Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

JOGI CO

K83409401V
(Veprimtari ne fushen e ndertimit,projektim,zbatim te objekteve civile e industriale nen e mbi 10 kate,rruge,ura,vepra arti,portuale,hidraulike e hidroteknike,punime restaurimi,karpetierie,sherbime publike,import eksport materiale e mallera te ndryshme, prodhim e tregetim materiale ndertimi etj,shfrytezim te materialeve te baseneve ujore etj.)

Fier ALL

Solis Corporation

M11526015A
(Blerja, shitja, shkëmbimi, tregtimi i tokës dhe ndërtesave për banim, për përdorim industrial. Ndërtimi, rinovimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të çdo lloji dhe natyre, shërbimet dhe shërbimet nëntokësore, rrugët dhe puset, si dhe punimet e restaurimit të ndërtesave monumentale dhe gërmimeve arkeologjike. Ndërtimi, prokurimi dhe nënkontraktimi, aktiv dhe pasiv, i punëve publike dhe private të çdo lloji dhe destinacioni. Realizimi i punimeve speciale të betonit të armuar. Instalimi i reklamave dhe sinjalistikave rrugore. Ndërtimi, montimi dhe instalimi i zdrukthtarisë metalike; Kryerja e funksioneve të Kontraktorit të Përgjithshëm dhe / ose Këshilltarit Financiar në menaxhimin dhe ekzekutimin e projekteve, përfshirë ato që lidhen me sektorin e shërbimeve të integruara, si në favor të klientëve privatë dhe kompanive të përzier ose njësive ekonomike dhe / ose enteve publike. Marrja e porosive si Kontraktor i Përgjithshëm për projektin dhe ndërtimin e pasurive të patundshme dhe/ose komplekseve të pasurive të patundshme, që kanë ndonjë destinacion; Dhenia "celsa ne dore", nga projektimi në ndërtimin e komplekseve të pasurive të patundshme, të çdo natyre dhe destinacioni, deri në testimin përfundimtar dhe ndihmën e lidhur pas shitjes te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit. Kryerja e studimeve të fizibilitetit dhe planeve ekonomike përkatëse; Konsulencë teknike, tregtare dhe inxhinierike në përgjithësi; Menaxhimi i pjesemarrjeve të shoqërive. Konsulencë dhe asistencë në kërkimin dhe në strategjinë e zhvillimit komercial të produkteve dhe shërbimeve, përfshirë ato të integruara, brenda territorit shqiptar dhe/ose në sinergji me vendet e huaja dhe/ose kompanitë dhe identifikimin e mjeteve për shpërndarje, përfshirë dhe në internet, të këtyre te fundit. Instalimi i sistemeve për prodhimin e energjisë elektrike, sistemeve elektronike, termike, të ventilimit dhe kondicionimit të ajrit, sanitare, furnizim me gaz, mbrojtje nga zjarri, sisteme telefonike, përfshirë punime kanalizimi, instalim, gjithashtu me teknologji e njëjta. Punime tokësore me çdo punim të lidhur me muratim, prishje të ndërtesave, asgjësim të materialeve të mbetjeve, materialeve toksike dhe të dëmshme. Dhënia e shërbimeve dhe zbatimi i studimeve që synojnë optimizimin e menaxhimit të kompanive, subjekteve dhe konsorciumeve, kooperativave, përmes organizimit, ristrukturimit, kontrollit të menaxhimit, planifikimit financiar, kontrollit sasior dhe cilësor të prodhimit dhe kostove përkatëse, zbatimin e metodologjive të tyre dhe palëve të treta, koordinimi teknik, logjistik, komercial, financiar dhe promovimi i kompanive, analiza e rrezikut të biznesit (menaxhimi i rrezikut). Organizimi, mbajtja, koordinimi i seminareve, simpoziumeve, takimeve, planeve dhe kurseve studimore kolektive dhe individuale, trajnimi i stafit (me përjashtimin e ndërmjetësimit në vendosje). Studimi, hulumitimi, furnizimi i teknologjive të përshtatshme për ndërtimin, instalimin dhe vendosjen e fabrikave industriale, fabrikave dhe njësive të prodhimit me çelësa ne dore, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj; përgatitja e studimeve të fizibilitetit, përcaktimi i nevojave financiare dhe identifikimi i instrumenteve mbrojtës, përfshirë subvencionimin, analizën e kthimeve ekonomike, analizën dhe vlerësimin e pasurive, patentave dhe markave tregtare, gjetjen, konsolidimin, transferimin e njohurive të korporatave, hulumtimin dhe promovimin e sipërmarrje, furnizimi i shërbimeve logjistike dhe organizative në Itali për kompani të huaja, edhe si korrespondentë, pa marre domosdoshmërisht marrin rolin e agjencisë ose përfaqësimit. Shoqeria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale dhe financiare, jo kryesisht, letrat me vlerë, pasuritë e paluajtshme, me sqarimet e përmendura në paragrafin e fundit të këtij neni, të gjykuara nga organi administrativ i nevojshëm ose i dobishëm për të arritur qëllimin e shoqerise. Shoqeria mund të japë hua dhe siguri dhe çdo garanci tjetër reale ose personale gjithashtu për detyrimet e palës së tretë, të marrë aksione ose interesa në shoqeri dhe biznese të tjera për sa kohë që ata kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur me të drejtpërdrejt ose indirekt. Të gjitha jo drejt publikut dhe jo kryesisht. Shoqeria mund të punësojë dhe të japë përfaqësues dhe agjenci, duke përfshirë kompani të huaja, në lidhje me shërbimet dhe produktet e trajtuara. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të ndërtojë dhe blejë ndërtesa industriale, rurale dhe banimi, për përdorim të drejtpërdrejtë dhe gjithashtu për t'i dhënë ato me qira.)

Tirane ALL

MARA RENT A CAR

M17726201O
(Dhenje makinash me qera. Import –Eksport.)

Kukes ALL

KRAM AL

M11526013H
(Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte: Ushtrirnin e aktivitetit Bar-Bufe-Pasticeri. Prodhim dhe shitje te produkteve te brumit. Prodhim dhe shitje te akulloreve dhe embelsirave. Prodhim dhe shitje te antipastave. Prodhim dhe/ose shitje te pijeve alkolike dhe joalkolike. Dhe çdo gje tjeter qe perdoret konform objektit kryesor te Bar-BufePasticeri. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem ne Republiken e Shqiperise.)

Tirane ALL

GAIA HOTEL

M11526007J
(Objekti kryesor i Shoqerise eshte: a.Sherbime Hoteleri - Turizmi .b.Sherbime Turistike dhe plazhe. c.Sherbim Bar Restorant. d.Veprimtari ne fushen e strukturave akomoduese etj. Shoqeria mund te kryeje me qellim arritjen e objektivave te biznesit te shoqerise, çdo veprim tregtar, industrial, financiar dhe transaksion ne lidhje me pasuri te luajtshme e te paluajtshme te cilat jane te nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te Shoqerise.)

Vlore ALL

Omega Data Consulting

M11526004I
(Veprimtari te call center. Veprimtari te konsulences dhe menaxhimit te biznesit. Shitje me pakice online. Publikim online i librave, gazetave, revistave, periodikeve ne pergjithesi. Veprimtari te programimit online te software. Veprimtari te konsulences informatike online. Proçesim te dhenash, hosting dhe veprimtari te lidhura me to. Veprimtari te marredhenieve me publikun dhe komunikimin. Portale web.)

Tirane ALL

E.B.C. & FAMILY

M11525043A
(Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme. Marrje me qera, blerje dhe investime ne fushen e strukturave te akomodimit brenda dhe jashte vendit.Ndertimi i ndertesave civile dhe industriale. Restaurim dhe mirembajtje e pasurive te paluajtshme te vendosura ne mirebesim. Ndertim, restaurim dhe mirembajtje te rrugeve.)

Tirane ALL

For Home

M11525509E
(Import-eksport të produkteve tekstile. Përpunim dhe tregtim të artikujve tekstil për shtëpinë. Përpunim të mallrave të të tretëve (Fason). Prerjen dhe qepjen e rrobave dhe qepjen e biankerisë për shtëpi. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e objektit të shoqërisë dhe midis të tjerash kompania mund të blejë dhe të marrë përsipër, jo për qëllim të vendosjes në treg, qoftë në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë, interesa ose aksione në kompani të tjera që kanë një qëllim të ngjashëm të lidhur me të vetat, të gjitha në përputhje me ligjin. Për të arritur qëllimin e saj, kompania mund të kryejë, por jo si një objekt mbizotërues dhe jo në lidhje me letrat me vlerë publike, veprime mbi pasuritë e luajtshme e paluajtshme dhe jo në lidhje me letrat me vlerë publike, veprime me pasuritë e paluajtshme dhe transaksione financiare të çdo lloji,duke përfshirë lëshimin e garancive reale dhe personale në favor të vet ose / dhe palët e treta, nëse është në interes të korporatës, si dhe mund të blejë investime të kapitalit neto në shoqëri të treta, nëse është në interes të korporatës, si dhe mund të blejë investime të kapitalit neto dhe interesa të përbashkëta në kompani të tjera, njësi ekonomike ose konsorciume që kanë një qëllim të ngjashëm ose të lidhur me të vetin, pa paragjykuar kufijtë dhe/ose ndalesat e ligjit.)

Durres ALL

Sirio 2021

M13925201H
(Import dhe eksport, instalim,mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike,elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Sherbime informatike,kancelarike dhe celefonike. Shpemdarje intemeti. Krijim dhe mirembajtje faqesh intemeti. Mirembajtje rrjeti dhe serverash. Krijim dhe shpemdarje programe kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te telefonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses-kontrollit, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizatore, gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike, etj. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, i nje fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme.)

Durres ALL

AGRICOL EUROPA

M16525204C
(Mbjellje, kultivim, perpunim e shitje e fares se brokolit, kulutrave jo shumevjeçare e shumevjeçare, agrumeve. Import-eksport i tyre.)

Vlore ALL