Skip to content

V E K O (Ish VEKO)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-23 12:20:44
JSON

Tax Registration Number: K12511628P
Administrators: Stavro Koça
Scope: Prodhim dhe tregetim te artikujve te drurit. Tregeti e pergjithshme, import eksport.Shitje e blerje,dhenie apo marrje me qira te pasurive te paluajtshme dhe veprime te tjera me to,projektim,ndertim,riparim,restaurim dhe veprime te tjera ndertimore te pasurive te paluajtshme qe jane ne pronesi te kesaj shoqerie apo personave te trete.administrimi i ambjenteve dhe godinave publike e private,hapjen e agjensive imobilare ne R.Sh,dhe krijimin e mardhenieve kontraktuale me agjensi te tjera imobiljare. Shfrytezim te pyjeve, perpunim - shitje te materialeve drusore dhe produkteve te tjera drusore e jo drusore . Perpunim aktiv dhe pasiv te mallrave dhe magazinimit doganor.Transport per te trete brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise. Transport per vete brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise. Eksport I mbetjeve, pellet. Studim, projektim, perpunim dhe montim te strukturave prej druri.Studimin. projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose 2 investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, te gjitha veprave te tjera madhore. Ndertimin dhe rehabilitimin e objekteve turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve prej druri dhe metal ike; si dhe cdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem. Studimin ,Projektimin dhe Ndertimin e impianteve te energjise se rinovueshme dhe Impianteve te tjera te Prodhimit te energjise. Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike ,eolike etj dhe veprave ndihmese per funkisionimin e tyre. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Kryerje e aktivitetit te import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike si brenda dhe jashte Shqiperise. Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh transformuese per transmetimin e energjise elektrike. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.
Other Trade Names: V E K O
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22.03.2002
District: Gjirokaster
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 215 675 521,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
LEJE PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR NËNTOKËSOR -
Rinovim leje per perdorim te burimit ujor,baseni Ishem-Erzen -
Changes
Address:

Seat:
Gjirokaster, VRISERA

Address:
1) Tirane, Kashar, Rruga Industriale, Autostrada Tirane-Durres km 1, magazina nr.l, godina VEKO, njesia administrative Kashar
2) Tirane, Kashar MEZEZ Rruga Industriale, Autostrada Tirane-Durres Km 1, Godina VEKO, Kati 2, Mezez-Fushe
3) Tirane, KASHAR, AUTOSTRADE Gjirokaster DROPULL I SIPERM VRISERA Rruga Vrisera, Godine VEKO 1- kateshe, 200 m larg nga autostrada Gjirokaster-Kakavije, Zona kadastrale 3806, Nr Pasurie 128/35

Website:
https://www.veko-al.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.02.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Vendim i Gjykates se rrethit gjyqesor Gjirokaster, date 10.01.2011, per leshimin e deshmise se trashegimise ligjore
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 26.06.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 30.06.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 03.07.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 23.06.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 23.06.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 28.06.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.06.2016
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 123 354 833,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 105 580 956,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 132 497 885,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 144 387 643,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 88 773 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 65 784 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 71 434 112,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 77 534 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:958 576 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:838 298 320,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:852 851 886,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:853 973 244,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:684 128 357,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 734 219 439,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 728 470 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 797 108 538,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala