Skip to content

GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-07-10 13:49:37
JSON

Tax Registration Number: J61905015B
Administrators: Giovanni Annoni, Besnik Halili (perfaqesues i shoqerise sipas prokures se posacme, date 10.01.2019)
Scope: Prodhimin, shitjen dhe tregtimin e gazrave teknike, terapeutike, farmaceutike, ushqimore dhe gazrave te tjere ne pergjithesi, si dhe prodhimin e produkteve dhe apraturave qe kane te bejne me to; Projektimin, realizimin, instalimin dhe mirembajtjen e impjanteve te lidhura me gazet e siperpermendur dhe pajisjet mjekesore; Veprimtari Export – Import - Tregetim te materialeve mjekesore dhe pajisjeve mjekesore; Furnizimin me Oksigjen Mjekesor dhe aparaturave mjekesore te pacienteve te ndryshem ne shtepi; Projektimi dhe realizimi i impianteve spitalore, salla operimi; Importin dhe eksportin me shumice e pakice te artikujve industriale te cdo lloji; Veprimtari Import, Export, Tregetimi, Magazinimin dhe Menaxhimin e produkteve kimike, preparateve, solucioneve dhe reagenteve kimike dhe pajisjeve qe duhen per shfrytezimin e tyre, si dhe mbetjve kimike; Sherbime per te trete; Tregtim, instalim dhe mirëmbatje pajisje elektrike, kabuj elektrik, transformatore, saldatriçe, materiale elektrike dhe aksesorë, paisje elektronike, rrjete elektrike, për ndërtime civile, industriale dhe aplikime mjekesore; Kryerjen e analizave laboratorike per te trete, per qeliza staminale, gjenetike, NIPT; Transport i mallrave te cdo lloji, si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj, edhe per llogari te te treteve; Prodhimin, shitjen dhe tregtimin e SO2 ushqimor si dhe gazeve te tjere ushqimore si dhe kryerjen e analizave qe kane te bejne me te, prane laboratorit testues te SO2 ushqimor dhe gazrave teknike, terapeutike, farmaceutike, ushqimore dhe gazrave te tjere ne pergjithesi.
Other Trade Names: GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/01/1996
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 292 164 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “SOL s.p.a”, nje shoqeri italiane, me seli ne Monza, rruga Borgazzi 27 (Itali), regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive te Monza dhe Brianza me numer 04127270157 (i cili korrespondon edhe me kodin fiskal), me nje kapital prej 47.164.000 (dyzete shtate milion e njeqind e gjashtedhjete e kater mije) euro, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Aldo Fumagalli Romario dhe z. Marco Annoni (Sipas kontrates se shitblerjes se kuotave, date 30.07.2015)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.06.2021 terhequr nga QKB date 10.07.2024, Pronaret perfitues te subjektit “GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.”, zotërues të 25% të kapitalit e më tepër, nuk janë të identifikuar.

Në Ekstraktin Historik të Regjistrit të Pronarit Përfitues identifikohen:

Aldo Fumagalli Romario , shtetas italian, i datelindjes 1958, Mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Data e percaktimit si drejtor eshte 10.05.2019.

Marco Annoni , shtetas italian, i datelindjes 1961, Mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Data e percaktimit si drejtor eshte 10.05.2019.

Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane Vaqarr, ABR802 Gjysem Rimorkio

2) Tirane, Vaqarr, Mjeti me targe AGR 960

3) Tirane, Vaqarr, Mjeti me targe AGR 960

4) Tirane, Vaqarr, Gjysem Rimorkio me targa AH R177

5) Tirane, Vaqarr, Gjysem rimorkio me targa AGR036

6) Tirane, Vaqarr, Mjet gjysem rimorkio me targa AGR969

7) Tirane, Vaqarr, AA 751 TG

8) Tirane, Kamion tip Iveco me targe AA 503 OH

9) Tirane, Gjysem Rimorkio me targa ABR 153

10) Tirane, TR 1276 T

11) Tirane, TR 6397 S

12) Tirane, Mjeti AIR452

13) Tirane, Gjysem rimorkio me targe AER277

14) Tirane, Mjeti Fiat Doblo me targe AA772SU

15) Tirane, Gjysem rimorkio me targe ADR 337

Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
II.7.C.1 - Prodhimi i barnave
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Changes
Additions: Kompetencat e Administratorëve:
Administratoret kane te drejte te delegojne pjeserisht ose teresisht kompetencat e tyre te percaktuara ne kete nen tek persona te trete te autorizuar me shkrim prej tyre.
Address:

Seat:
Tirane, Vaqarr

Address:
1) Tirane, Vaqarr, Rruga Llazi Miho, Ndertesa Nr. Pasurie 300/56, ZK.37/2 prane GTS-Gazra Teknike Shqiptare

2) Tirane, Vaqarr, Sharre, Rruge Leke Zaharia, zona kadastrale 3321, me numer pasurie 342/12

3) Tirane, Vaqarr, Sharre, Rruga Leke Zaharia, Impianti i prodhimit te SO2, Godine 1 kateshe me zone kadastrale 3921, Nr Pasurie 342/14

Website:
http://www.gts.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Prokure e posacme 10.01.2019 per emerimin e Z. Besnik Halili si perfaqesues i shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash te shoqerise 30.07.2015
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 24.12.2007
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 07.06.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.07.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Shenimet Shpjeguese PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 185 418 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 183 649 902,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 250 782 504,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 51 905 685,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 50 890 382,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 62 167 856,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 80 777 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 75 348 150,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 78 618 733,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 55 914 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 75 229 703,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 077 367 789,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 040 807 470,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 844 485 999,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 072 519 666,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:958 735 797,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:824 455 660,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:810 237 678,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:653 305 100,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 693 197 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 624 794 571,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 610 645 753,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli