Skip to content

Gjergj Buça
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-21 08:04:38
JSON

Tax Registration Number: K31331547R
Administrators:
Scope: Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbime profesionale për projektime. Shërbime profesionale për zbatime. Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Shërbim higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo publike). Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri, etj. Shit blerje pellet. Tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem , industrise, produkte bujqesore, materiale ndertimi, pesticide, paisje elektronike, konfeksione, rrobapune te te gjitha llojeve, veshje e paisje kundra zjarrit, kepuce , etj. Import - Eksport. Tregtim me pakice te karburanteve, te gazit te lengshem, dhe vajrave lufbrifikant. Hapje bar - bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qender estetike, fitness, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobiliare. Transport te mallrave dhe udhetareve brenada dhe jashtevendit. Tregtim me shumice e pakice te prodkteve me origjine shtazore per njerez. Ne fushen e import ekportit dhe tregtim me shumice dhe pakice te materiale dhe paisjeve elektrike, elektronike, elektroshtepiake, kompjutera, servis dhe paisje te ngashme. Prodhim perpunim e shperndarje me shumice e ushqimeve. Prodhim dhe tregtim e shumice e pakice te te gjitha llojeve te bukes etj. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve te ushqimeve. Tregetim te te gjitha llojeve te automjeteve perfshire dhe ato me tonazhit te rende. Studime projektime, hartim planesh menaxhim pyjesh, zbatim te puneve pyjore. Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve te ndryshem. Furnizimi, pergatitja, servimi. Rikonstruksion dhe ndertime te objekteve private dhe publike, kapanone, restorante, hotele, resorte, rruge, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve kancelarik, e paisje te ndryshme, tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh te formave dhe llojeve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve te izolimeve, hidroizolimeve, hidrosanitareve etj. Prodhim shitblerje traversa hekurudhore druri dhe betoni me gjithe aksesoret. Prodhim dhe vendosje te sinjalistikes rrugore.
Other Trade Names: Che
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 31.01.2003
District: Durrës
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 484 GA
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Changes
Address:

Seat:
Durrës URA DAJLANIT

Address:
Durres, Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, magazine me nr pasurie 5/591, dhe zone kadastrale 8515

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 947 652,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 914 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 647 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 892 527,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 497 054,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 589 069,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 532 708,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -462 727,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 026 974,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:22 757 007,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:24 183 298,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:23 885 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:36 691 036,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:19 395 881,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:13 736 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 630 067,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 13 046 660,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 15 225 784,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala