Skip to content

"DUKA T2"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 13:12:44
JSON

Tax Registration Number: K48130531M
Administrators: Genti Gurashi
Scope: 1. Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues. Shoqëria e krijuar do ti nënshtrohet të gjithë dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shoqërive tregtare në Shqipëri. 2. Transformim dhe shpërndarje të energjisë elektrike. 3. Ndërtim - montim të impianteve të ndryshme elektrike e rrjet të tensioneve të ulet e të larte si dhe import - eksport të makinerive dhe pajisjeve të këmbimit për to. 4. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import - eksport të artikujve të ndryshëm industriale, bujqësore, elektroshtepiake, ushqimore, konfeksione, farmaceutike, kozmetike, materiale ndërtimi, hidrosanitare, hidraulike, kancelari, bar - bufe, restorant, hoteleri, përpunim të lendeve drusore, mobilieri, shërbime të ndryshme për transportin e mallrave, të pasagjereve brenda dhe jashtë vendit.
Other Trade Names: "DUKA T2"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/03/2005
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: SUFER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61709005K, me adresë në Tiranë, Rruga Isa Boletini, Pallati Ferar, shkalla 2, kati 1, Pasuria me nr.5/740/ND-N8, Vol 35, faqe 56, zona kadastrale 8360, me administrator dhe ortak te vetem Ferid Sukaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.05.2016, terhequr nga QKB ne daten 14.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hysen Duka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 40% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.03.2005.

Ferid Sukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SUFER shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.03.2005.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Bulqizë, Ostren i Madh, Tuçep, HEC "TUÇEP 2".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Statuti I shoqerise koncesionare
Kontrate kalimi kuotash 12.05.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.04.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 17 998 033,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 12 048 738,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 494 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 533 763,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 721 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -36 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -53 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -537 227,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -494 854,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:26 946 976,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:23 433 968,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:17 177 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:14 842 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 857 769,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:15 405 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:11 631 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:5 312 500,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani