Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

STUDIO MATI'S

L52024066A
(Projektim, zbatim dhe ndertimit te objekteve sociale kultuore, industriale etj. Ndertim godina banimi si me fondet e vete shoqerise ashtu edhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social, kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurimeve. Ndertime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Kryerje punimesh te inxhinierise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave ekzistuese, izolim mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaqesore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe etj. Mbikeqyrje dhe kolaudim te punimeve ne ndertim. Vleresimin e pasurive te paluajteshme. Studim dhe projektim ne fushen e ndertimit.)

Tirane ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

RESIN TECHNOLOGY (ish "Construction Team")

L31506025A
(Operacione industriale, tregetare, financiare, civile, mobiliare, qe kane lidhje direkte apo indirekte me objektin tregetar si dhe me objekte te ngjashme apo te lidhura me te, si dhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie qe jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Ne fushen e tregetise import export, me shumice e pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore e blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregetim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive, paisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara, te bimeve medicinale, te lendes drusore , plastike , duraluminit, transport brenda dhe jashte vendit. Aktivitet ne fushen e ndertimit: punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme, dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj. Ndertime rrugesh te kategorise se V, IV, III, II, I dhe ndertim fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton te rrugeve, si dhe sistemim dhe asfaltim sheshesh, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndertim ujesjellesash dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji, prej betonarmeje dhe metalike, punime karpentiere metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidogjeologjike, veshje fasadash. Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta, parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese, instalimi i impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjienike, instalimi i impianateve nen presion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne veprat arkeologjike, ndertime diga , galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemit hidraulik, cimentimet, kanale e impiante vaditjeje, punime karpientere druri dhe metale, kabinat e transformatoreve.Furnizim me resine dhe admix am 10, produkte te certifikuara nga BE. Punime me resine.Aplikim bojrash decorative per ambjente te jashtme dhe te brendshme.Trajnim dhe kualifikim stafi per aplikimin e resins ne fushen e ndertimit dhe bojrave dekorative.)

Tirane 35753030 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

GOLDEN HANDS

L42216015O
(Kryrja e punimeve termo dhe hidroizolimeve. Rikonstruksion godinash civile ekonomike, veshje fasadsh, pastrim siperfaqe urbane, prodhim inertesh, shfrytezim dhe perpunim te matrialit te shtratit te lumejve. Ndertime civile, industriale, turistike, te veprave bonifikuese dhe bujqesore; Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertim ujsjellesash dhe kanalizime, sillosa, kulla uji, gurore, shfrytezim minerale dhe lende plasese per perdorim civil, prega betoni armeje e metalike, punime karpantjerie. B. Nefushen e tregetise. Import - Eksport dhe tregtim brenda vendit te veglave, mjeteve, makinerive, veshje mbrojtese dhe pune; Pyllezimeve dhe krijim plantacionesh te pemeve frutore (fidanishtet, grumbullime e trajtimin e farerave pyjore dhe frutore, punime pergatitore e mbjellje fidanesh); Grumbullimit dhe vjeljes se qendrueshme te prodhimeve pyjore jo drusore (fruta pylli, kerpudha etj.) dhe flores spontane mjekesore, eterovajore dhe tannifere etj.; Kultivim, grumbullim, perpunim, import -eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice bimesh mjekesore e eterovajore, perimesh, dritherash dhe frutash te fresketa, konservuara dhe perpunuara; Krijimi i sherbimeve hoteliere, restorante dhe turistike brenda dhe jashte Shqiperise; Konsulence ne fushen e ekonomise, bujqesise, blegtorise dhe ushqimit duke perfshire planet menaxhimit te cilesise, mjedisit, turizmit dhe agro-turizmit si dhe standardet e ndryshem si psh. ISO, bujqesi organike, CE etj.; Tregtim produkteve dhe sherbimeve te mesiperme drejtperdrejt tek klientet ose on¬line ne internet (e-commerce).)

Kukes 5624611 ALL

Technical Building Solutions (TBS)

L71808029J
(Kompania do te ushtroje aktivitet tregetar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, duke perfshire por pa u kufizuar ne: blerjen, shitjen (me pakice dhe shumice) te materialeve te ndertimit, ndertimin, germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, rrugore; Ndertime hekurudhore, ura dhe vepra arti, detare, hidraulike dhe hidroteknike.;Vepra te vecanta e punime speciale restaurimi, karpentierie, impiante teknologjike e te vecanta; Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise; Punime sherbimi, topogjeodezike; Tregtim te artikujve te ndryshem me shumice dhe pakice te lejuara nga ligji; Import, eksport; Transport mallrash brenda dhe jashte vendit, si dhe cdo aktivitet tjeter qe nuk ndalohet nga ligji.)

Tiranë ALL

FUTURIS GEN

M32015021B
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë tregtare do të jetë: - Kryerja dhe realizimeve i punimeve të ndërtimit, riparimit, rikonstruksionit, rindërtimit dhe shtesave, instalime të çdo lloji të objekteve të paluajtshme, duke përfshirë godinat dhe objektet ekzistuese, të objekteve publike apo private, punimeve civile, sistemeve teknike elektrike, mekanike, hidroteknike, veprave të artit si edhe çdo lloj ndërtimi i ri; - Aktivitete tregetare dhe qiramarrja e qiradhenja e mjeteve te prodhimit dhe ndertimit te te gjitha llojeve; - Prodhimi, shitja dhe shperndarja e elementeve prej betoni te armuar; - Realizimi i instalimeve elektrike dhe montimi i linjave elektrike; - Mbajtja e raporteve te kontabilitetit per bizneset e ndertimit; -Dhenia me qira dhe marrja me qira e pasurive te paluajtshme; - Zhvillimi i investimeve dhe zbatimi i projekteve ndërtimore; - Sipermarrja dhe realizimi i ndertimeve në lartësi dhe në thellësi; i tuneleve; digave; - Realizimi i punimeve ndertimore ne fushen e transportit si: rruge, ura, vepra arti ne infrastrukture, tunele, porte, aeroporte, metro, etj. - Zbatimi, mirëmbajtja dhe investimi në infrastrukturën energjitike, ndërtime të strukturave energjitike me teknologji dhe burime: hidro, diellore, të erës, gjeotermale, të energjisë së rinovueshme dhe të green energy; - Zbatimi, mirëmbajtja dhe investimi në projekte të efiçencës energjitike; - Sipermarrja e ndertimeve te te gjitha llojeve te objekteve social-kulturore dhe te trashegimise kulturore; - Zbatimi i planeve për ndërtimin e objekteve për ruajtjen e linjës dhe peizazhit natyral, në implementim të projekteve te pyllëzimin, krijimin dhe zhvillimin e turizmit natyror, bregdetar, malor, kodrinor dhe çdo veprimtarie në fushën turistike. Si edhe çdo aktivitet tjetër që shërben për realizimin e aktiviteteve të mësipërme dhe çdo aktivitet tregtar i lejuar nga legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

Eco Park Group SH.P.K.

810844432
(Transmetimi i energjisë elektrike. Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Prodhimi i energjisë elektrike. Shpërndarja e energjisë elektrike. Tregtia e energjisë elektrike. Prodhimi i gazit.)

Gjakovë ALL

ALIU ROAD HOUSE

K83211201N
(Eksport import i te gjitha llojeve te mallrave, industriale, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, pajisje elektronike, dixhitale, hidrosanitare, hidraulike, materiale ndertimi, pjese kembimi per automjete, tregtim i tyre me shumice dhe me pakice , bar kafe, supermarket. Komisioner. Shoqeria do te kryeje studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe ose investimin, sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe me administrim publik dhe ose privat si ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujesjellsave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionit, ndertimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objekteve ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, nenportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike. Stacion plazhi dhe srtukture sherbimi (Beach bar). Sherbim ushqimor. Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur dhe nga guroret. Perdorimi i cimentos ne mase te madhe, por jo ne sheshin e ndertimit, perfshire ambalazhimin dhe perzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve te betonit dhe produkteve te tjera te cimentos. Prodhimi i produkteve abrasive dhe produkteve te tjera minerale jometalike. Operator Turistik. Agjensi Turistike Detare.)

Elbasan -3683200 ALL

THE PARTNERS

L41412018A
(Ofrimi i sherbimeve ligjore per personat fizike dhe juridike, shqiptare dhe/apo te huaj, keshillimi, pergatitja e dokumentave ligjore si dhe perfaqesimi ne çdo gjykate dhe perpara organeve te tjere shteterore e instituticioneve te tjera.)

Tirane ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

B360

L11311041A
(Ofrimi i sherbimeve të teknologjise se informacionit (IT) si dhe i kosulences ne fushat perkatese.Sherbime telefoni,video,internet.Tregtim mallrash te paisjeve elektronike dhe informatike.Konsulence per ekonomi finance dhe kontabilitet.Komisioner agjent tregtare.Produksione video-audio, printime, publikime ne funksion te promovimit te biznesit perfshire dizenjim web, logo, fletepalosje, broshura, dokumentare, CD dhe DVD interaktive, guida zanore dhe regjistrime zanore, spote publicitare per TV&Radio.)

Tiranë 5574348 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

DEAN CUSTOM AGENCY

J61827080C
(Agjensi te ndermjetesive doganore, transaksione te ndryshme import-eksport, zyre per kembim valutor,veprimtari tregtare te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore me shumice e me pakice si ne import e ne eksport, transport te mallrave industriale dhe ushqimore brenda dhe jashte vendit per llogri te shoqerise dhe te te treteve, operacione tregtare komisionere si dhe çdo aktivitet tjeter qe veç ose se bashku e ato te permendura me lart do te konsiderohet i pershtatshem e me leverdi per rritjen e zhvillimin e shoqerise.)

Vore 19435663 ALL