Skip to content

TH O R E N E K S Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 14:14:34
JSON

Tax Registration Number: K24305001Q
Administrators: Aurel Xega
Scope: Prodhim dhe tregtim betoni dhe parafabrikatesh per ndertim objektesh.Prodhim dhe tregtim materialesh inerte.Tregti e pergjithshme, import-eksport, me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, hidraulike, hidrosanitare dhe elektrike etj.Punime dheu, sistemime,tarracime terenesh. Prodhime materiale inerte-gure, prodhime elemente betoni e betonarme te zakonshme, guredekorative etj.Ndertime civile(banesa), turistike(hoteleri),industriale, bujqesore etj dhe sistemim e asfaltim sheshe.Ndertim vepra arti.Ndertim ujesjellsa e kanalizime.Rikonstruksion godina civile, ekonomike, veshje fasadash.Shfrytezim i centraleve elektrike, import - eksport energji elektrike, shfrytezimi i burimeve per prodhimin e energjise elektrike.Prodhim inerte, shfrytezim i materialeve te ndertimit ne gurore dhe perdorimi i lendeve plasese. Prodhim dhe tregtim i pllakave dhe bordurave te betonit te dimensioneve te ndryshme. Shfrytezimin e resurseve natyrore per agroturizem.
Other Trade Names: TH O R E N E K S
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/03/2002
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 26 876 621,00
Shares: 100
Child Company: Liria Energji, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24.05.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34203002N, me adrese ne Korce, Pogradec, Njesia Administrative Velcan, Fshati Shpelle, Hidrocentrali " SHPELLA POSHTE ", Shpelle - Zall, me administrator Nesti Xega. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria TH O R E N E K S me 100% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Lagjja Periferike, Rruga Eordej , Objekti Nr. 86

Address:
Korce, Proger, Zona Minerare 388, ne dalje te fshatit Proger

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali, 30.10.2005
Vendimi i Asamblese se Ortakeve per Dhurim Kuotash, 30.07.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010-2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 895 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 893 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 287 983,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 057 226,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 31 034 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 45 938 057,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 106 263,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 103 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 381 971,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -231 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 702 999,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 13 733 250,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 3 820 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:19 881 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:15 603 785,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:35 655 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 590 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:127 682 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:151 170 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:73 041 655,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:84 436 079,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 43 656 840,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 10 927 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 18 629 003,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 92 969 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 70 222 618,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Baja/L.Kanani