Skip to content

W O N D E R Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 08:20:23
JSON

Tax Registration Number: K11624001V
Administrators: Olimbi Gjika
Scope: Aktivitet në fushën e ndërtimeve , projektimeve etj. Studime të ndryshme feasibiliteti për projekte dhe investime në sektorë të ndryshëm. konsulencë dhe asistence teknike për menaxhimin financiar të sipërmarrjeve private dhe publike, import-eksport dhe tregtimin me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshme etj. Tregtim dhe furnizim i energjisë elektrike. Projektim, studim, rehabilitim, ndërtim dhe menaxhim hidrocentralesh dhe Hidrocentralit të Bogoves në Poliçan, Skrapar dhe Hidrocentralit të Sasaj në Sarande. Prodhim të energjisë elektrike nga burimet e energjisë që gjendet në natyrë si ajo diellore, ujore, e erës, gjeotermale, e biomasës ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi, studimi dhe ndërtimi i termocentraleve apo impianteve, të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë nga burimet që gjenden në natyrë dhe që janë të rinovueshme si dhe i nënstacioneve e linjave të transmetimit TU, TM dhe TL. Tregtimin e të gjitha pjesëve, agregateve dhe pajisjeve që realizojnë prodhimin e energjisë elektrike, ndaj klientëve apo operatoreve të ndryshëm, publike apo private, brenda dhe jashtë vendit, importin dhe eksportin kundrejt licencave të lëshuara nga ERE apo organe 2 të tjera të shtetit shqiptar. Përdorimin e sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Shitja dhe blerja e energjisë elektrike nga prodhimi i hidrocentraleve dhe Hidrocentralit të Bogoves, Poliçan, Skrapar dhe Hidrocentralit të Sasaj, Sarande. Shpërndarjen dhe transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm dhe të ulet dhe shpërndarjen deri të konsumator I fundit. Çdo lloj aktiviteti në fushën e tregtimit të energjisë elektrike brenda dhe jashtë vendit; Çdo lloj sipërmarrjeje në fushën e realizimit të infrastrukturës përkatëse për impiantet e prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes të energjisë elektrike; Çdo lloj aktiviteti projektues dhe menaxhuese që shërben në operimin e njësive prodhuese të energjisë elektrike; Çdo lloj aktiviteti në fushën e furnizimit me shumicë dhe/ose pakicë të energjisë elektrike. Shoqëria mundet të realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, i cili lidhet në mënyrë të drejtpërdrejte ose jo me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryeje çdo veprim me qellim të marrjes së lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Other Trade Names: W O N D E R
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/03/2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 160 000 000,00
Shares: 1
Child Company: I. BHP Energy, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.07.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31931002H, me adresë në Berat Bogove NOVAJ Novaj, Hidrocentrali i Bogoves, zona kadastrale 2811, numer pasurie 301/10, me likuidues Gentian Hoxhallari. Ortak te vetem W O N D E R. Shoqeria me status te Cregjistruar. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

II. HIDROPOTAM, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.09.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L34524801G, me adresë në Vlore Dhiver CERKOVICE Qender Cerkovicë, Dhiver, Sarande , me administrator Aurora Gjika. Ortak te vetem W O N D E R. Shoqeria me status te Pezulluar. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

III. HYDRO POWER NORD ALBANIA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 20.07.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81804021R, me adresë në Tirane TIRANE Rruga Ismail Qemali, Qendra e Biznesit, Kati III, Pallati perball INIMA, me administrator Sadik Llapashtica. Ortak te shoqerise jane W O N D E R dhe BASHOTA POWER me 12.5% te kapitalit secili; FLEETWOOD SERVICES me 25% te kapitalit dhe Lean me 50% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

IV. HYDROPOWER-SAS, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.03.2019 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L93906804C, me adresë në Vlore Lukove LUKOVE Hidrocentrali i Sasaj, Bunec , me administrator Gledis Gjika. Ortak te vetem W O N D E R. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

V. HYDROSASAJ, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.10.2015 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52209001K, me adresë në Tirane TIRANE Rruga Ismail Qemali, Pallati, 11 katesh, Qendra e Biznesit , kati 3 , me likujdues Admir Shumneri. Ortak te vetem W O N D E R. Shoqeria me status te Cregjistruar. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

VI. WONDER POWER (Ish WONDER POWER SH.A), një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.09.2003 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K39003403C, me adresë në Berat, Bogovë, Fshati Bogovë, me administrator Aurora Gjika. Ortak te vetem W O N D E R. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 10.12.2008, sipas vendimit Nr.3/E-SAS, Nr.525 Prot.

II. Me date 05.03.2014, sipasMarreveshjes Siguruese, Nr. 654 Rep. Nr. 227 Kol e lidhur midis (Barredhenes) Vasil Gjika dhe (Barremarres) Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a me objekt vendosjen e barres siguruese mbi pasurite e luajtshme qe ndodhen ne pasurite e barredhenesit ne favor te barremarresit, barre siguruese mbi 100 % te aksioneve te shoqerise Wonder sh.a . Depozitimi i Marreveshjes Kolateral Financiar, date 05.03.2014 Nr. 650 Rep. Nr.223 Kol.

III. Me date 30.05.2015, sipas Vendimit të Aksionerit të Vetëm të shoqërisë, u vendos miratimi i shndërrimit të formës juridike nga shoqëri aksionare në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe miratimi i statutit të ri të shoqërisë.

IV. Me date 08.08.2017, sipas vendimit per fillimin e menjehershem te ekzekutimit te detyrueshem, Nr.4717 Prot., Nr.106 Dosje, u vendos te filloje menjehere ekzekutimin e detyrueshem te Vendimit per Sigurimin e Padise, me Nr.919 Akti, te leshuar me date 04.08.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Depozitimi i urdhërit (per ekzekutimin e menjehershem te vendimit per sigurimin e padise) Nr.4718 Prot., Nr.106 Dosje, datë 08.08.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, ku është urdhëruar: Qendra Kombetare e Biznesit, menjehere, te mos lejoje tjetersimin (shitje, dhurim, shkembim apo çdo veprim tjeter disponimi te kuotave te shoqerise “W O N D E R” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K11624001V, si dhe ndalimin e barresimit te ketyre kuotave me çfaredolloj mjeti ligjor (peng, barre siguruese, kolateral financiar) deri ne marrjen forme te prere te vendimit te Gjykates.

V. Me date 13.07.2018, sipas Urdhrit Nr. 1137/7-0180-18 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service Shpk, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria "Wonder" Shpk me NUIS (NIPT) K11624001V, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokementacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VI. Me date 05.11.2018, sipas Urdhrit Nr. 1670/8-0180-18 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service Shpk, per heqjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat e debitorit shoqeria "Wonder" Shpk me NUIS (NIPT) K11624001V, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

VII. Me date 17.07.2018, sipas Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tiranë Nr.6488, u vendos pranimi i kerkes padise. Deklarimin apsolutisht te pavlefshem te kontrates se shitjes date 17.06.2015. Detyrimi i te paditures Aurora Gjika per kthimin e shumes prej 2.200.000 leke paditeses Olimbi Gjika.

Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Leke Dukagjini, pallati perballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2

Address:
Vlore Lukove SASAJ Sarande, Komuna Lukove, Fshati Sasaj, Siperfaqe ku do te ndertohet Hidrocentrali

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 24.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti i Pronarit Perfitues date 12,03,2021
Vendim i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitalit date 03.12.2012
Vendim i Aksionerit te Vetem, date 10.12.2008
Marreveshje Kolaterali Financiare date 05.03.2014
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 30.05.2015
Statuti i Shoqerise date 30.05.2015
Kontrate Shitblerjes Kuotash, date 17.06.2015
Vendimi per fillimin e menjehershem te ekzekutimit te detyrueshem date 08.08.2017
Urdher per Venie Sekuestro, date 13.07.2018
Urdher per Heqjen e Sekuestros, 05.11.2018
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tiranë, date 17.07.2018
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyrat Financiare 2009-2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 17 218 115,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 53 906 075,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 794 370,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 17 018 357,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 15 545 527,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 276 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -25 382 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -10 443 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 001 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 32 730 240,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 10 823 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 29 147 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -5 474 493,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 43 520 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:28 067 991,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:68 597 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:14 001 401,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:43 928 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:35 418 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:35 160 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 56 056 521,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 600 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 33 955 829,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 286 753 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 137 798 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 141 932 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 7 654 216,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 125 684 551,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja