Skip to content

PACIFIC- PETROLEUM ALBANIA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 11:12:18
JSON

Tax Registration Number: K31328044R
Administrators: Arjan Tartari
Scope: Tregeti me pakice karburante dhe vajra lubrifikante, import export tregeti shumice pakice mallra te ndryshme, hoteleri, bar restorante, tregeti pjese kembimi, transporte.
Other Trade Names: PACIFIC- PETROLEUM ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19/11/2002
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 12 300 000,00
Shares: 100
Child Company: AE KARDHIQ, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12212015O, me adresë në Gjirokastër, Cepo, CEPUN, Fshati Cepun, Gjirokastër dhe me përfaqësues ligjor Arian Tartari. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 24.04.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 21.06.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.

III. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 21.06.2013, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga Shoqeri ne Likuidim e Siper ne Aktiv.

IV. Me date 08.02.2019 sipas urdhrit Nr.1754 Prot., leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Ardit Firaj, protokolluar nga QKB me Nr. 2688 Prot. date 18.02.2019, eshte vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria PACIFIC- PETROLEUM ALBANIA shpk me NUIS (NIPT) K31328044R, ne menyre qe te mos lejoje te kryhet asnje veprim tjetersimi ose disponimi, deri ne nje urdher tjeter.Kreditor :Agjencia e Sigurimit te Depozitave.Objekti:Kthim shume.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Prane Lidhjes se Shkrimtareve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim date 29.04.2005
Raporti i ekspertit kontabël te aurorizuar date 10.07.2008
Vendim per rritjen e kapitalit date 31.12.2008
Urdher per venien e sekuestros konservative date 08.09.2019
Vendim per zvogelimin e kapitalit date 12.06.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -3 012 136,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 864 496,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -3 012 136,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 4 000 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 3 357 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 3 485 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 3 913 677,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:56 842 523,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 253 110 265,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 56 842 523,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 253 110 265,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 94 326 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 68 396 312,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 51 166 377,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 40 418 682,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015

Worked By : L.Kanani