Skip to content

XHENGO SHPK (Ish XHENGO) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 09:43:42
JSON

Tax Registration Number: J64103171M
Administrators: Ali Xhengo
Scope: Ne fushen e ndertimeve civile e industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash, veshje fasadash, punime germimi. Rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore ura e vepra arti. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertim N/Stacione Elektrike e kabina e linja TN, punime te inxhinierise ne Mjedis, impiante hidrosanitare, impiante ngrites transportues, punime prishje, rifiniture te materialeve te drurit, metalike, plastike, xhami, e rifinitura te natyres se ndertimit. Impiante te sinjalistikes rrugore bariera etj. Parafabrikate betoni, druri, metalike. Impiante teknologjike, termike, kondiciomini, linja telefonike e telekominikacioni, impiante te brendshme elektrike, telefonie, radiotelefoni, TV. Pastrim te ujrave detare, liqenore, lumore, impiante te ujit te pijshem dhe pastrimi i tij. Impiante te grumbullimit, trajtimit te mbetjeve urbane, punime topogjeodezike. Sisteme kunder zhurmes per infrastrukture. Shitje biletash udhetimi e turistike. Grumbullim, perpunim, tregtim te skrapit te hekurit dhe te metaleve me ngjyra. Punime siperfaqesore dhe nentokesore dhe perdorim te lendeve plasese per punime civile. Shfrytezim pyjesh. Furnizim vajra lubrifikante.
Other Trade Names: XHENGO SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/08/1994
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 205 000 000,00
Shares: 100
Child Company: XHENGO ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 20.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34616003G, me adrese ne Korce, Gore, SELCE, Lagjja Periferike, Rruga Lozhan - Selce, Km 6, Zona Kadastrale3279, Nr. Pasurie 724/5, me administrator Shyqyri Xhengo. XHENGO SHPK zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 07.06.2016, me ane te urdhrit Nr.2792 Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqesore “KREON”, protokolluar nga QKB me Nr. 2684 Prot., datë 10.06.2016, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet e palës debitore: “XHENGO” sh.p.k, me NUIS (NIPT ) J64103171M, me administrator, Z. Ali Xhengo dhe moskryerja e asnjë veprimi, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit “XHENGO” shpk.

II. Me date 21.06.2016, me ane te urdhrit Nr. 897/2 Regj, Nr. 2931 Prot protokolluar nga QKB, me Nr. 3439 Prot, date: 27.06.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “KREON”, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi aksionet e pales debitore “ Xhengo”shpk, me NUIS J64103171M.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Don. Gjon Buzuku, L.5

Address:
1. Korçe, Magazine parkim e firmes Xhengo, Lagjja 15, Unaza e Qytetit

2. Korçe, Drenove, Ndërtim i tregut të gjësë së gjallë Korçë, Rruga ''Korçë-Turan'', Njësia Administrative Drenovë, Kodi Postar 7023, ZK 8564, Nr Pasurie 132/14, 132/15, 132/16, 132/17, 132/17/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.05.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative 07.06.2016
Vendimi i ortakeve per rritjen e kapitalit 26.02.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 15 435 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 767 998,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 656 713,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 688 972,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 75 548 349,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 86 590 502,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 59 180 188,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 39 450 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 38 867 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 602 427,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 165 610,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:264 278 345,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:168 536 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:99 829 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:105 040 651,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:256 756 732,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:410 602 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:313 080 839,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:438 507 115,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 154 886 133,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 136 568 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 146 178 933,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani