Skip to content

FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE (ish Tenestia) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 10:04:09
JSON

Tax Registration Number: K06626418M
Administrators: Bukurosh Koçi
Scope: Përpunimin dhe pasurimin të të gjitha llojeve të mineraleve dhe nënprodukteve të tyre. Prodhimin, përpunim, tregtim të mallrave të produkteve industriale dhe ushqimore të çdo lloji. Kryerja e studimeve sociale dhe ekonomike, teknike dhe shkencore. Shfrytëzim i mineraleve të ndryshme në sipërfaqe dhe nëntoke. Tregtim i mineraleve brenda dhe jashtë vendit. Hapja dhe ndërtimi i punimeve minerare të çdo lloji nëntokë dhe sipërfaqe. Studimi e projektimi i vendburimeve të çdo lloji minerali të dobishëm. Tregtim i të gjitha llojeve të materialeve, lendeve të para, makinerive e pjesëve të këmbimit. 1) Punime ndërtimi industriale dhe civile, vepra arti, punime rrugë, punime për ndërtimin e digave e dambave të të tjerë, punime në fushën ndërtim, punime elektrike, punime hidrosanitare, punime mekanike. 2) Prodhimi dhe tregtimi i energjisë elektrike. 3) Transporti i mallrave brenda dhe jashtë vendit. 4) Transporti i udhëtareve brenda dhe jashtë vendit. 5) Agjenci doganore, udhëtimi dhe spedicioni, auto shkollë. 6) Blerja, grumbullimi, çmontim, demontim, evadimi eksportim të të gjithë llojeve të skrapeve të dala nga makineritë e pajisjet e ndryshme civile dhe ushtarake. 7) Blerja 2 dhe tregtimi, magazinimi ruajtja e lendeve plasëse për përdorim civil. 8) Shërbimi i sigurisë dhe i rojeve civile. 9) Shërbime auditimi e kontabiliteti.Zhvillimin e veprimtarise minerare te kerkim-zbulimit ne nentoke dhe siperfaqe, hartimin e projekteve te zhvillimit te veprimtarise minerare ne fushen e kerkim-zbulimit, studimin e projektimit e veprimtarise se mbylljes se aktiviteteve minerare, projektin e menaxhimit te mbetjeve minerare, projektimin e rihabilitimit progresiv dhe perfundimtar te zonave minerare per te gjitha llojet e mineraleve te percaktuar ne ligjin minerar te Shqiperise ne fuqi. Punime shpime gjeologjike ne siperfaqe dhe nentoke, punime shpime hidrogjeologjike per hapjen e puseve ne siperfaqe dhe nentoke. Studime e punime per gjeologji inxhinierike.
Other Trade Names: FABRIKA PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE (ish Tenestia)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/05/2001
District: Bulqizë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 100 000,00
Shares: 100
Child Company: MUHURR ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 18.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L37123701M, me adrese ne Diber, Muhurr, Diber, me administrator Atli Doda. Ortaket e shoqerise jane RUNJA me 60% te kapitalit; FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE me 30% te kapitalit dhe ALB-KON me 10% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 25.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1)Diber Bulqize BULQIZE Bulqize,Kamion Iveko me targe AA 219 AJ

2)Diber Bulqize BULQIZE Kamion tip J4CS iveko me targe AA 219 AJ nr. shasie WJM4CS800CO67864.

3)Diber Bulqize BULQIZE Bulqize,Kamion Mercedes-Benz me targe DR 2449F.

4)Diber Bulqize BULQIZE Kamion tip J4CS iveko me targe BZ 1901 A nr. shasie WJMJCS800C067734.

5)Diber Bulqize BULQIZE Bulqize,Rimorkio me targe AAR 216.

6)Diber Bulqize BULQIZE Rimorkjo tip HKD24 marke KEMPF me targe AAR216 nr.shasie 929707.

7)Diber Bulqize BULQIZE Bulqize,Fugon Mercedes Benz me targe AA 276 AB

8)Diber Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga Sami Frasheri, Gjysem Rimorkio, tip Kogel me targe ACR 797.

9)Diber Bulqize BULQIZE Rimorkjo tip TU3-24/80 marke GOLDHOFER me targe AAR217 nr.shasie WGOTU0033T0022185.

10)Diber Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga Sami Frasheri, Terheqes, tip Man me targe AA173 KB.

11)Diber Bulqize BULQIZE Bulqize,Rimorkio me targe AA 214.

12)Diber Bulqize BULQIZE Bulqize,Rimorkio tip, RTM, Muller me targe AA R 213

13)Diber Bulqize BULQIZE Rimorkjo tip AK21 marke KOEGEL me targe AAR 214 nr.shasie 3119414.

14)Diber Bulqize BULQIZE Kamion tip 3GMS iveko me targe BZ 2172 A nr. shasie ZCFE3GMS00113434333.

15)Diber Bulqize BULQIZE Kamion tip 3GMS iveko me targe BZ 0427 A nr. shasie ZCFE3GMS001134329.

Status: Aktiv
License(s): IV.1.B - Minerare
IV.1.B.1 - Leje kërkim-zbulimi
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 29.09.2017, sipas Marreveshjes Siguruese Nr.608 Rep, Nr.278/ 4 Kol., e lidhur midis Bukurosh Koçi dhe “FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE” sh.p.k (barredhenesi) dhe shoqerise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e pageses te akorduar nga “Raiffeisen Bank ” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi Bukurosh Koçi vendos barre mbi 100% te kuotave qe zoteron ne shoqerine “FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE” sh.p.k.

II. Me date 29.05.2019 , sipas Marreveshjes Siguruese, Nr. 504 Rep., Nr. 149/3 Kol., lidhur midis Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres/Kredidhenes), Z. Bukurosh Koçi (Barrdhenes) , Kredimarres shoqeria “FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE”shpk.

III. Me date 09.11.2021, sipas Marrëveshjes Siguruese me Nr.371 Rep., Nr. 128 Kol, , e lidhur midis z. Bukurosh Koçi ortak i vetëm i shoqërisë “FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE” sh.p.k (barredhenesi) me shoqërinë “RAIFFEISEN BANK” sh.a, (barrëmarreësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kontratat e kredisë akorduar nga “RAIFFEISEN BANK” sh.a, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi shoqëria “FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE” sh.p.k., vendos barrë mbi 100 % të kuotave që z. Bukurosh Koçi zotëron në shoqërinë “FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE” sh.p.k..
Changes
Address:

Seat:
BULQIZE Lagjja, Minatori, Rruga Sami Frasheri, Objekt privat me numer pasurie 1/48+1-14, zona kadastrale 8612.

Address:
1)Diber Burrel BURREL Vendburimi i Kromit,ne qafe Lame.

2)Kukes Bytyc ZOGAJ Fshati Zogaj, Zona kadastrale 3944, Nr. pasurise 4 , vendodhja e vendburimit te kromit "Gjelaj 4", (leja minerare nr.1351 dt.26.05.2009)

3)Diber Zerqan ZERQAN Njesia Administrative Zerqan, Fshati Ternov, Vendburimi i kromit, Te Livadhi i Dashit.

4)Durres Durres DURRES Kalata Lindor, ne portin detar te Durresit.

5)Diber Zerqan ZERQAN Njesia Administrative Zerqan, Fshati Ternov, Vendburimi i kromit, Te Pylli i Zi

6)Durres Xhafzotaj KOXHAS Fshati Koxhas

7)Diber Bulqize BULQIZE Damba e Sterileve te Fabrikes Kromit Bulqize

8)Kukes Malzi MALZI Zona Minerare konkurese nr 660/1 per objektin Perroi i Runes ,Qafe -Kumbull Qarku Kukes

9)Durres Durres DURRES Shesh depozitimi prane sheshit te shoqerise Pelikan, Spitalle

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitali, date 18.12.2009
Marreveshje Siguruese date 29.09.2017
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010-2011
Pasqyrat Financiare 2012-2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 242 159,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 928 576,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 833 919,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 37 756 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 19 781 130,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 8 607 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 15 307 955,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 19 890 293,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 33 592 745,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 37 262 401,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 74 872 730,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:208 072 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:273 213 703,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:220 782 102,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:471 021 130,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:386 689 634,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:296 736 378,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 320 197 377,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 396 253 778,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 375 992 863,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 375 376 112,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 597 396 793,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja