Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

RADIO LUSHNJA

L84429402R
(Veprimtari audiovizive etj.)

Lushnje ALL

K l a i s

L11508009D
(Shoqeria do te operoje ne fushen e ndertimit, si ndertimi i apartamenteve te banimit, ndertimeve publike, qendra tregtare , objekteve te kultit. Gjithashtu objekt i shoqerise do te jene edhe punimet ne fushen e ndertimit sic jane instalimet elektrike, instalimet hidraulike, dhe punime e sherbime te tjera ne fushen e ndertimit.Prodhime dhe tregtim te artikujve ushqimore dhe industriale.Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mobiljeve dhe orendive, Import - eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave dhe pajisjeve industriale, ushqimore, bujqesore, blektorale, frutaperime, materiale te ndertimit,lende te para, parfumeri, kozmetike etj.Tregtim te artikujve te kancelarise materialeve e pajisjeve per zyra, pajisje elektrike, elektronike, higjenosanitare, duraluminit, pllakave te te gjitha llojeve, plastikes, gomes, lendes drusore e mobiljeve, hapjen e bar restoranteve, parukeri, si dhe çdo veprimtari tjeter tregtare qe permbush qellimin e hapjes se kesaj shoqerie.Investime ne sektorin e energjitikes. Prodhim dhe shperndarje te energjise elektrike.)

Tirane 2881 ALL

DO-AL

L86611001U
(Tregti me shumice dhe pakice karburant - lubrifikant, import eksport.)

Vau i Dejës ALL

Standard 18

L81611013K
(Ndertim te objekteve civile,industriale, bujqesore, turistike dhe ekonomike, rikonstruksione objektesh, ndertim sillosa, kulla uji, rruge, ura, vepra arti, ndertim ujesjellesa, kanalizime, kanale e impjante vaditje,ndertim digash,punime detare, punime karpentjerie prej druri dhe metalike, perforcime themeli dhe izolime mbi dhe nentokesore,bojatisje hidroizolim,punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbishtresash rrugore.Transport kombetare dhe nderkombetar tokesor te udhetareve, bagazheve dhe mallrave. Importin,eksportin dhetregtimin me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, pajisje elektroshtepiake, kompjutera dhe pjeset e tjera te tyre ,produkte higjenosanitare, hidraulike, prodhime qeramike artizanati, duralumini, mekanike te lendes drusore te perpunuar dhe te pa perpunuar, lekures e nenprodukteve te saj, mobiljeve dhe materialeve te lendeve te para te te gjitha llojeve, materiale dhe lendeve te ndertimit, pllakat e llojeve dhe dimensioneve te ndryshme ,materialeve plastike e nenprodukteve te tyre.)

Tiranë ALL

DTF - DYPON TECHNICAL FABRICS

L82811402E
(Import-eksport, magazinim, tregtim me pakice e shumice i mallrave te ndryshem tekstile, konfeksione, industriale, importim i lendeve te para per tenda dielli dhe pajisje kembimi per to. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i konfeksioneve per arredim banesash, zyrash, hotelesh, objektesh te ndyshme civile, artikujve kancelarike, makinerive te prodhimit agroushqimore, veshjeve etj. Transport rrugor kombetar, nderkombetar i mallrave per vete, per te trete dhe me qira. Import- eksport me shumice e pakice, i pjeseve te kembimit per automjete e cdo lloj tonazhi, servis i makinerive dhe linjave te prodhimit te produkteve te ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore, pjeseve te kembimit per to. Servis. Sherbime bar, Restorant, Hoteleri organizim guidash turistike brenda dhe jashte vendit.)

Patos ALL

Delta Research

L81611018E
(Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte zhvillimi i sistemeve IT, si dhe sistemeve te administrimit IT dhe rrjeteve te punes IT (networks).)

Tiranë ALL

MIDA-ITALIA

L81611024C
(Projektim, zbatimit te veprave,ndertimit, dhe rikonstruksioni siperfaqe te ndryshme private apo shteterore ne keto lloj kategori punimesh: punime dheu,murature,betoni,betonarme te zakonshme,punime shembjesh ,prodhim materiale ndertimi, prodhime material ndertimi, Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rruge e aeroporte, ndertime hidraulike), punime restaurimi rikonstruksione, punime e restaurime. Ne fushen e tregtimit me shumice e pakice, import eksport te artikujve te ndryshem ushqimore,industriale,lende te para makineri e paisje,pjese kembimi per makina e automjete, pika servisi,lavazh,tregtim karburantesh dhe vajra lubrifikante,agjensi per shitblerje,komisionere,hapje dyqane,bar- bufe,restorant,hoteleri si dhe ne fushen e transportit te mallrave e pasagjeresh si brenda dhe jashte vendit.)

Tiranë ALL

Albanian Facility Management

L81611025K
(Mirembajtje elektrike, hidraulike, ndertimore, ashensore. Transporte lokale, urbane dhe interurbane(perfshire ngarkim shkarkimin). Pastrim. Sherbime dizenfektimi. Sherbime “Green”. Konsulence teknike ne fusha te ndryshme. Sherbim supervizionimi. Konsulence per Shendetin dhe Sigurine ne pune. Tregtim me shumice e pakice te mjeteve dhe paisjeve mjekesore elektro-mjekesore. Hapje pike lavazho, servisi, agjenci imobiliare, turistike, tregti paisje elektroshtepiake, artikuj elektrike, kompjutera, printera, fotokopje, artikuj higjeno-sanitare. Tregtimin e karburanteve te ndryshme me pakice si vajra lubrifikante te gazit te lengshem per ngrohje, paisje ngrohese gazi si dhe mbushje te bombulave te gazit dhe tregtimin e tyre me pakice. Tregti plehrash e prodhimesh te tjera kimike, prodhim kozmetike e estetike, punime duralumini e tregtimin e tyre. Prodhimin, projektimin, programimin, krijimin, zhvillimin, implementimin, pershtatjen dhe lokalizimin, sipermarrjen zbatuese dhe konfigurimin e programeve, aplikacioneve dhe sistemeve software web-based, onpremise, cloud dhe hybrid. Aktivitet ne fushen e sherbimeve si perfaqesuese produktesh dhe kompanish te huaja dhe te vendit, carterime, brokerime, spedicione, transporti etj. Ofrim sherbimesh hardware dhe software ne sektorin e teknologjise dhe te informacionit, telekomunikacionit, sherbimeve me vlere te shtuar, elektronikes dhe energjise e pajisjeve te tjera qe jane te lidhura me to, pajisjeve mjekesore te te gjitha llojeve etj. Montim dhe mirembajtje te pajisjeve elektronike, te fushes kompjuterike, automatike industriale, mjekesore, sistemeve kondicionimi. Prodhim, projektim, programim, krijim, zhvillim, implementim, pershtatje dhe lokalizim, sipermarrje zbatuese, konfigurim, mirembajtje dhe trajnim per programe aplikacione, dhe sisteme software web-based, on-premise, cloud dhe hybrid. Veprimtari ne fushen e agjensise doganore, agjenci spedicionere, agjenci shitje biletash, sherbime portuale, transport me mjete te saj ose te te treteve, per llogari te saj ose te te treteve, shitje dhenie ose marrje me qera te pronave te tundshme ose te patundeshme. Kryerja e çdo veprimtarie tjeter e cila nuk ndalohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi. Mirembajtje lulishtesh. Transporte lokale, urbane, interurbane (duke perfshire ngarkim- shkarkimin). Mirmbajtje ne fushen e sistemeve te kondicionimit. Mirembajtje te gjeneratoreve, UPS, stabilizator dhe pajisje te ngjashme. Kurse shkollore. Kontroll teknik vjetor dhe periodik te mjeteve rrugore.)

Tiranë ALL

WD& I TRICOT

L82811201H
(Fason, import eksport me pakice dhe shumice, lavanteri, hekurosje.)

Elbasan ALL

BONITA KONSTRUKSION

L82811801U
(Punime te pergjithshme ndertimi. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale.Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale. Veshje fasadash. Rruge, autostrada, mbi kalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike.Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje.Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore. sistemime hidraulike dhe bonifikm.Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/Stacione, gabinat e transformatorve, linja te TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinjerise se mjedisit. Punime speciale ndertimi. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, guzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportuese.(ashensore, shkalle levizese, transportuese). Punime rifinature te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami, dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikate, beton-arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacionit, impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. Pastrimi I ujrave detare, liqenore dhe lumore. Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimi te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemimet kundra zhurmes per infrastructure. Shpime gjeologo-inxhinjerike, puse e shpime per uje.)

Kavajë ALL