Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Dulla & Krasniqi SKELA Construksion 2023

M33427802C
(Punime ne fushen e ndertimit,Skeleri,shit-blerje ,transport ,Import eksport etj)

Kavaje ALL

TRIANGLE INTERNATIONAL

M32227035O
(Shoqëria është e interesuar në aktivitete si: Aktivitete të drejtimit të ndermarrjeve; Aktivitete të konsulencës manaxheriale; Aktivitete të marrdhënieve publike dhe të komunikimit; Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për manaxhimin; Studimi i tregut dhe sondazhet; Aktivitete të kombinuara të shërbimit të administrimit të zyrave; Vleresimi i riskut dhe dëmit si dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar nga legjislacioni ne fuqi.)

Tirane ALL

FOREVER CONSULTING

M32227036A
(Shoqeria është e interesuar në aktivitete si: Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve; Aktivitete të konsulencës manaxheriale; Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për manaxhimin; Aktivitete të marrdhënieve publike dhe të komunikimit; Studimi i tregut dhe sondazhet; Aktivitete të kombinuara të shërbimit të administrimit të zyrave; Vlerësimi i riskut dhe dëmit; Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet; Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira si dhe cdo aktivitet tjeter të lejuar nga legjislacioni ne fuqi .)

Tirane ALL

DEAL REAL ESTATE

M32227038P
(Kompani imobilare ne ndermjetesimin per shitje , blerje, qeramarrje , dhe qeradhenie. Studim tregu, trajnime ne sektorin imobilar, konsulence shitblerje dhe qera, ndermjetesim shitje,, blerje dhe qera. Menaxhim prone. Administrim prone. Sipermarrjepasurie te paluajteshme. Bashkepunime ne ndermjetesime me pale te treta. Vleresim pasurie te paluajteshme. Zbatim projektesh per pasuri te paluajteshme. Zbatim projektesh ne lidhje me donacione per pasuri te patundeshme.)

Tirane ALL

IRENA

M32227039A
(Aktivitet ne fushen e Kembimit Valutor,sherbime finnciare te traferimit te parave.Veprimtarie agjentit per sherbimin e pagesave per te trete ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jo banke.Veprimtari te agjentit komisioner.Gjitashtu shoqeria mund te ustroje edhe cdo lloje aktiviteti te pa shprehur me iper,qe lejohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

FMC Marketing

M32227040E
(Ofrimi i shërbimeve të marketingut, konsulencës dhe menaxhimit të përmbajtjes, editimi i videove dhe programimi i faqeve të internetit.)

Tirane ALL

BEHLULI COMPANY

M32227043F
(Blerje dhe shitje automjetesh dhe autoveturash, import dhe eksport të automjeteve dhe autoveturave.)

Tirane ALL

NOUVELLE CLINIQUE

M32227045V
(Klinikë mjekësore për mbjellje flokësh dhe dermoestetike.)

Tirane ALL

ImEx-IT

M38426501E
(- Në fushen e sherbimeve te IT. - Ne fushen e sherbimeve te konsulences per teknologjine e informacionit, ndertim rrjetesh informatike dhe mirembajtja e tyre. - Në fushen e tregtise me shumice e pakice, import –eksport i tyre - si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj.)

Lezhe ALL

FASADA.AL

M32226005L
(Tregti me pakicë dhe shumicë të materialeve të ndërtimit. Tregti për Dyer të blinduara. Tregti materiale për Fasada të jashtme dhe të ventiluara. Import dhe Export mallra dhe asete të përdorura në fushën e ndërtimit.)

Tirane ALL