etj. Import eksport me pakice dhe shumice te mallrave te ndryshme te lendeve te para te ndertimit dhe ngritje pike sevisi te automjeteve dhe lavazhe automjetesh. Sherbime te konsulences inxhinerike ne fushe e mbikqyrjes se zbatimi te punimeve-kolaudim te zbatimit te punimeve. Blerje me shumise e pakice te pjeseve te kembimit per automjeteve te te gjithave llojeve te siguruara brenda e jashte vendit. Veprimtari ne fushen e ndertimit te banesave , shkollave, kopshteve, rrugeve te 2 komunikacionit.Shfrytezim te lendeve drusore, blerjen, perpunimin dhe shitjen e saj. Tregtim me shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve te ndryshem. Rikonstruksion, ndertim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rruge, ura, kanalizime, asfaltime, hidroizolime etj... Tregtim me shumice dhe pakice i artikujve kancelarike.)

Gramsh -533520 ALL