Skip to content

RADIKA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-11 14:01:04
JSON

Tax Registration Number: J77304705D
Administrators: Bekim Torba, Kadri Muça
Scope: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, kabinat e transformatorëve, linjat e TN të mesëm, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese(ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinnjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV,punime topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Importeksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë.Tregtim materiale ndërtimi dhe të llojeve të 2 tjera.Studime urbanistiketë të gjitha llojeve.Projektim të objektece civile dhe industrial, infrastrukturore, hidroteknike.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit, transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.Ngarkim kamionësh me material ndërtimi.Vlerësimin e pasurive të paluajtëshme. Rilevime inxhinierike.Rilevime inxhinierike kadastrale.
Other Trade Names: RADIKA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/04/1997
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 28 400 000,00
Shares: 100
Child Company: LU & CO ECO ENERGY 2011, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L16411401I, me adrese Diber, Ostren, OSTREN I VOGEL Ostren i vogel, me administrator Saimir Muça. RADIKA shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: Diber, Peshkopi, Kamionçië Benz me targë AA 099 FP
Diber, Peshkopi, Kamion Man me targë AA 097 FP
Diber, Peshkopi, Kamion Benz me targë AA 098 FP
Diber, Peshkopi, RTM Rimorkiator me targë ACR 163
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 02.11.2020, me ane te urdhërit Nr.9731 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “CORRECTOR” shpk , u urdherua vendosja e masës së sekuestros në aktivet/kuotat e subjektit “RADIKA “ sh.p.k, me Nuis (Nipt) J77304705D, duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre, si dhe te drejtat qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 16.12.2020, me ane te Urdhërit Nr.11090 Prot, Nr. 1465 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 11548 Prot., datë 21.12.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “CORRECTOR” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin “RADIKA” sh.p.k., pajisur me NUIS (Nipt)-J77304705D.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Peshkopi, L GJOK DOCI

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash date 06.04.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 03.07.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 23.06.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 402 093,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 244 335,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 238 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 716 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 980 838,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 457 404,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 376 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 946 130,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:62 510 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:60 570 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:31 234 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:25 196 689,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:15 021 035,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:13 620 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 20 703 221,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 37 175 338,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala