Skip to content

POSTA SHQIPTARE SH.A (Ish-Alba Post Sh.a) (ka perthithur INTERPOST)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-22 09:56:24
JSON

Tax Registration Number: J61924007N
Administrators: Ardit Demiri
Scope: Shërbime postare, financiare dhe bankare, aktiviteti i gjithë shërbimeve bazë të telekomunikacioneve dhe elektronike, botimi i gazetës "Postieri", aktivitet radiofonik ( "Radio Posta"), veprimtari biznesi, etj në përputhje me legjislacionin në fuqi. Agjent ne tregun e sigurimeve. Institucion i parasë elektronike
Other Trade Names: POSTA SHQIPTARE SH.A
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 12/01/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 161 828 000,00
Shares: 3 161 828
Child Company: I. ALBTELECOM, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 12/02/1999, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J61824053N, me adresë Tiranë, Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, Tirane, Shqiperi", me administrator Ervin Shpori. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim, perthithur nga “ONE ALBANIA”. POSTA SHQIPTARE SH.A zoteronte 2.47% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.03.2024)

II. INTERPOST, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/02/2012, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L21409002T, me adresë Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Nr.4, me administrator Kujtim Sejati. POSTA SHQIPTARE SH.A zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte c’regjistruar pa Likuidim (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.03.2024)

III. ONE ALBANIA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 22/11/1995, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J61814094W, me adresë Tiranë, Rr. ''Muhedin Llagami'', Kompleksi Square 21, me administratore PETER KRISZTIAN FEKETE, ALADIN ADAM LINCZENYI, LASZLO BLENESSY, CSABA FERENC THURZO, GABOR TOMCSANYI dhe BRANO DUROVIC. POSTA SHQIPTARE SH.A zoteron 0.46% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.03.2024)
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Enkelejda Muçaj, Besart Kadia, Ergys Misha, Keisi Seferi, Hantin Bonati, Vikrita Çuto
Status: Aktiv
License(s): VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
XII.5 - Leje mjedisore
XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
Legal Cases: Masa Konservative:
Në datë 12.02.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.310/6-23-16 Prot, datë 10.02.2016, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service" sh.p.k, ështe urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori “POSTA SHQIPTARE” SH.A (Filiali i Postës Tiranë) me NIPT J61924007N. Ky aktiv do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore: Violeta Jaupaj. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 02.03.2016, në bazë të Urdhrit Nr.310/17-23-16 Prot, datë 24.02.2016, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “Kodra Bailiff Service" sh.p.k.

Bashkimi me përthithje (Shoqëria Përthithëse):
Në datë 13.10.2016:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.6268/1 datë 04.08.2016, Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.21 datë 21.07.2016 të shoqërisë Posta Shqiptare Sh.a (shoqëria përthithëse) dhe Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.10 datë 26.07.2016 të Shoqërisë “Intersport” Sh.p.k (shoqëria e përthihur), është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje datë 01.07.2016, dhe shoqëria Posta Shqiptare Sh.a, pas bashkimit do të ketë kapitalin themeltar në vlerën 1.642.447.000 lekë, ndërsa shoqëria “Intersport Sh.p.k”, do të rezultojë e ç’regjistruar pa likuidim.
Changes
Additions: Ne date 03.07.2020: Ne baze te Shkreses date 02.07.2020 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte bere saktesimi i pronesise se shoqerise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Address:

Seat:
Tiranë; Reshit Çollaku; Nr.4.

Address:
Berat, Kozare Gegw Zyra Postare Gegë.
-Elbasan, Shushicë Llakatund, Zyra Postare Llakatund.
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Ishëm.
-Elbasan, Rrajcë, Rrajcë Zyra Postare Rrajcë.
-Vlorë, Sarandë, Gjashtë Zyra Postare Gjashtë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.5.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Durrësit.
-Tiranë, Prezë, Prezë Zyra Postare Prezë.
-Shkodër, Iballë, Iballë Zyra Postare Iballë.
-Kukës, Ujmisht, Ujmisht Zyra Postare Ujmisht.
-Dibër, Maqellare, Maqellare Zyra Postare Maqellar.
-Berat, Poshnjë, Syzez Zyra Postare Syzës.
-Tiranë, Paskuqan, Babrru Qendër Zyra Postare Babrru.
-Gjirokastër, Dropull i Poshtëm, Derviçan Zyra Postare Derviçan.
-Elbasan, Paper, Paper Zyra Postare Paper.
-Lezhë, Kacinar, Arrëz Zyra Postare Arros.
-Berat, Polican Polican Zyra Postës Polican.
-Gjirokastër, Sukë, Sukë Zyra Postare Sukë.
-Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Qendër Burrel.
-Lezhë, Laç, Laç Zyra Postare Sanxhal.
-Gjirokastër, Ballaban, Ballaban Zyra Postare Ballaban.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu, Kodi Postar 1700.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Zyra Postare Jergucat.
-Vlorë, Finiq, Finiq Zyra Postare Finiq.
-Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Zavalinë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.4.
-Dibër, Ostren, Ostren i Madh Zyra Postare Ostren.
-Berat, Leshnjë, Leshnjë Zyra Postare Leshnjë.
-Vlorë, Mesopotam, Mesopotam Zyra Postare Mesapotam.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.4.
-Berat, Potom, Potom Zyra Postare Potom.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Qendra Postare Skele Dibër, Martanesh Kraste Zyra Postare Kraste Lezhë, Lezhë, Lezhë, Zyra Postare Lezhë.
-Shkodër, Bushat, Bushat Zyra Postare Bushat Qendër.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Zyra Postare Qendër Vlorë.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Dumre.
-Fier, Remas Remas Zyra Postare Remas.
-Vlorë, Lukovë, Lukovë, Zyra Postare Lukovë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Shalës.
-Tiranë, Sinaballaj Sinaballaj Zyra Postare Sinaballaj.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Allias.
-Fier, Bubullimë, Bubullimë Zyra Postare Bubullim.
- Elbasan, Gjergjan Gjergjan Zyra Postare Gjergjan.
-Lezhë, Rrëshen, Rrëshen, Zyra Postare Rrëshen, Lezhë, Selite Kthelle E Siperme Zyra Postare Kthelle.
-Kukës, Kukës, Kukës, Zyra Postare Kolis.
-Korçë, Pojan, Pojan Zyra Postare Pojan.
-Korçë, Velcan Velcan Zyra Postare Velcan.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.3.
-Berat, Cepan Cepan Zyra Postare Cepan.
-Fier, Hysgjokaj Hysgjokaj Zyra Postare Hyzgjokaj.
-Korçë, Maliq Maliq Zyra Postare Maliq.
- Elbasan, Gramsh Gramsh Zyra Postare Gramsh.
-Vlorë, Delvinë, Stjar Zyra Postare Stjar.
-Dibër, Sllovë, Sllovë, Zyra Postare Sllovë.
-Vlorë, Delvinë, Delvinë, Zyra Postare Delvinë.
- Fier, Gjerbes, Gjerbes Zyra Postare Gjerbes.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1.
-Gjirokastër, Tepelenë, Tepelenë Zyra Postare Qender Tepelenë.
-Lezhë, Orosh Blinisht Zyra Postare Blinisht.
-Fier, Kuman Kuman Zyra Postare Kuman.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.9.
-Korçë, Udenisht Udenisht Zyra Postare Udenisht.
-Shkodër, Blerim Blerim Zyra Postare Blerim.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Qyteti Nxenesve.
-Berat, Ura Vajgurore Ura Vajgurore Zyra Postare Ura Vajgurore.
-Fier, Fier, Fier, Zyra Postare Ngjeqas.
-Tiranë, Golem Pluk Zyra Postare Plug.
-Durrës, Durrës Durrës, Zyra Postare Spitall.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, 28 Nëntori.
-Gjirokastër, Kurvelesh Progonat Zyra Postare Progonat.
- Korçë, Vreshtas Vreshtas Zyra Postare Vreshtas.
-Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Pogradec.
-Fier, Allkaj Allkaj Zyra Postare Allkaj.
-Dibër, Zerqan Zerqan Zyra Postare Zerqan.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Zyra Postare Qender Gjirokastër.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Farkë.
-Korçë,Erseke Erseke Zyra Postare Erseke
- Berat, Perondi Tapi Zyra Postare Tapi
- Elbasan, Perparim Perparim Zyra Postare Perparim
- Berat, Berat, Berat, Zyra Postare Ura Kucit
-Vlorë, Kote Lapardha Zyra Postare Lapardha
-Gjirokastër, Qesarat Qesarat Zyra Postare Qesarat
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1
-Durrës, Koder Thuman Thumane Zyra Postare Thumane
-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Zyra Postare Kamëz,
-Tiranë, Berzhite Ibe Zyra Postare Ibe
-Fier, Greshice Greshice Zyra Postare Greshice
-Berat, Sinje Sinje Zyra Postare Sinje
- Lezhë, Ungrej Ungrej Zyra Postare Ungrej
- Kukës, Arren Arren Zyra Postare Arren
- Elbasan, Belsh Gradisht Zyra Postare Gradisht
-Lezhë, Shëngjin, Shëngjin, Zyra Postare Shenoin Shëngjin,
- Fier, Roskovec Roskovec Zyra Postare Roskovec
- Gjirokastër, Petran Petran Zyra Postare Petran
- Shkodër, Velipoje Velipoje Zyra Postare Velipoje
- Tiranë, Kryevidh Kryevidh Zyra Postare Kryevidh
-Vlorë, Konispol Konispol Zyra Postare Konispol
-Kukës, Bushtrice Bushtrice Zyra Postare Bushtrice
-Lezhë, Lac Lac Zyra Postare Qytetit Lac
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Oslike
- Berat, Bogove Bogove Zyra Postare Bogove Elbasan,
- Lunik Lunik Zyra Postare Lunik
-Fier, Patos Patos Zyra Postare Patos
-Lezhë, Orosh Orosh Zyra Postare Orosh
-Kukës, Terthore Gjegjan Zyra Postare Gjegjan
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.5
-Korçë, Proger Proger Zyra Postare Proger
- Kukës, Kukës, Kukës, Lagjia 5
- Elbasan, Gracen Gracen Zyra Postare Gracen
- Tiranë, Rrogozhine Rrogozhine Zyra Postare Rrogozhine
-Lezhë, Zejmen Zejmen Zyra Postare Zejmen
-Lezhë, Milot Milot Zyra Postare Milot
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Reshit Çollaku 42
-Vlorë, Armen Karbunare Zyra Postare Karbunar E Madhe
- Kukës, Bytyc Pac Zyra Postare Pac
-Dibër, Klos Bejne Zyra Postare Bejn
-Dibër, Derjan Derjan Zyra Postare Derjan
-Gjirokastër, Cepo Kardhiq Zyra Postare Kardhiq
- Tiranë, Kavaje Kavaje Zyra Postare Qender Kavaje
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja 21 Dhjetori
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.2
- Fier, Fier, Fier, Zyra Postare Suk
-Fier, Qender - Mallakaster Dishnice Zyra Postare Dishnice
-Korçë, Korçe Korçë, Zyra Postare Voshop
-Berat, Roshnik Roshnik Zyra Postare Roshnik
- Elbasan, Labinot Mal Guri Zi Zyra Postare Guri Zi Qender
- Shkodër, Koplik Koplik Zyra Postare Koplik
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Irfan Tomini
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.4
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1
-Korçë, Korçe Lagjia 9
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Shkolla 11 Janari
- Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Nr.2
-Burrel Kukës, Shishtavec Borje Zyra Postare Borje
- Shkodër, Kelmend Tamare Zyra Postare Tamare
- Durrës, Bubq Bubq Zyra Postare Bubq
-Korçë, Pogradec Pogradec Reshit Çollaku
-Shkodër, Puke Puke Zyra Postare Fushe Ares
- Shkodër, Temal Koman Zyra Postare Koman
- Shkodër, Gruemire Gruemire Zyra Postare Gruemire
- Kukës, Golaj Golaj Zyra Postare Golaj
- Fier, Fier, Fier, Lagjia Kastrioti
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Kombinat
-Lezhë, Fushe Kuqe Fushe - Kuqe Zyra Postare Fush-Kuqe
- Elbasan, Fier,ze Fier,ze Zyra Postare Fier,ze
- Tiranë, Vaqarr Vaqarr Zyra Postare Vaqarr
-Durrës, Shijak Shijak Zyra Postare Shijak
-Tiranë, Kashar Mezez Zyra Postare Mezez.
-Dibër, Baz Baz Zyra Postare Baz Gjirokastër, .
-Permet Permet Zyra Postare Permet.
-Shkodër, Qelez Qelez Zyra Postare Qelez .
-Durrës, Sukth Kulle Zyra Postare Kulle.
-Berat, Kucove Kucove Kucove.
-Shkodër, Qelez Dedaj Zyra Postare Dedaj .
-Durrës, Nikel Nikel Zyra Postare Nikel .
-Fier, Kolonje Kolonje Zyra Postare Kolonje.
- Dibër, Shupenze Shupenze Zyra Postare Shupenze .
-Gjirokastër, Carcove Carcove Zyra Postare Carcove.
- Dibër, Lure Lure E Vjeter Zyra Postare Lure .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Rroshull .
-Gjirokastër, Antigon Asim Zeneli Zyra Postare Asimzenel .
-Korçë, Proptisht Verri Zyra Postare Verri.
-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Zyra Postare Kamëz, Institut.
- Gjirokastër, Dropull I Poshtem Sofratike Zyra Postare Sofratike.
- Korçë, Mollaj Kamenice Zyra Postare Kamenice.
- Fier, Patos Dukas Zyra Postare Dukas .
-Lezhë, Fan Fan Zyra Postare Fan .
-Elbasan, Kodovjat Kodovjat Zyra Postare Kodovjak .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.2.
- Elbasan, Shirgjan Shirgjan Zyra Postare Shirgjan .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.2 .
-Kukës, Kalis Gurre Zyra Postare Gurre.
- Lezhë, Fushe Kuqe Gorre Zyra Postare Gorre.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Budice .
-Tiranë, Kashar Yzberish Zyra Postare Yzberisht .
-Elbasan, Librazhd Librazhd Zyra Postare Qukes.
- Vlorë, Livadhja Livadhja Zyra Posatre Livadhja.
- Shkodër, Rrethina Dobrac Zyra Postare Dobrac.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Dragot .
-Kukës, Gjinaj Gjinaj Zyra Postare Gjinaj .
-Fier, Qender Fier, Clirim Zyra Postare Clirim.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Shosh .
-Elbasan, Shushice Drithas Zyra Postare Drithas .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Qyteti Studenti.
- Shkodër, Bushat Ranxe Zyra Postare Ranxe.
- Vlorë, Vergo Vergo Syra Postare Vergo.
- Kukës, Has Zyra Postare Fajza.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Marlin Barleti.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Priske.
- Kukës, Bajram Curri Bajram Curri Zyra Postare Tropoja E Vjeter .
-Vlorë, Armen Armen Zyra Postare Armen .
-Dibër, Peshkopi Peshkopi Zyra Postare Luzni .
-Dibër, Klos Cerruje Zyra Postare Cerruje .
-Fier, Qender - Mallakaster Verzhezhe Zyra Postare Verzhezhe .
-Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare Qender Bulqize.
- Elbasan, Grekan Grekan Zyra Postare Grekan .
-Berat, Lumas Lumas Zyra Postare Luma .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.3 .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli .
-Kukës, Bajram Curri Bajram Curri Zyra Postare Qender B.Curri .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1 .
-Elbasan, Orenje Zdrajsh Zyra Postare Zdrajsh.
- Dibër, Muhurr Muhurr Zyra Postare Muhur.
- Elbasan, Peqin Peqin Zyra Postare Shez .
-Kukës, Shishtavec Shishtavec Zyra Postare Shishtavec .
-Fier, Lushnje, Lushnje, Zyra Postare Krutje .
-Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Zonja Curre .
-Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare L. Qytetit Bulqiz.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Novosele .
-Elbasan, Gjinar Gjinar Zyra Postare Gjinar.
- Vlorë, Mesopotam Fitore Zyra Postare Fitore .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Dibres -Medrese .
-Vlorë, Aliko Aliko Zyra Postare Aliko.
- Dibër, Tomin Tomin Zyra Postare Tomin .
-Tiranë, Lekaj Shkozet Zyra Postare Shkozet .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Golem .
-Gjirokastër, Lunxheri Erind Zyra Postare Erind .
-Durrës, Xhafzotaj Xhafzotaj Zyra Postare Xhafzotaj .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja Tirana E Re.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Klos .
-Fier, Kurjan Kurjan Zyra Postare Kurjan.
- Tiranë, Zall Herr Zall - Herr Zyra Postare Zall-Herr .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bardhyl.
- Elbasan, Stravaj Farret Zyra Postare Farret .
-Tiranë, Farke Sauk Zyra Postare Sauk .
-Fier, Gradishte Kemishtaj Zyra Postare Kemishtaj .
-Fier, Divjake Divjake Zyra Postare Divjake.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Hajruel .
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, M Xhaferri .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli.
- Fier, Cakran Cakran Zyra Postare Cakran.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Cameria .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja Laprake.
- Fier, Lushnje, Lushnje, Bul. Kongresi Lushnjws.
- Fier, Zharez Zharez Zyra Postare Zharrez.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Irfan Tomini.
-Tiranë, Shengjergj Shengjergj Zyra Postare Shengjergj .
-Korçë, Miras Miras Zyra Postare Miras.
-Fier, Qender - Mallakaster Kosine Zyra Postare Kosine.
- Elbasan, Gjocaj Gjocaj Zyra Postare Gjocaj.
- Gjirokastër, Libohove Libohove Zyra Postare Libohove .
-Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Darolles.
- Berat, Çorovode Corovode Zyra Postare Konak .
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Zyra Postare Vliamine.
- Tiranë, Petrele Hekal Zyra Postare Hekal .
-Gjirokastër, Kelcyre Kelcyre Zyra Postare Kelcyre .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja 6 Kombinat.
- Elbasan, Prrenjas, Prrenjas Zyra Postare Prrenjas.
-Lezhë, Lezhë, Lezhë, Lagjia Skenderbej.
-Korçë, Pirg Pirg Zyra Postare Pirg.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Selite.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Lagjia Varrosh .
-Fier, Dushk Dushk Zyra Postare Dushk .
-Vlorë, Lukovë, Piqeras Zyra Postare Piqeras .
-Tiranë, Baldushk Baldushk Zyra Postare Baldushk .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.12 .
-Berat, Polican Polican Cyra Postës Nr.1 Polican .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Shllak .
-Tiranë, Kavaje Kavaje Zyra Postare Gose .
-Durrës, Shijak Shijak Zyra Postare 4 Rruget Shijak .
-Dibër, Komsi Komsi Zyra Postare Komsi.
- Durrës, Kruje Kruje Zyra Postare Bruz .
-Kukës, Shtiqen Shtiqen Zyra Postare Shtiqen .
-Durrës, Manez Manez Zyra Postare Manez .
-Vlorë, Selenice, Selenice Zyra Postare Selenice.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.3.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Ambasadave.< br/>-Elbasan, Gostime Shtermen Zyra Postare Shtermen .
-Vlorë, Orikum Orikum Zyra Postare Orikum .
-Elbasan, Karine Karine Zyra Postare Karine.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Laprake.
- Korçë, Dardhas Lekas Zyra Postare Lekas .
-Fier, Lushnje, Lushnje, Zyra Postës Nr.1 .
-Lushnje, Korçë, Bulgarec Bulgarec Zyra Postare Bulgarece.
- Dibër, Lis Lis Zyra Postare Lis.
- Shkodër, Bushat Barbullush Zyra Postare Barbullush Qender .
-Elbasan, Kajan Kajan Zyra Postare Kajan.
- Korçë, Vithkuq Vithkuq Zyra Postare Vithkuq .
-Durrës, Maminas Maminas Zyra Postare Maminas.
- Kukës, Terthore Bardhoc Zyra Postare Bardhoc.
- Kukës, Margegaj Cerem Zyra Postare Cerem.
- Dibër, Selishte Selishte Zyra Postare Selisht .
-Vlorë, Brataj Brataj Zyra Postare Brataj.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Te Oxhaku .
-Dibër, Rukaj Bruc Zyra Postare Bruc.
- Fier, Fier, Shegan Fier, Shegan Zyra Postare Fjershegan .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zogu I Pare .
-Fier, Ballagat Ballagat Zyra Postare Ballagat .
-Berat, Kozare Kozare Zyra Postare Kozare.
- Gjirokastër, Dishnice Fratar Zyra Postare Fratar.
- Tiranë, Petrele Petrele Zyra Postare Petrele .
-Gjirokastër, Cepo Palokaster Zyra Postare Palokaster .
-Elbasan, Mollas Selite Zyra Postare Selite .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1 .
-Dibër, Macukull Macukull Zyra Postare Macukull.
- Fier, Qender - Mallakaster Piskove Zyra Postare Piskove .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Plazh .
-Dibër, Rukaj Rukaj Zyra Postare Rukaj.
- Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Labinot.
- Berat, Polican Polican Zyra Postës Nr.1 Polican .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1 .
-Elbasan, Pajove Pajove Zyra Postare Pajove .
-Berat, Berat, Berat, Zyra Postare Qender.
- Berat, Berat, Cukalat Cukalat Zyra Postare Cukalat.
- Gjirokastër, Picar Picar Zyra Postare Picar.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Dibres -Medrese.
- Gjirokastër, Lunxheri Valare Zyra Postare Valare .
-Fier, Aranitas Aranitas Zyra Postare Aranitas .
-Gjirokastër, Lunxheri Dhoksat Zyra Postare Dhoksat .
-Vlorë, Kote Kote Zyra Postare Kote .
-Elbasan, Polis Polis Zyra Postare Polis .
-Korçë, Bucimas Bucimas Zyra Postare Bucimas.
- Berat, Çorovode Corovode Zyra Postës Vendeshe.
- Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare L.Qytetit Bulqize.
- Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Belesh.
- Elbasan, Klos Klos Zyra Postare Klos.
- Elbasan, Shushice Mlize Zyra Postare Mlize.
- Vlorë, Himare Himare Zyra Postare Himare.
- Vlorë, Lukovë, Borsh Zyra Postare Borsh .
-Kukës, Malzi Dukagjin Zyra Postare Dukagjin.
- Gjirokastër, Buz Buz Zyra Postare Buz .
-Korçë, Qender Bilisht Bitincke Zyra Postare Bitincke .
-Irane Tiranë, Tiranë, 21 Dhjetori .
-Tiranë, Farke Mbrakull Zyra Postare Mbrakull .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.1 .
-Dibër, Peshkopi Peshkopi Zyra Postare Qender Peshkopi .
-Dibër, Melan Melan Zyra Postare Melan.
- Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Nr.5 .
-Kukës, Kolsh Kolsh Zyra Postare Kolsh.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Peze.
- Korçë, Bilisht Bilisht Zyra Postare Bilisht .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Elbasan,it -Lice.
- Elbasan, Peqin Peqin Zyra Postare Peqin .
-Korçë, Proptisht Proptisht Zyra Postare Proptosht .
-Shkodër, Postribe Mes Zyra Postare Mes.
- Shkodër, Kastrat Bajze Zyra Posatre Bajze .
-Durrës, Sukth Sukth Zyra Postare Sukth .
-Vlorë, Shushice Shushice Zyra Postare Shushice.
- Lezhë, Rubik Rubik Zyra Postare Rubik .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Perballe Kinostudios.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli.
- Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Zall Bastar .
-Korçë, Barmash Barmash Zyra Postare Barmash .
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Qender Elbasan, .
- Durrës, Ishem Drac Zyra Postare Drac .
-Lezhë, Mamurras Shemri Zyra Postare Shemri .
-Kukës, Krume Krume Zyra Postare Qender Krum .
-Vlorë, Armen Karbunare Zyra Postare Karbunar E Vogel.
- Dibër, Peshkopi Peshkopi Zyra Postare Kala E Dodes.
- Korçë, Voskopoje Voskopoje Zyra Postare Voskopoje .
-Fier, Qender - Mallakaster Nepravishte Zyra Postare Nepravishte.
- Vlorë, Novosele Novosele Zyra Postare Novosele.
- Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Tulonje .
-Berat, Terpan Terpan Zyra Postare Terpan .
-Shkodër, Vau Dejes Mjede Zyra Postare Mjede Qender.
- Irane Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Mollas .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare.
- Berat, Otllak Otllak Zyra Postare Otllak .
-Korçë, Liqenas Liqenas Zyra Postare Liqenas .
-Elbasan, Mollas Mollas Zyra Postare Mollas.
- Elbasan, Mollas Selite Zyra Postare Selit Ballsh.
- Gjirokastër, Zagori Nivan Zyra Postare Nivan.
- Fier, Patos Griz Zyra Postare Grizhe .
-Berat, Perondi Perondi Zyra Postare Perondi.
- Elbasan, Labinot Mal Shmil Zyra Postare Shmil .
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Zyra Postare Labove.
- Elbasan, Hotolisht Hotolisht Zyra Postare Hotolisht.
- Fier, Dermenas Dermenas Zyra Postare Dermenas.
- Korçë, Qender Bilisht Vishocice Zyra Postare Vishocice .
-Dibër, Zall Dardhe Zyra Postare Zall-Dardhe .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Pult .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Dajc .
-Elbasan, Bradashesh Bradashesh Zyra Postare Bradashesh .
-Korçë, Gore Zvarisht Zyra Postare Zvarisht.
- Dibër, Xiber Xiber Murriz Zyra Postare Xiber .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Avdhishte.
- Korçë, Bashkia Leskovik Leskovik Zyra Postare Leskovik .
-Durrës, Koder Thuman Sukth-Vendas Zyra Postare Sukth-Vendas.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bul. "D. Kombit"Prane B.Kursim .
-Kukës, Zapod Zapod Zyra Postare Zapod.
- Lezhë, Mamurras Katund I Ri Zyra Postare Katund I Ri .
-Tiranë, Krrabe Krrabe Zyra Postare Krrabe.
- Shkodër, Shkrel Rec Zyra Postare Rec.
- Dibër, Ulez Ulez Zyra Postare Ulez .
-Berat, Kucove Kucove Zyra Postare Nr.4 .
-Durrës, Koder Thuman Borizanë Zyra Postare Borizane.
- Elbasan, Orenje Funares Zyra Postare Funar.
- Gjirokastër, Memaliaj Memaliaj Zyra Postare Memaliaj .
-Fier, Qender - Mallakaster Dragot Zyra Postare Dragot .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Tirana E Re -S.Dinamo .
-Berat, Velabisht Velabisht Zyra Postare Velabisht .
-Tiranë, Kashar Kashar Zyra Postare Kashar.
- Fier, Levan Levan Zyra Postare Levan.
- Fier, Qender - Mallakaster Radesh Zyra Postare Radesh.
- Shkodër, Bushat Stajke Zyra Postare Stajke.
- Durrës, Kruje Kruje Zyra Postare Kruje .
-Shkodër, Puke Zyra Postare Qafe Mali .
-Lezhë, Mamurras Mamurras Zyra Postare Mamurras .
-Dibër, Kastriot Kastriot Zra Postare Kastrioti .
-Kukës, Lekbibaj Lekbibaj Zyra Postare Lek Bibaj .
-Tiranë, Vore Vore Zyra Postare Vore .
-Elbasan, Cerrik Cerrik Zyra Postare Cerrik .
-Dibër, Fushe Cidhen Fushe Cidhen Zyra Postare Fushe Qidhen .
-Kukës, Gryke Caje Caje Zyra Postare Caje .
-Vlorë, Hore Vranisht Terbac Zyra Postare Terbac.
- Kukës, Bicaj Bicaj Zyra Postare Bicaj .
-Tiranë, Berxull Domje Zyra Postare Domje.
- Gjirokastër, Luftinje Izvor Zyra Postare Izvor .
-Lezhë, Balldren Balldre Zyra Postare Balldre .
-Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Nr.1 Burrel. .
-Elbasan, Shales Shales Zyra Postare Shales.
- Tiranë, Synej Synej Zyra Postare Syne. .
-Durrës, Fushe Kruje Fushe Kruje Zyra Postare Fushe Kruje .
-Vlorë, Sevaster Sevaster Zyra Postare Sevaster .
-Tiranë, Luz I Vogel Luz i Vogel Zyra Postare Luzi Vogel.
- Gjirokastër, Frasher Frasher Zyra Postare Frasher. .
-Korçë, Hocisht Hocisht Zyra Postare Hocisht .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.6 .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Cameria Tiranë, .
-Tiranë, Tiranë, Shkolla E Bashkuar .
-Tiranë, Kamëz, Bathore Zyra Postare Bathore .
-Fier, Ngracan Ngracan Zyra Postare Ngracan .
-Vlorë, Markat Markat Zyra Postare Markat/ .
-Vlorë, Sarande Sarande Skenderbeu .
-Fier, Grabjan Grabjan Zyra Postës Grabjan .
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Qendra Postare Nr.1 .
-Elbasan, Kukur Kukur Zyra Postare Kukur.
- Lezhë, Kacinar Kacinar Zyra Postare Kacinar. .
-Korçë, Trebinje Kalivac Zyra Postare Kalivac .
-Shkodër, Vig Mnele Vig Zyra Postare Vig. .
-Tiranë, Kavaje Kavaje Zyra Postare Heluas.
- Kukës, Topojan Topojan Zyra Postare Topojan .
-Berat, Berat, Berat, Lagjia 22 Tetori .
-Berat, Kutalli Kutalli Zyra Postare Kutalli.
- Fier, Libofsh Libofshe Zyra Postare Libofsh .
-Vlorë, Ksamil Ksamil Zyra Posatre Ksamil .
-Lezhë, Dajc Dajc Zyra Postare Dajc.
- Fier, Ballsh Ballsh Zyra Postare Ballsh .
-Fier, Golem Golem Zyra Postare Golem.
- Fier, Qendwr-Mallakaster Suhe Zyra Postare Suhe. .
-Shkodër, Bushat Ashte Zyra Postare Ashte .
-Fier, Fier, Fier, Zyra Postare Qender Fier. .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Qender Shkodër, .
-Gjirokastër, Lazarat Lazarat Zyra Postare Lazarat.
- Gjirokastër, Krahes Krahes Zyra Postare Krahes .
-Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare Qyteti Ri Bulqize.
-Tiranë, Ndroq Ndroq Zyra Postare Ndroq.
- Gjirokastër, Lopes Sinanaj Zyra Postare Sinanaj .
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Llixhe.
- Shkodër, Puke Puke Zyra Postare Qender Puke .
-Tiranë, Zall Herr Kallmet Zyra Postare Kallmet.
- Berat, Poshnje Poshnje Zyra Postare Poshnje .
-Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Cerave .
-Fier, Lushnje, Lushnje, Zyra Postare Kashte Bardhe.
- Korçë, Drenove Drenove Zyra Postare Drenove .
-Fier, Ruzhdie Ruzhdie Zyra Postare Ruzhdie .
-Shkodër, Shale Lekaj Zyra Postare Lekaj .
-Berat, Kucove Kucove Zyra Postare Nr.2.
- Elbasan, Bradashesh Rrile Zyra Postare Rrile .
-Elbasan, Librazhd Librazhd Zyra Postare Librazhd .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Elbasan,it .
-Dibër, Burrel Mat Lagjia Partizani .
-Fier, Topoje Seman Zyra Postare Seman.
-Korçë, Bulgarec Lumalas Zyra Postare Lumalas.
- Dibër, Suc Suc Zyra Postare Suc .
-Shkodwr Vau Dejws, Kac Zyra Postare Kace .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Vau Dejes.
-Fier, Portez Portez Zyra Postare Portez.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Ali Demi -Shkoze .
-Tiranë, Vore Marikaj Zyra Postare Marikaj .
-Kukës, Surroj Surroj Zyra Postare Surroj .
-Shkodër, Qerret Luf Zyra Postare Luf .
-Elbasan, Gostimw Gostimw Zyra Postare Gostime. .
-Dibër, Gjorice Gjorice E Siperme Zyra Postare Gjorice.
-Berat, Polican Polican Zyra Postare Polican.
- Korçë, Pojan Plase Zyra Postare Plase .
-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Zyra Postare Nr.11 Kamëz, .
-Gjirokastër, Luftinje Zhapokike Zyra Postare Zhapokikë.

Website:
https://www.postashqiptare.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 24.06.2023
Bashkimi me Përthithje-Shoqëria Përthithëse
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Emrit të Shoqërisë
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Vendimi per ndryshimin e administratorit, date 25.03.2022
Vendimi i asamblese se aksionarit per emerimin e administratorit date 26.10.2022
Vendim i asamblese se pergjithshme per lirimin nga detyra te anetarit te Keshilllit Mbikqyres, date 04.06.2021
Vendimi i asamblese per emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, date 25.10.2021
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.12.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 15.01.2024
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 22.03.2024
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -42 229 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -64 990 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -165 572 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 94 796 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 33 532 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 80 301 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 221 494 712,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 343 683 837,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -189 418 479,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 180 195 756,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 232 456 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 331 984 293,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 295 759 999,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 238 881 736,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 180 003 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 891 676 682,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 737 281 700,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 785 945 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 515 383 766,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 406 913 211,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 311 468 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 225 383 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 031 341 607,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 846 983 354,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 867 271 838,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 859 290 188,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 690 364 914,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 556 207 413,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 1 350 949 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 1 136 883 620,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.B / A. Lala / P. Nikolli