Skip to content

TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-25 10:05:40
JSON

Tax Registration Number: J82427007R
Administrators: Behar Male
Scope: Marrja përsipër e hartimit të projekteve të ndryshme ndërtimore të fushave të ndryshme dhe të realizimit të ndërtimit në përgjithësi;Ndërtim në fushën e turizmit, të infrastrukturës, qendrave të biznesit. Administrim dhe mirëmbajtje të të gjithë elementëve për godinat e ndërtuara, të rikonstruktuara, sipërfaqeve urbane, rrugëve e shesheve brenda dhe jashtë kompleksve të ndryshëm ndërtimorë, administrim dhe mirëmbajtje e të gjithë elementëve për fshatrat turistikë, magazinave të ndryshme, depozitave dhe hangarëve, pistave dhe rrugëve dytësore.Aktivitet në blerjen, shitjen, qiradhënien e zyrave, ambienteve tregtare dhe/ose pasurive të tjera të paluajtshme;Veprimtari në fushën e estetikës dhe dermo-kozmetikës; hapja dhe mbajtja e qendrave me profil estetikën, dermo-kozmetikën, trajtimin e lëkurës dhe trupit, masazheri dhe mirëmbajtje trupore, fitness dhe pishina. Import dhe eksport ne përgjithësi, konvertim të valutave;Rieksportim, tranzitim të të gjitha mallrave të ndryshëm me shumicë dhe pakicë, produkteve me origjinë bujqësore, blegtorale, mallra të ndryshëm ushqimorë të gatshëm e gjysëm të gatshëm;Tregtim i materialeve të ndërtimit të llojeve të ndryshëm;Tregtim të pajisjeve elektrike, elektronike dhe elektroshtëpiake, pajisjeve hidrosanitare, të pijeve alkoolike, dhe jo alkoolike, duhanit e cigares. Aktivitete me destinacion turistik, agrement, rekreativ, me ose pa përdorim të ujrave, pyjeve, armëve të zjarrit, atyre të ujit, motorrëve, skafeve, barkave dhe anijeve të përmasave të ndryshme, vendqëndrimeve apo moleve të ndryshëm, të varur, pararendur dhe statikë;Hapja, pjesëmarrja dhe ushtrimi i aktivitetit me anë dhe duke qenë pjesë e shoqërive të tjera dhe atyre off-shore;Çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji;hapja dhe mbajtja e bareve (klube) dhe restoranteve. Tregtimin me shumice dhe pakice te produkteve kozmetike. Realizimi i seminareve trajnuese, kurseve te veçanta per perdorimin e produkteve kozmetike dhe te ngjashme, si dhe trajnimeve te ndryshme ne sherbim te aktivitetit. Veprimtari ne sektorin e energjise elektrike. Import, eksport, tregtim te energjise elektrike. Shitje dhe blerje te energjise elektrike brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
Other Trade Names: TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT (T.I.D. sh.p.k.) The Beauty Hub
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01/12/1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 650 734 000,00
Shares: 650 734
Child Company: I. HIDROBEGAJ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/07/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42004001B, me adrese ne Tirane, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i pare, Godina AGNA Group, Kati i dyte, Zona kadastrale nr.2679, numri i pasurise 122/30, me administrator Kosta Sotiri. Shoqeria zoterohet nga AGNA (95%) ALPOWER (5%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (5%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022)

II. HYDROBORSH, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 28/09/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92129029E, me adrese ne Vlore, Lukove BORSH Godina e HEC Fterra I Borsh, me administrator Vangjel Ngjelo. Shoqeria zoterohet nga AGNA (95%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022)

III. The PLAZA Tirana, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29/07/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51930016U, me adrese ne Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Kati i katert, Godines 85m e larte, ne kullen 1J, ne Zonen Kadastrale 8150, njesia me numer 22, pasuria me numer 1/528-N22, Njesia Bashkiake Nr.2, me administrator Steljana Mile. Shoqeria zoterohet nga INFO-Telecom (80%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (20%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022)

IV. Infotelecom-Albsolar 2, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/03/2022 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M21507010E, me adrese ne Tirane, Rruga Faik Konica nr. 1, Pallati Kuq, përballë Fakultetit Ekonomik, me administrator Arben Margilaj. Shoqeria zoterohet nga INFO-Telecom (80%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (20%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022)

V. E.D.V. COSTRUZIONI., nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13/04/1996 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61924006F, me adrese ne Tirane, BUL. DESHMORET E KOMBIT, me administrator Behar Male. Shoqeria eshte e c’regjistruar. Shoqeria zoterohej nga KARAVAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (50%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022)

VI. AMB Construction, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13.03.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81520023N, me adrese ne Tirane, Kullat Binjake, Bulevardi " Deshmoret e Kombit", Kulla Binjake NR:1, kati 4, Ap.9, me nr. pasurie 3/239+1-N19, Zona Kadestrale Nr. 8270, me administrator Gentian Deva. Shoqeria zoterohet nga AGNA (40%), TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (20%) dhe INFO-Telecom (40%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I. Me date 22.10.2013, me ane te urdhrit Nr.2540 Prot, Nr.1222 "Per Vendosjen e Sekuestros Konservative", leshuar nga Shoqeria Permbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne te tjera kuota/aksione te cilat zoterohen nga pala debitore Shoqeria “T.I.D” me NIPT- J82427007R, dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

II. Me date 31.10.2013, me ane te Urdhrit Nr.2606 Prot, date 1222 Regj Per Heqjen e sekuestros konservative",leshuar nga Shoqeria Permabrimore Bailiff Services Albania, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te urdheruar nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" shpk me shkresen 2540 Prot, date 22.10.2013 per Ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr.4232 Akti, date 05.07.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, te leshuar per Marreveshjen per kredi me kufi ne nje llogari huaje me Nr.8029/4446, date 03.03.2007, me Nr.887 Rep, Nr.91 Kol, kuotat/aksionet ne pronesi te pales debitore, shoqeria "T.I.D" shpk,me NIPT J82427007R.

III. Me date 07.07.2015, u lidh marreveshja e pengut Nr.2764 Rep. Nr.1475 Kol, lidhur midis Shoqerise “Plpha Bank” sh.a, me perfaqesues Z.Elton Rroji, Z.Elton Lamce dhe Z.Behar Male, ortak i vetem i shoqërise" TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT " sh.p.k. Me date 19.06.2015, u lidh kontrata e opsionit Nr.2444 Rep. Nr.1304 Kol, lidhur midis Shoqerise “Plpha Bank” sh.a, me perfaqesues Z.Elton Rroji, Z.Elton Lamce dhe Z.Behar Male, ortak i vetem i shoqërise" TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT " sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Sami Frasheri, nr 56, shkalla F, kati 1, zyra 2, nr pasurie 7/630- N30, (pjesa prej 71.5 m), zona kadastrale 8270

Website:
www.tidalbania.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.03.2022
Akti i themelimit dhe statutit
Kontrate opsioni date 19.06.2015 dhe Kontrate pengu date 07.07.2015
Raport per zmadhimin e kapitalit, qershor 2008
Kontrate shitblerje kuotash date 16.02.2004
Kontrate e shitblerjes se pjeseve te kapitalit date 06.06.2008
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -125 559 014,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -23 821 097,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 72 063 312,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -43 476 090,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 55 001 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 59 096 565,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 25 261 530,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 32 896 244,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 68 695 690,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:510 791 334,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:439 800 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:454 567 373,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:560 360 328,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 475 911 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 805 183 752,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 401 066 742,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 608 349 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 738 854 876,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala