Skip to content

INERTI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-07 09:15:08
JSON

Tax Registration Number: J66926804L
Administrators: Florjan Muha
Scope: Punime dheu, sistemime taracime terrenesh, prodhime materiale inerte, prodhime druri per dyer e dritare, prodhime detalike e plastike. Ndertime civile e ekonomike, ndertim rrugesh, ndertim te veprave te artit te vogla e te medha deri ne 6 m, ndertim ujesjellesa e kanalizimeve, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, te impianteve vaditese te kanaleve kullues, import- eksport etj. Grumbullim, transportim i mbetjeve mjedisore dhera zhavorr etj.
Other Trade Names: INERTI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/08/1996
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 65 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Legal Cases: I. Me date 15.12.2014, me ane te urdherit Nr.2016 Prot., Nr.115 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore"VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Debitori: Shoqeria "INERT" shpk, me Nipt J66926804L.

II. Me date 12.02.2015, me ane te Vendimit Nr.273 ProT, Nr.115 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “Inert” me Nipt: J66926804L, te bllokuara me ane te shkreses Nr.2016 Prot, me date 15.12.2014 te Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

III. Me date 31.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.6058 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.9008 Prot, datë 07.10.2020, lëshuar nga Zyra Permbarimit Tirane, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat, aksionet apo kapitalet qe rezultojne ne emer te debitorit shoqeria “INERTI” SHPK, me NIPT J66926804L.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, GRAMSH L. SPORTI

Address:
Tirane, Rruga "Dervish Luzha", Njesia Administrative Nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 31.05.2016
Raport i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 24.05.2016
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 01.05.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 62 529 914,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 10 773 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 18 752 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 26 444 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 28 987 911,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 27 054 553,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 27 054 553,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 411 972,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 29 651 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 14 334 678,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:622 570 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:281 977 993,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:357 958 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:270 659 003,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:259 604 617,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:204 470 906,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:204 470 906,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 99 309 235,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 179 772 806,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 95 169 076,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja