Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

MEDIA LIVING

M11510040Q
(Veprimtari ekskluzive audio dhe/ose audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe transmetimeve audio dhe audiovizive dhe ripeseritjen e tyre ne cdo lloji transmetimi (satelitor, tokesor, kabllor, IPTV, OTT, Internet TV) ne forme te koduar apo te pakoduar, me ane te zerit, figures,sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me cdo mjet tjeter. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audio dhe audiovizive ushtron dhe veprimtari ne tregtimin e aparaturave per sistemet e transmetimit dhe marrjes se valeve audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin dhe shfrytezimin e rrjeteve numerike, per transmentimin satelitor, tokesor, kabllor IPTV, OTT, Internet TV me qellim ofrimin e sherbimit te transmetimit per publikun. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhitale te produkteve dhe sherbimeve audio e video. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne krijimin e nje rrjeti audioviziv me shtrirje ne shkalle kombetare si nepermjet mbulimit direkt te territorit te Republikes se Shqiperise ashtu edhe nepermjet mbeshtetjes ne median rajonale me shperndarje nepermjet valeve si dhe via kavo. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, tregtimin dhe shperndarjen e programeve te ndryshme audiovizive si dhe i video-audio kasetave ne formate te ndryshme, profesionale ose jo, bashkepunimin me rrjete televizive vendase dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok te tyre si dhe aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike audio dhe/ose audiovizuale te cdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne organizimin e spektakleve, shfaqjeve teatrale, sfilatave te modes, botimeve te ndryshme, produksioneve,video dhe audio, perzgjedhjeve te vidioklipeve te ndryshme nepermjet konkurseve, perzgjedhjeve te modeleve mbarekombetare, shqipfolese. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne pjesemarrjen ne aktivitete nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes, modeleve e misseve, qe shpallen vetem nga aktiviteti i kesaj shoqerie, me qellim promovimin e vlerave te ndryshme te bukurise, kultures e historise shqiptare jashte vendit, duke u prezantuar ne keto te fundit, sic njihet vendi yne ne te tilla prezantime. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe shitjen e spektakleve televizive, shfaqjeve teatrale, shfaqjeve, dokumentareve, reklamave si dhe shperndarjen e tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe shperndarjen e filmave artistike te metrazhit te shkurter, te mesem dhe te gjate, te filmave vizatimore, filmave publicitare dhe te programeve audio-vizuale te cdo lloji, qe prodhohen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e filmave te huaj dhe te filmave shqiptare per vende te tjera. Ne funksion te prodhimin dhe tregtimin e botimeve te ndryshme, fletepalosjeve, shtypshkrimeve, qe pershtaten ketij objekti,agjensive turistike, hotelerive, moteleve,fshatrave turistike, si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensive komisionere, etj. Zhvillimin dhe ndermjetesimin e projekteve per aktivitete te ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral, kinematografik audio dhe/ose audiovizual te cdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Sigurimin e projekteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audiovizuale dhe nenshkrimin e kontratave afatgjata per realizimin e ketyre projekteve. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndermjetesimin, nxjerrjen dhe perpunimin e materialeve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audiovizuale te te gjitha llojeve, veprimtari, sherbime, etj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne kontaktimin me persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te blerjes dhe shitjes per prodhimet artistike te te gjitha llojeve, te shoqerise dhe shoqerive te tjera)

Tirane ALL

Shkëlzen Bushgjokaj

L72216031A
(Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import dhe tregetim me shumice e pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme industriale, pjese kembimi per to. Import dhe tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet. Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. Servis per lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te gjitha produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie makinash me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe shitje te veglave te punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, punime te ndryshme ndertimi.Pesticide,gelqere,pleh kimik e organik,ene kuzhine,Pelet.)

Tirane ALL

ORMA SRL

M11510039M
(Marketing)

Tirane ALL

DM LABS

M11510038E
(Zhvillimin, prodhimin, administrimin dhe tregtimin e produkteve dhe sherbimeve me vlere te larte teknologjike si dhe aktivitete te tjera te ligjshme ne territorin e Republikes se Shqiperise. Veç sa me siper ne shoqeri do te zhvillohet çdo aktivitet tjeter qe vetem ose se bashku me veprimtarine kryesore te lartpermendur, do te vleresohen si te favorshme per zhvillimin, forcimin dhe rritjen e gjendjes ekonomike e financiare.)

Tirane ALL

A-E-A Group

M16510004H
(Transferta monetare dhe ndermjetesim ne pagesat utilare. Sherbime ekskluzive te kompanise Vodafone)

Shkoder ALL

UNI-HOS

M11510037T
(Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e te gjitha veprimtarive ku nepermjet gjetjes se fondeve e ndryshme, fondacioneve, shoqatave, te zhvilloje, ndertoje, te menaxhoje, te financoje ne ndertimin e spitaleve dhe qendrave kujdesi ne pergjithesi, ndertimin e shkollave per shtresat ne nevoje, por pa u kufizuar, ndertimin e shtepive te pensionit per strehimin dhe sherbimin e kujdesit shendetesor te te moshuarve dhe njerezve me aftesi te kufizuar. Konkretisht: Aktivitet ne fushen e ndertimit, studim,projektim dhe ndertimi i veprave ne te mire te komuniteteve ne nevoje, moshuarve, te moshuarve dhe njerezve me aftesi te kufizuara. Import-export i materialeve te ndertimit dhe jo vetem. Aktivitet ne fushen e financave. Te hartoje studime urbanistike e mjedisore per vete dhe per te trete e organizata joqeveritare. Per arritjen e ketij qellimi shoqeria mund te marre kredi, te perdori donacione, fonde te ndryshme sipas legjislacionit ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Importimin e impianteve dhe pajisjeve te ndryshme per prodhimin e energjise elektrike dhe riciklimin e materialeve te ndryshme. Punime te pergjithshme ndertimi per ndertime civile dhe industriale. Shoqeria mund te ushtroje çdo lloj aktiviteti tregtar qe legjislacioni i Republikes se Shqiperise nuk e ndalon.)

Tirane ALL

KLOBES

L06530801O
(Zyre kembimi valutor.Ushtrimi i veprimtaris se agjentit te transferimit te parave i subjektit financiar jo-banke.Ushtrimi i veprimtaris se agjentit te udhetimeve .Ofrimi i te gjitha sherbimeve te telefonis fikse dhe celulare, sherbime interneti. Kancelari.Ushtrimi i veprimtarise se agjentit postar. Ndermjetes sigurimesh. Operator me sherbime te integruara "internet, tv kabllor, telephoni".)

Gramsh ALL

US-SERVIS

M11510027M
(Sherbime ne internet. Mirembajtje rrjeti dhe Website. Monitorim te imazheve, teksteve, informacioneve dhe raportime mbi vlefshmerine e bazes se te dhenave (database). Çdo veprimtari tjeter e ligjshme. Kryerja e aktiviteteve, per te cilat nevojiten leje, licenca dhe/ose autorizime perkatese, do te behet pas marrjes se ketyre lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve)

Tirane ALL

Softbalcani

M11510026E
(Zhvillim software, perpunim te dhenash dhe sherbimet perkatese, Projektimin, realizimin ose instalimin, dhe/ose mirembajtjen e programeve kompjuterike. Duke perfshire, por pa kufizuar: programe operative dhe/ose aplikative per desktop, web, dhe/ose mobile; dhe/ose sisteme "embedded". Projektimin, realizimin, dhe mirembajtjen e sistemeve dhe/ose aparaturave informatike, te telekomunikacionit, dhe/ose dixhitale. Projektimin, realizimin, dhe/ose mirembajtjen e sistemeve te sigurise informatike, telekomunikacionit, dhe/ose mbikqyrjes. Projektimin, realizimin, dhe/ose mirembajtjen/menaxhimin, e regjistrave (baza te dhenash). Pervetesim dhe trajtim te dhenash. Duke perfshire, por pa kufizuar: realizimin dhe/ose tregtimin e te dhenave; dhe/ose ngritjen dhe menaxhimin e call center(ave). Tregtimin e produkteve software dhe hardware. Duke perfshire, por pa kufizuar, per: sistemet informatike; sistemet e telekomunikacionit; dhe/ose sistemet dhe/ose aparaturave dixhitale. Sherbim teknik dhe mbeshtetje per software dhe hardware. Sherbim telekomunikacioni. Duke perfshire, por pa kufizuar, sherbim: interneti, hostimi, mail server, dhe/ose regjistrim domaini. Sherbim marketingu.Duke perfshire, por pa kufizuar: projektim, realizim, dhe/ose menaxhim fushatash online dhe/ose offline; Sherbim keshillimi (konsulence). Duke perfshire, por pa kufizuar, keshillim per: teknologjine e informacionit dhe/ose telekomunikacionit; dhe/ose marketing online dhe/ose offline. Trajnim per software dhe hardware. Duke perfshire, por pa kufizuar, per: perdorimin e programeve dhe teknologjive informatike; perdorimin e teknologjive te telekomunikacionit; dhe/ose perdorimin e sistemeve dhe/ose aparaturave dixhitale. Veprimtari import dhe/ose export per te gjithe, disa, nje, ose asnje nga produktet dhe/ose sherbimet ne objektin e shoqerise.)

Tirane ALL

ELECTRO SECURITY ALBANIA

L01404023O
(Projektim, instalim,programim impiantesh ne fushen e ruajtjes elektronike dhe elektrike.Import eksport te pajisjeve, materialeve te ndryshme dhe aksesoret e tyre.Tregti me shumice e pakice. Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike.)

Tiranë 156986 ALL