Skip to content

FATJON Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 08:41:32
JSON

Tax Registration Number: K07713212H
Administrators: Bashkim Gjoka
Scope: Ndërtime civile, ekonomike, rikonstruksione, ndërtime rrugore e hekurudhore, ndërtime ujësjellës-kanalizime, vepra kullimi e ujitje toke, impiante vaditëse, projektime, prodhim inertesh. Import-eksport i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, tekstile, elektroshtepiake. Aktivitete bar-restorant hoteleri, prodhim, transmetim, shpërndarje dhe shitjen e energjisë elektrike si dhe çdo veprimtari të lejuar nga ligji. Shoqëria mund të kryeje operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të administroje, të blejë dhe të shesë ose të japë me qira ndërmarrje ose dege ndërmarrjesh si dhe të ketë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri konsorciume, të themeluara ose në themelim e sipër që kane objekt analog ose të ngjashëm me të vetin dhe sidoqoftë funksionale për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.
Other Trade Names: FATJON
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/05/2000
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 143 000 000,00
Shares: 100
Child Company: I. GJO-SPA POWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16/05/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K87920201S, me adrese ne Tirane, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi. FATJON zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 21.04.2022)

II. HIDRO BUSHTRICA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 09.09.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L07601201A, me adrese ne Tirane, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi. FATJON zoteron 0.01% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 21.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 28.03.2013, me ane te Urdhrit Nr.945 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore "Petani Bailiff’s Office ”sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori subjekt juridik “Fatjon” Sh.p.k adm. Bashkim Gjoka, Nr. NIPT- K07713212H me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit Nr.5 date 28.01.2013 te Gjykates se Rethit Gjyqesor Tirane kjo sekuestro eshte e vlefshme deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 20.02.2017, me ane te Urdhrit Nr.30 Dosje, Nr.1300 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “E.S.P.A” sh.p.k. , drejtuar QKB, u urdherua bllokimi i kuotave te palës debitore subjektin “FATJON”, me NIPTK07713212H, si dhe ne te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Me date 23.02.2017, me ane te urdhrit Nr. 1404 Prot Nr. 30 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr. 2767 Prot, date: 23.02.2017, lëshuar nga studio permbarimore “EPSA”, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit te kryej veprimet per heqjen e bllokimin e e kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitoret shoqeria “ Fatjon “ shpk, me NUIS K07713212H, me administrator Bashkim Gjoka.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Bushtrice, Njesia Administrative Bushtrice, Hotel Gjoka, zona HEC-it, LAPAJ, Zona Kadastrale Nr.1333, Nr.Pasurie 14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuota kapitali date 11.07.2007
Kontrate shitje kuota date 23.04.2008
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 28.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 03.07.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -6 031 037,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -965 034,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -4 459 973,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 114 899,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -6 790 271,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 016 609,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -20 847 250,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 356 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 32 930,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 368 744,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 27 171 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:4 575 169,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:17 137 459,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:24 773 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:21 137 566,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:4 209 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:8 432 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 465 144,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:34 931 710,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 12 782 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 27 105 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 228 748 032,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani