Skip to content

FADA 1 Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-24 15:06:19
JSON

Tax Registration Number: K33708651V
Administrators: Ervin Braho
Scope: Tregtimi i artikujve të ndryshëm industriale, fruta perime, materiale ndërtimi, artikuj elektroshtepiake, produkte bujqësore e blegtorale, elektrike dhe mekanike, hotele, motele. Nxjerrja shfrytëzim, përpunim, tregtim të mineraleve të të gjitha kategorive si dhe nxjerrje, shfrytëzim, përpunim e tregtim të gurëve dhe zhavorreve.Tregtimi i artikujve te ndryshem industriale, fruta perime, materiale ndertimi, artikuj elektroshtepiake, produkte bujqesore e blegtorale, elektrike dhe mekanike, hotele, motele.
Other Trade Names: "FADA 1"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/09/2001
District: Pogradec
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Child Company: ALBANIAN HYDROPOWER 2013, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 06.08.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34428601L, me adrese ne Korçë, Pogradec, lagjja nr 1, ndërtesë private, rruga e Volorekës, kati 1, me administrator Ervin Braho. Ortaket e shoqerise jane : FADA 1 me 95% te kapitalit dhe "EKSPRES-BETON LEZHE" me 5% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): "ALDI" sh.p.k dhe "FADA 1" sh.p.k -
Legal Cases: I. Me date 16.02.2016, sipas Urdhrit Nr.347 Prot., protokolluar nga Qkr me Nr.1658 Prot., date 18.02.2016, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat "Tdr Group" sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria Fada 1 sh.p.k me Nipt-K33708651V dhe me administrator Ervin Braho.

II. Me date 01.04.2016, sipas Urdhrit Nr.744 Prot.,, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat "TDR GROUP" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “FADA 1” sh.p.k me NUIS (NIPT) - K33708651V dhe me administrator Ervin Braho, te vendosur me ane te shkreses Nr.347 Prot., date 16.02.2016.

III. Me date 24.02.2017, sipas Urdhrit Nr.569 Prot., lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tdr Group" sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr.3429 Prot., datë 07.03.2017, , u urdherua QKR të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë "Fada 1" shpk me NIPT K33708651V, bllokuar me shkresën Nr.347 Prot, datë 16.02.2016, të Shoqërisë Përmbarimore Private "Tdr Group".

Changes
Address:

Seat:
Pogradec, Dampa provizore, Guri i kuq -Pogradec, prane stacionit te trenit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 27.04.2009
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 15.02.2010
Urdher per Venie Sekuestro date 16.02.2016
Urdher per Heqjen Sekuestro date 01.04.2016
Vendim per Pushimin e Ekzekutimit date 24.02.2017
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 24.05.2018
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyrat Financiare 2009-2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -9 361 694,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 289 004,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 145 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 184 790,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -6 139 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 811 480,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 665 101,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -21 631 255,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 14 773 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 354 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -2 247 196,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 5 948 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 836 442,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -815 273,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 403 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:60 664 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:184 072 703,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 444 549,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 684 182,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:13 922 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 45 078 474,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 127 721 885,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 21 003 357,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 80 583,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 101 874 110,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 3 430 672,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 1 890 574,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja