Skip to content

HILI COMPANY LIMITED
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-07 12:11:37
JSON

Tax Registration Number: C62988
Administrators: Michela Borg, Edward Hili, Marin Hili
Scope: Në vitin 2012, Kompania Hili u ristrukturua, duke e zhvendosur atë në biznese të caktuara me qëllim që të theksojë fokusin strategjik në rritjen e terminaleve te porteve dhe operacioneve te logjistikës, dhe për të zhvilluar sherbimet financiare, sektorin energjetik dhe ate te pasurive të paluajtshme (Burimi: https://www.hili.company/en/about-us)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.12.2013
District: Saint Julian's
Country: Malte
Capital Origin: Malte
Initial Capital: 5 421 999 856,00
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 3
Male/Female: 1 F/ 2 M
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqerise eshte 43,810,600 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te dates 06.01.2020 (1 euro=123.76 leke)

Te dhenat jane marre nga Regjistri i Biznesit te Maltes: https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp#/ROC/companyDetailsRO.do?action=involvementList&companyId=C%2062988 dhe faqja zyrtare e kompanise: https://www.hili.company/
Address:

Seat:
37, TRIQ CENSU TABONE, ST. JULIANS STJ 1218, Malte

Website:
https://www.hili.company/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Te dhenat e Regjistrit te Biznesit te Maltes per Hili Company Limited, 07.01.2021
Administratoret e shoqerise Hili Company Limited
Te dhenat e Regjistrit Te Biznesit te Maltes per aksioneret e Hili Company Limited, date 07.01.2021
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala