Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Operatori i Blerjeve të Përqëndruara

M41501042N
(1. Objekti kryesor i veprimtarisë së shoqërisë “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha është kryerja e proçedurave të përqendruara të prokurimit për mallra, punë, shërbime, të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive, Institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrive të linjës. 2. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha si organ qendror blerës, zhvillon procedurat në fushën e prokurimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve si më poshtë vijon: a) Blerje automjetesh; b) Blerje karburanti,me përjashtim të vajgurit Jet A1 dhe karburantit që prokurohet për përdorim nga fermerët; c) Blerje materialesh kancelarie; d)Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim; e) Blerje materialesh të ndryshme për pastrim; f) Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre; g) Blerje këpucësh; h) Blerje pjesë këmbimi, për automjete, për shërbime profilaktike; i) Blerje tonerash; j) Shërbime në fushën e sigurimeve, si: i. Sigurim i automjeteve; ii. Sigurim i mjeteve lundruese; iii. Sigurim i mjeteve ajrore; iv. Sigurim jete dhe shëndeti; v. Sigurim i godinave publike; k) Shërbim gatimi dhe shpërndarjeje ushqimi; l) Shërbim pastrimi; m) Shërbim lavanderie; n) Shërbim lyerje dhe mirëmbajtje të ndërtesave publike; o) Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh; p) Botime, primtime dhe materiale shtypshkrimi; q) Blerje materialesh të buta dhe veshmbathjesh; r) Riparim e mirëmbajtje sistemesh të ngrohje-ftohjeve; s) Blerje pajisjesh laboratorike, si dhe mjetesh didaktike, të lidhura me proceset e tyre të punës, me përjashtim të atyre mjekësore; t) Shërbime dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi; u) Blerje artikujsh ushqimore; v) Blerje pajisjesh kondicionimi; w) Shërbim gjelbërimi ; x) Rikonstruksion objektesh. 3. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara”sha me kërkesë të një apo të disa autoriteteve/enteve kontraktore, zhvillon procedura prokurimi edhe për punë/mallra/shërbime, të cilat nuk janë listuar në pikën 2, të këtij Statuti, në rastet kur autoriteti/enti kontraktor kërkues nuk ka kapacitete apo njohuri të mjaftueshme për realizimin e një procedure prokurimi. Mënyra, afatet dhe kriteret e vlerësimit të kërkesave parashikohen në rregulloren e brendshme të shoqërisë “Operatori i Blerjeve te Përqendruara”sha. 4. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha mund të ofrojë shërbime të tjera shtesë për subjekte publike dhe private, në përputhje me qëllimin e krijimit, fushën e veprimtarisë dhe statutin e saj. 5. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruar” sha ka përgjegjësi të organizojë punën për kryerjen e procedurave të prokurimit, për të nënshkruar marrëveshje kuadër dhe kryerjen e procedurave të prokurimit deri në deri në lidhjen e kontratës. 6. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara”sha krijon rregjistrin e parashikimeve për procedurat e prokurorimit që zhvillohen prej tyre menjëherë me mbledhjen e të dhënave, por, në çdo rast, jo më vonë se 20 (njëzet) ditë nga marrja e kërkesave për prokurorim nga autoritetet/entet kontraktore. 7. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha për nevojat e saj mund të nënshkruajë: a) Marrëveshje bashkëpunimi me institucionet përkatëse benda fushës së kompetencave të tyre për ofrimin e asistencës teknike, në përputhje me legjislacionin në fuqi; b) Marrëveshje bashkëpunimi me entitete publike apo organizma ndërkomëtarë, me qëllim marrjen e ndihmës/ekspertizës së nevojshme për zhvillimin e procedurës së prokurimit, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi apo rritjen e kapaciteteve institucionale; c) Marrëveshje bashkëpunimi me ekspertë të fushave të ndryshme, sipas legjislacionit në fuqi.)

Tirane ALL

Ervis Smakaj

L61904027V
(Sherbime elektronike.)

Tirane ALL

Besa Fuga

M31918014M
(Konsulenca, menaxhim projektesh, monitorim dhe vleresim projektesh, konceptim dhe organizim eventesh biznesi, fushata ndergjegjesuese, etj.)

Tirane ALL

Marinela Lika

K92304021F
(Bar-kafe)

Tirane ALL

Marinela Lika

L72225009S
(Pike rimbushjeje elektronike, kancelari, dhe tabakino.)

Kamez ALL

Ledion Çollaku

K91512055K
(Bar - Kafe. Piceri. Restorant etj.)

Tirane ALL

ALBANIA REFINERY & JEWELLERY PRODUCTION (ish "ALBANIA REFINERY")

M41324504C
(Import - eksport. Përpunim, rafinim të metaleve të çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR,Etj. Blerje - shitje të metaleve skrap te çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR etj. Blerje - shitje të metaleve të pastër të çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR etj. Prodhim, montim, përpunim të bizhuterive me dhe pa gurë të çmuar, varseve të qafës, byzylykëve, unazave, medalioneve etj, të të gjthave formave që përmbajnë metale të çmuar, argjend, flori, platin, palladium, rodium. Blerje - shitje të lingotave të metaleve të çmuar,AG,AU,PT,PD,Rh,IR,etj. Prodhim, përpunim të lingotave të metaleve të çmuar, argjend, flori, platin, palladium të të gjitha madhësive dhe formave. Blejre - shitje të të gjitha llojeve të monedhave të floririt dhe argjendit etj. Blerje - shitje, përpunim, prodhim të monedhave artistike që përmbajnë metale të çmuar si AU, PD, AG, PT, RH, IR. Blerje - shitje të të gjitha llojeve të gurëve të çmuar. Blerje - shitje të të gjtha llojeve të bizhuterive që përmbajnë metale dhe gurë të çmuar, AG,AU,PT,PD,Rh, Diamant, Rubin, Zafir etj. Blerje - shitje të orëve të dorës, xhepit, të të gjitha llojeve. Blerje - shitje të objekteve historike, monedha, medalione, statuja etj, që përmbajnë ose jo metale të çmuar. Blerje - shitje, përpunim, riciklim i marmitave katalitike, qeramikës, sensorve etj, që përmbajnë metale të çmuar. Blerje - shitje, përpunim i aparaturave elektike dhe elektronike, qarqeve elektrike dhe elektronike, skedave elektrike dhe elektronike etj.)

Durres ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

I.B. RECYCLING

L31919501P
(Import-eksport si dhe tregtimin e pjesëve të këmbimit për autovetura, furgonë dhe mjeteve të tjera motorike, të reja dhe të përdorura, grumbullimin e tregtimin e marmitave katalitike, etj. Transport të mallrave të ndryshëm për vete dhe për të tretë. Grumbullim dhe demontim të marmitave katalitike dhe tregtim të elementëve të tyre. Grumbullim dhe tregtim për qëllim riciklimi të materialeve ferror dhe jo ferror. Grumbullimin, riciklimin. Import-eksport i skrapeve mikse, të skedave elektronike të ndryshme dhe përpunimi i tyre, grumbullim, riciklim, përpunim i plasticës. Importeksport të pajisjeve elektronike, elektroshtëpiake të reja dhe të përdorura. Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira. Përpunim i metaleve të çmuara: ar (AU), argjend (AG), platin (PT), palladium (PD), rodium (RH), etj. Import - eksport, bleje te metaleve te çmuara. Au,Ag,Pt,Pd,Rh,Ir,etj. Shitje - blerje te arit te paster. Shitje - blerje te argjendit te paster. Shitje - blerje te platinit te paster. Shitje - blerje te palladuimit te paster.Shitje - blerje te Rhodiumit te paster. Shitje - blerje te iridiumit te paster.)

Durres 13479408 ALL

BALLKAN-KLIMA

K69105105Q
(Import-eksport me pakice e shumece i artikujve e pajissjeve industriale, elektrike, hidraulike, elektroshtepiake, sisteme ngrohje e ftohje etj.)

Elbasan -2376102 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

RAPO'S RESORT HOTEL

K76626209I
(Eksport-import dhe tregtimi me shumice dhe pakice te mallrave industrial dhe ushqimore,elektroshtepiake,makina,hapje servisi.Ngritja dhe administrim i bareve ,restoranteve,hotelerive si dhe aktivitete te tjera ndihmese te ndervarura apo ne funksion te aktivitetit te mesiperm.Transport dhe spedicion per vete dhe te trete.)

Himarë 176382 ALL