Skip to content

ALGRAFIKA (Shoqeria e Perthithur "Shtypshkronja Progres")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-09-21 13:18:39
JSON

Tax Registration Number: J91601504N
Administrators: Ilir Dobi
Scope: Tregtimi, import-eksport i letres, materialeve te kancelarise, tipografike e te tjera te ngjashme. Shtypshkrime e procese te tjera deri ne perfundim te porosive te ketij lloji.Tregtimin me shumice dhe pakice te leter shtypshkrimit, bojrave tipografike, kancelari te ndryshme te gjitha llojeve, importeksport te makinerive dhe pjeseve nderrimit me shumice dhe pakice etj. Zbatues të punimeve, projektues dhe kolaudues, në fushën e ndërtimit. Dhenie ambiente me qera. Prodhim dhe tregtim i energjise elektrike.Transport nderkombetar mallrash per vete. Sherbim komisioneri ndermjetes per transport kombetar dhe nderkombetar mallrash.Sherbim komisioneri ndermjetes per sherbime te agjensive doganore.Aktiviteti ekonomik i shoqerise eshte ne fushen e perpunimit aktiv. Zhvillimi, dizenjimi dhe prodhimi i materialeve te shtypura te sigurise dhe/ose komerciale. Personalizimi, zhvillimi dhe implementimi i zgjidhjeve elektronike dhe teknike, ne lidhje me materialet e shtypura te sigurise sic jane pasaportat, dokumentat e identifikimit dhe lejet e qarkullimit rrugor te mjeteve levizese. Shtypshkrime tipografike, postera, flet palosje, shtepi botuese, shtypshkrime te ndryshme dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice, import eksport dhe tregtimin me shumice dhe pakice te leter shtypshkrimit, bojrave tipografike, kancelari te ndryshme te gjitha llojeve, import eksport te makinerive dhe pjeseve nderrimit me shumice dhe pakice etj. Prodhim dhe tregtim i llojeve te ndryshme te shtypshkrimeve, blloqeve, fletoreve, zarfave, e te ngjashme. ''Prodhimi i targave prokat''. Tregtimi i produkteve adezive, foam, alucobond dhe digjitale.
Other Trade Names: Algrafika
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/03/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 426 066 432,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “DOBI MANAGEMENT”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01/04/2010, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01605034R, me adresë aktuale në Tirane Kashar Katundi i Ri, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/54, dhe me administrator Erjon Dobi. Ortak i vetëm i shoqërisë është Gezim Dobi, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.09.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 26.03.2021, terhequr date 21.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ALGRAFIKA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Gëzim Dobi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “DOBI MANAGEMENT” – shoqëri mëmë për 100% të kapitali të “ALGRAFIKA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.04.2012.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 16.06.2021, u nënshkrua projekt bashkimi me përthithje të shoqërive tregtare "Shtypshkronja Progres" shpk (shoqëria e përthithur) dhe "Algrafika" shpk (shoqëria përthithëse).

II. Me datë 30.07.2021, u miratua bashkimi me përthithje i shoqërisë "Shtypshkronja Progres" shpk nga shoqëria "Algrafika" shpk. Sipas marrëveshjes së bashkimit e përthithje, shoqëria e përthithur "Shtypshkronja Progres" shpk do ti transferojë tërësinë e elementeve të aktivit dhe pasivit, në favor të shoqërisë përthithëse "Algrafika" shpk; kapitali i shoqërisë përthithëse "Algrafika" shpk do të rritet me shumën e kapitalit të shoqërisë së përthithur "Shtypshkronja Progres"; shoqëria e përthithur do të pushoj së ekzistuari dhe do të çregjistrohet nga QKB.
Changes
Address:

Seat:
Tirane Autostrada TR-DR Km.8, Koder Kashar, Katund i Ri, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/50

Address:
Tirane Kashar Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, Kodër Kashar, Katund i Ri, Zona Kadastrale 2119, Nr. Pasurie 164/54

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.09.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 17.11.2006
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 27.03.2013
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 11.06.2015
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 30.07.2016
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitalit datë 29.06.2017
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2018
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 07.05.2019
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Anullimi i Kuotës së Ortakut Ervis Aga datë 30.12.2019
Kontratë për Shitje Kuotash datë 30.04.2012
Dëshmi e trashëgimisë ligjore, Nr.2418 Rep., Nr.979 Kol., datë 10.12.2018
Projekti i Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje Ndërmjet "Shtypshkronja Progres" shpk dhe "Algrafika" shpk datë 16.06.2021
Marrëveshje e Bashkimit me Përthithje ndërmjet "Shtypshkronja Progres" shpk dhe "Algrafika" shpk datë 30.07.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.09.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 149 338 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 89 369 577,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 37 989 019,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 20 323 295,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 39 492 198,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 37 791 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 69 587 696,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 45 230 837,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 25 186 147,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 39 062 579,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 14 040 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 12 540 246,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 48 815 044,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 34 980 075,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 612 913 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 333 997 849,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:855 141 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:726 501 134,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:771 188 534,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:634 100 911,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:585 230 424,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:555 434 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 405 285 492,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 405 890 760,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 285 724 182,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 251 619 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 282 022 485,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 290 827 073,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : P. Nikolli