Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

INNOTEK

M26810206A
(Projektime informatike, mekanike, elektronike; - Ndërtimi dhe shitja e makinerive automatike industriale, makinerive dhe/ose pajisjeve për transportin e mallrave, për paketimin, për peshën, matjen etj. - Programim i sistemeve të IT, faqe web dhe platformave të E-Comerce. - Import-eksport i produkteve, makinerive dhe mallrave te ndryshem - Konsulencë për marketingun e biznesit - Organizimi i eventeve, konventave dhe konferencave - Organizimi i tureve turistike dhe gastronomike - Shërbime konsulence biznesi, reklamimi dhe marketingu, si me menyren tradicionale ashtu edhe ne web; - Organizimi i eventeve: identifikimi, organizimi, përgatitja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e konferencave, kongreseve, seminareve, ekspozitave, shfaqjeve, prezantimeve, takimeve, zyrave të shtypit, panaireve, ngjarjeve të mëdha dhe të ngjashme, të një shtrirje lokale, rajonale, kombetare dhe nderkombetare, programe sociale, turistike dhe kulturore me organizimin përkatës të zyrave të sekretarisë, shërbimet hostess dhe përkthyese, shërbimet e hotelerisë, shërbimi i transferimit, shërbimet audiovizive, shërbimet e transportit duke përfshirë dhënien me qira të autobusëve, makinave private dhe çdo mjeti tjetër transporti, kontrata qiraje me palë të treta. - Rezervime, organizimi dhe menaxhimi i biletave, kateringut dhe shfaqjeve te argëtimit, instalimi dhe mirëmbajtja e skenave, tribunave, teatrove te levizshme dhe tendave, strukturave të sigurisë, sistemeve të ndriçimit, sistemeve audio dhe video, skenografisë për skenat dhe pajisjet e organizimit teknik te shfaqjeve, demonstrimeve, programeve dhe eventeve kulturore, rekreative dhe promovuese. Krijimi i fushatave reklamuese dhe promovuese, aktiviteteve botuese, tipografike dhe grafike, në letër, ne programe IT dhe në web edhe për qëllime promovuese dhe reklamuese, për botimin dhe shitjen e librave, revistave, duke përjashtuar rreptësisht botimin e gazetave ditore. - Organizimi i dasmave (planifikimi i eventit) dhe festave private në përgjithësi, nga projektimi deri në realizimin e vetë eventit. - Organizimi dhe promovimi i eventeve gastronomike që synojnë përhapjen e produkteve dhe talenteve të territorit tonë në mbarë botën. - Marketingu, duke shfrytezuar burimet e veta apo nëpërmjet ndërmjetësve ose palëve të treta të markave tregtare, patentave dhe të ngjashme, menaxhimi i buxhetit për palët e treta, organizimi, zbatimi, menaxhimi dhe dhenia hua, nëpërmjet të gjitha formave të parashikuara nga legjislacioni aktual dhe në përputhje me rregulloret në fuqi të rezervuara si veprimtari profesionale, të shërbimeve të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të trajnimit të vazhdueshëm në sektorin e shëndetësisë. - Organizimi i kurseve të trajnimit të të gjitha llojeve të natyrës rezidenciale dhe të largët me realizimin e pjesës konceptuale dhe programore në përputhje herë pas here me nevojat individuale. - Përzgjedhja dhe kujdesi ndaj furnitorëve. - Për realizimin e qëllimeve të saj, Shoqëria mundet gjithashtu si shembull dhe pa kufizim: Të blejë, të shesë, të marrë me qira, të japë me qira, të japë ose të marrë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme me hua ose me qira; Lidhë marrëveshje; Kontraktoje borxhe, të marrë hipoteka dhe çdo gjë tjetër që gjykohet e përshtatshme nga asambleja e ortakeve;)

Vlore ALL

Moncafe Boutique Hotel

M26810207H
(• Aktivitet ne fushen e hoteleri-turizmit, hapja dhe manaxhimi i hoteleve, godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelier. • Hapja e manaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda struktures hoteliere. • Hapja dhe manaxhimi i sallave te konferencave ne kuader te aktivitetit hotelier. • Hapja e qendrave te rekreacionit, te estetikes, trajtimit te lekures dhe trupit, per masazhe, spa, mirembajtje trupore, fitness, dhe pishina e te tjera te kesaj natyre. • Kryerja e tregtimit, prodhimit dhe perpunimit te mallrave, qe kane te bejne me aktivitetin e hotelerise.)

Vlore ALL

Kapllani Group

M21810506H
(Hotel-Bar-Restorant-Pizzeri- Cattering. Ndertime civile Tregtim e prodhim te mallrave te te gjitha llojeve,industriale e ushqimore,import-exportin e tyre.Zenie e tregetim peshku. Plazh privat e vendbazime ujore. Agjensi turistike.)

Durres ALL

KASA 22

M21809004C
(Grumbullim, perpunim, tregetim, import-eksport skrap hekuri dhe metalesh me ngjyra, te te gjitha llojeve. Importeksport dhe tregetim i mallrave industriale, materiale ndertimi dhe artikujve te ndryshem.)

Tirane ALL

UNIVERSAL SHISHA T-SHOP

M21809014J
(Import i artikujve, te cilat kane te bejne me nargjilet dhe shishat, import export produkteve te akcizes qe kane te bejne me shishat. Eksportin i artikujve, te cilat kane te bejne me nargjilet dhe shishat. Import-eksportin e artikujve ushqimore. Prodhimin e nargjileve. Prodhimin e produkteve per nargjilet ÇDo lloj aktiviteti tragtar i parashikuar nga ligji por pa u kufizuar. Hapjen e lokaleve per ushtrimin e ketij lloji aktiviteti. Hapjen e punishteve per kryerjen e ketij aktiviteti.)

Tirane ALL

OL-AR UNION

M21809016C
(Aktivitete ne fushen e konsulences dhe administrimit, ne fushen e biznesit dhe ate financiare dhe konvertimin e monedhes. Kembim valutor, agjent per transferim parash ne llogari te nje subjekti financiar jobankar, agjent komisioner, aktivitetin e marketingut apo perfaqesuesit per firma te ndryshme me te vendit apo te huaja, Sherbim union net, Western union. Veprimtari e agjentit per sherbimin e pagesave per te tretet ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jo banke. Shoqeria do te jete gjithashtu e afte te kryeje llojet e veprimtarive qe nuk ndalohen nga legjislacioni shqiptar.)

Tirane ALL

LA GRIFFE ACADEMY

M21809017K
(Shoqëria do të ketë si objekt të veprimtarisë aktivitetet e mëposhtme: 1.Shkolle mode dhe dizanji ku perfshihet: edukim dhe arsim profesional, trajnim për përvetësimin e aftësive profesionale të zhanreve të ndryshme në fushën e modës duke përfshirë por pa u kufuzuar ne: stilim veshjesh dhe aksesorësh, dizenjim mode për/dhe tekstile, arredim ambjentesh të ndryshme , modelim, menaxhim biznesi në fushën e modës, komunikim në fushën e modës me kurse pergatiore mbi stilin, kulturen dhe gjuhen italiane dhe angleze te modes, përgatitje modelesh për sfilata etj si dhe ritrajnim profesional për drejtim arti mode, dizajn ateliesh, dizajn komunikimi digital etj. Konsulencë në fushën e stilimit, përgatitje stafi për modelim etj. Dizajn Produktesh luksi, dizajn i kepuceve dhe aksesoreve. Kurse profesionale si: Menaxhim i shitjeve me pakice online; Menaxhim i dyqanit online; teknik koloeksionesh, teknik konfeksionimi, teknik modelist, konsulent imaxhi etj. 2.Aktivitet në fushën e trajnimit profesional ne lidhje me modën duke përfshire por pa u kufizuar në menaxhim mode me kurse mbi teknikat aktruese dhe te moderimit/prezantimit ne televizion, kinema, reklama dhe mediat dixhitale, teknikat e ecjes, qendrimit dhe pasarelave, poza fotografike, teknika te sjelljes dhe stilit; look-u dhe make up, kultura e ushqyerjes /dietave, vetevleresim dhe motivim; influencer/ndikues; Konsulence dhe ndermjetesim, Menaxhimi (modele dhe stiliste) produksione audiovizuale; Prodhimi dhe tregtimi i artikujve te markes; Merchandising, stilim veshjesh dhe aksesoresh, dizenjim veshjesh, aksesoresh dhe interior-design, modelin etj permes ofrimit të kurseve / klasave me kohëzgjatje nga disa muaj deri ne 3+1 vite. Ofrimin e ketyre kualifikeve profesionale të njohura ndërkombëtarisht në fushën e modës. 3.Organizim i eventeve, i seminareve të ndryshme, sfilatave të modës ose të cdo lloji tjeter, fletëpalosjeve apo videove te ndryshme që reklamojnë aktivitetin tregtar të kryer nga kjo akademi. 4.Akademia bashkëpunon me shtëpi mode kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ofruar dhe ndërmjetësim për punë në shtëpitë ndërkombëtare të modës të top-studentëve te saj, pas përfundimit të trajnimeve përkatëse. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti që bën pjesë në objektin e saj, që lidhet me të dhe që e mbështet atë. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore të duhura. Ajo zbaton standartet me të larta te etikës.)

Tirane ALL

HEALTH ALLIANCE

M21809018S
(Planifikimin, realizimin, shitjen, organizimin dhe drejtimin e strukturave shendetesore (rezidenciale, gjysem rezidenciale, jorezidenciale), qendrave, klinikave dhe objekteve shendetesore private qe synojne ushtrimin nga subjektet abilitate te veprimtarive shendetesore dhe socio-sanitare. parandalimi, diagnostikimi, terapia dhe rehabilitimi me autorizim paraprak sipas legjislacionit aktual;Projektimi, ndërtimi, shitja, organizimi dhe administrimi i objekteve shëndetësore, qendrave, klinikave dhe objekteve shëndetësore private që synojnë ushtrimin e shërbimeve të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese dhe alternative nga subjektet e autorizuara siç tregohet në O.B.SH. (shiatsu, mjekësia kineze, ayurveda, tuina, homeopatia, naturopatia, akupunktura, osteopatia, unani, joga, gjimnastika posturale, etj.);Organizimi dhe ofrimi i shërbimeve teknike dhe administrative në favor të strukturave shëndetësore, qendrave, klinikave dhe objekteve shëndetësore publike e private dhe/ose të personave të kualifikuar për të ushtruar mjekësi, kirurgjikale, diagnostike, odontoteknike, tekniko-protetike, fiziko-rehabilituese. me ndihmën e pajisjeve të veta ose të palëve të treta;Shpërndarja, me ose pa përfaqësim, të produkteve, instrumenteve, pajisjeve dhe aksesorëve në sektorët e mësipërm;attivita e estetikës (trajtime të fytyrës dhe trupit, me duar dhe makineri, masazhe estetike dhe relaksuese, etj.);Organizimi i eventeve trajnuese, kurseve, konferencave, seminareve, tryezave të rrumbullakëta në sektorët e mësipërm.Shoqëria do te mund në fund, në rrugë jo prevalente dhe instrumentale, te realizoje dhe drejtoje me iniciativën e vet ndonjë aktivitet tjetër të lidhur drejtpërdrejt dhe tërthorazi ose te ngjashme me ato të listuara me siper dhe ne vecanti:Përmbushin, me përjashtim të aktiviteteve të rezervuara, të gjitha veprimet financiare ose kreditore të përshtatshme për arritjen e objektivit shoqëror;Të kryejë çdo veprim të pasurisë së paluajtshme, tregtare dhe industriale që konsiderohet i nevojshëm ose i dobishëm për arritjen e qëllimit të saj;Marrja e interesave, aksioneve dhe kuotave te shoqerive, direkt dhe indirekt, në shoqëri që kanë një qëllim të njejte ose të ngjashëm korporativ me të vetin ose gjithashtu, me autorizim te të gjithë anëtarëve nga subjekte, jo analoge ose jo te ngjashme me aktivitetin e saj.Te marre pjese ne organizata dhe shoqata ne pergjithesi.Te ushtroje aktivitetin e saj brenda dhe jashte territorit ne perputhje me legjislacionin.)

Tirane ALL

BJESHKA 2022

M29209301R
(1) Grumbullim dhe tregtim fruta pylli.)

Puke ALL

INGTEK Consulting Engineering

M21809502Q
(Konsulence teknike-projektim-zbatim punime metalike, karpentierie. Prodhim, tregtim, konstruksione metalike, makineri, pajisje. Import-eksport konstruksione metalike, konstruksione pneumatike, makineri-pajisje, Import-export mallra te ndryshme.)

Durres ALL