Skip to content

GERTI - METAL Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-31 10:22:27
JSON

Tax Registration Number: J61828072Q
Administrators: Kristo Shanaj
Scope: Eksport-import me shumice të mallrave industrial ushqimore, mallra metal me ngjyra, elektroshtepiake, nafte e produktet e saj bituminoze, kripe lende drusore e pastrim ambienti, grumbullim-përpunim të, metaleve me ngjyra, konstruksione metalike. Eksport i mbetjeve te metaleve me ngjyre.
Other Trade Names: GERTI - METAL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/02/1995
District: Vorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 37 325 395,00
Shares: 100
Child Company: I. KENDREVIC ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03.10.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L39610501A, me adrese ne Tirane, Vore, Rruga Vore-Rinas, Km.3, Kapanon me Nr.Pasurie 178/36, ZK.3319, me administrator Silvana Karajani. GERTI - METAL zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)

II. GREENTECH ENERGY SYSTEMS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 15.04.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61618004V, me adrese ne Elbasan Porocan HOLTAS ''HEC PISHAT'', Lagjja Çekrezë, Fshati Holtë, me administrator Gerti Shanaj. GERTI - METAL zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Vorë, Rruga Vore - Rinas, km 3, Zona Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 178/36, Vol.2, Fq. 205

Website:
www.gerti-metal.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 01.12.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 902 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 052 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 11 215 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 556 570,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 30 953 609,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 15 105 923,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 771 458,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 470 059,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 31 560 156,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 11 972 427,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 24 456 570,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:341 602 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:433 275 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:496 744 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:696 998 492,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:441 068 481,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:339 361 215,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 341 533 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 598 700 838,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 816 799 342,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala