Skip to content

SENKA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-04 12:20:01
JSON

Tax Registration Number: J94808405Q
Administrators: Ergys Senka, Ervis Toska
Scope: Objekti kryesor i veprimtarise se shoqerise eshte si me poshte: -Shitblerje materiale ndertimi, Ndertim banesa, Rruge, Trajtimi i dyshemeve te betonit, shitje, blerje dhe importe dhe eksporte i te gjitha materialeve te lidhura direkt ose indirekt me objektin kryesor gjithashtu dhe aktivitete te tjera si me poshte:Shoqeria ka per objekt kryesor aktivitetin ne fushen e ndertimit, ne te gjitha llojet dhe format e veta ne sektorin publik dhe ate privat.-Ajo ka te drejte te ushtroj aktivitetet ne fushen e shit blerjes se pasurive te paluajteshme duke u pajisur me licensat e nevojshme per kete qellim nga organet kompetente. -Ajo do te ushtroj veprimtari edhe ne fushat e meposhtme: 1.Importimin dhe eksportimin, prodhimin, perpunimin, transformimin dhe tregtimin e mallrave dhe paisjeve te ndryshme te konsumit, paisjeve elektronike, materialeve te ndertimit dhe mallrave ushqimore. 2.Shoqeria mund te bleje, te hyje ne marredhenie leasing dhe te marre apo te jape me qira terrene, impiante dhe uzina, mund te kryeje, pervec aktiviteteve tregtare edhe aktivitete si industriale ashtu edhe bujqesore.3. Shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajteshme dhe te paluajteshme, financiare dhe kreditore si edhe te bleje apo shese apo te marre apo jape me qera pasuri, si edhe te kete interesa apo pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane nje objekt te ngjashem apo funksional ne arritjen e qellimeve te Shoqerise, si dhe te ofroje garanci, te marre hua dhe te ofroje garanci, pasurore apo personale, ne favor te te treteve. Ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.4.Shoqeria munde te kryej tregti materiale farmaceutike e tjera.5.Te kryej sherbime VIP (Ruajtjes fizike me truproje dhe sherbime me mjete te blinduara, transferime te vlerave monetare me automjete te blinduara)6. Pritje, akomodim me te gjithe llogjistiken e nevojshme per delegacione te huaja per te gjitha aktivitetet qe ata do te kryejne ne Republiken e Shqiperise.7.Dhenija me qera e automjeteve individeve, shoqerive tregtare dhe institucioneve shteterore.8. Blerje, shitje makina te ndryshme perfshi ato te blindura.9.Blerja, shitja e medikamente dhe materialeve ndihmese per shendetesine, kancelari e te tjera materiale per fusha te ndryshme. 10.Sherbimi i pastrimit te ambiente publike dhe private11.Shitje peme dekorative, luleve dhe peme prodhuese frutore e te tjera.
Other Trade Names: SENKA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 31/05/1994
District: Lushnje
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 341 330 000,00
Shares: 100
Child Company: HEC-i LABINOT FUSHE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K93603203C, me adrese ne Elbasan, Rruga Sul Misiri, nr. 5., me administrator Fatos Ormenaj. SENKA shpk zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Lushnje, XHEVDET NEPRAVISHTA

Address:
Tirane, Rr. BLV BAJRAM CURRI, Nd. 124, H. 3, Ap 1, Njesia Bashkiake Nr 5, Zyre, kodi postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 16.09.1999
Kontrate dhurimi kuotash 04.05.2011
Vendimi i asamblese per miratimin e rritjes se kapitalit date 04.05.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 124 042 215,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 77 541 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 46 571 212,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 75 117 104,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 50 165 651,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 20 079 407,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 30 855 906,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 779 812,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 357 874,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:886 345 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:492 201 512,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:332 652 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:487 874 257,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:375 822 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:200 598 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 178 050 692,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 146 883 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 101 746 833,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala